FAQ

REKRUTACJA

1) Jak mogę się zarejestrować na studia?

Każdy kandydat musi założyć konto na Internetowej Rekrutacji Kandydatów, następnie wybiera kierunek i wpłaca opłatę rekrutacyjną.

Rejestracja na studia jest w następujących terminach:

 • studia stacjonarne I stopnia: 0d 20.06.2022 do 07.07.2022 r.
 • studia niestacjonarne I stopnia: od 20.06,.2022 do 04.09.2022 r.
 • studia stacjonarne II stopnia: od 20.06.2022 do 26.06.2022 r.
 • studia niestacjonarne II stopnia: od 20.06.2022 do 18.09.2022 r.

 

2) Kiedy zostanie uruchomiony system rekrutacyjny?

System rekrutacyjny zostanie uruchomiony od 20 czerwca 2022 r.

 

3) Gdzie mogę znaleźć harmonogram rekrutacji?

Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej:

PROGI I LIMITY

1) Czy są gdzieś dostępne progi punktowe na poszczególne kierunki?

Progi punktowe jakie obowiązywały w poprzednim roku na studia stacjonarne I stopnia dostępne są na stronie internetowej uczelni https://studiuj.uek.krakow.pl/rekrutacja/studia-stacjonarne-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie-2/, w zakładce “Statystyka rekrutacji”.

 

2) Jaki jest limit miejsc na wybrany kierunek?

Odpowiednie informacje dostępne są w zakładce “Limity przyjęć” na stronach internetowych uczelni:

 

3) Czy na Uniwersytecie będzie organizowany drugi nabór na studia pierwszego stopnia stacjonarne?

Tak, w przypadku wolnych miejsc będzie zorganizowany drugi nabór, w terminie od 1 do 5 września 2022 r.

DATY I TERMINY

1) Kiedy są wyniki rekrutacji?

 • studia stacjonarne I stopnia – 14 lipca 2022 r.
 • studia niestacjonarne I stopnia – 9 września 2022 r.
 • studia stacjonarne II stopnia – 18 lipca 2022 r.
 • studia niestacjonarne II stopnia – 23 września 2022 r.

 

2) Czy jeśli w tym roku zdawałem/am maturę to mam się logować do systemu rekrutacyjnego dopiero po poznaniu wyników maturalnych czy mogę dokonać tego teraz a później uzupełnić?

Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w Internetowej Rekrutacji Kandydatów od 20 czerwca 2022 r. Jeśli kandydat chce się zapisać na kierunki oraz chce wpłacić opłatę rekrutacyjną przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości musi wypełnić całą zakładkę „Wykształcenie”, a tam wszystkie pola oznaczone gwiazdką. W miejscu „Numer świadectwa” proszę wpisać 1. W zakładce „Edytuj wyniki egzaminów” przy przedmiotach, które zdawane były na maturze proszę postawić V, bez wpisywania wyników.

DOKUMENTY

1) Czy w procesie rekrutacji jest potrzebne zdjęcie?

Tak, zdjęcie w formie elektronicznej należy zamieścić na koncie kandydata w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

2) Czy z dokumentami trzeba się udać również do Uczelni, czy można to zrobić przez Internet?

I etap rekrutacji jest tylko online. W II etapie rekrutacji należy przyjechać na uczelnię z wymaganymi dokumentami.

 

3) Czy kolejność składania dokumentów na studia ma znaczenie?

Kolejność składania dokumentów nie ma znaczenia.

 

4) Gdzie mam składać dokumenty?

Po ogłoszeniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, każdy kandydat otrzyma informację gdzie i kiedy ma złożyć wymagane dokumenty.

 

5) Czy muszę osobiście dostarczać dokumenty czy potrzebne jest pełnomocnictwo dla innej osoby?

Można upoważnić inną osobę do złożenia dokumentów. Musi ona posiadać pełnomocnictwo – jego wzór znajduje się na naszej stronie internetowej lub na indywidualnym koncie kandydata w IRK. (pobierz formularz)

OPŁATY

1) Czy studia stacjonarne są bezpłatne?

Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne.

Studia stacjonarne w języku angielskim są płatne – 5500 zł za semestr.

 

2) Ile kosztują studia niestacjonarne?

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • w języku polskim: 3200 zł za semestr
 • w języku angielskim: 5500 zł za semestr

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • w języku polskim: 3000 zł za semestr
 • w języku angielskim: 5500 zł za semestr

 

3) Czy opłata rekrutacyjna 85 zł jest za jeden kierunek czy za 3?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy kierunek wpisany w ankiecie. Wybierasz jeden kierunek płacisz – 85 zł, wybierasz dwa kierunki płacisz – 170 zł, wybierasz trzy kierunki płacisz – 255 zł.

 

4) Czy w przypadku nie dostania się na studia opłata rekrutacyjna jest zwracana?

Nie, opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

 

5) Czy podczas drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia należy ponownie dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Tak, podczas drugiego naboru ponownie trzeba będzie wpłacić opłatę rekrutacyjną.

WYBÓR PRZEDMIOTÓW DO REKRUTACJI

1) Jakie przedmioty wybierać podczas rekrutacji?

Wybór przedmiotów zależy od tego, jaki wybierasz kierunek. Informacja na temat wymaganych przedmiotów znajduje się na stronie internetowej:

 

2) Czy lepiej wybierać poziom podstawowy czy rozszerzony?

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego, a punkty przeliczane są w następujący sposób:

 • liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
 • liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 300.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

1) Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Zajęcia na studia stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku a na studiach niestacjonarnych zajęcia są od piątku (od 15.40 do 20.30) do niedzieli.

Plan studiów jest szerszy niż na studiach niestacjonarnych, np. na studiach stacjonarnych są dwa języki obce a na studiach niestacjonarnych jest jeden język obcy na studiach.

 

2) Czy ze studiów niestacjonarnych można przejść na studia dzienne i odwrotnie?

Tak, po ukończeniu I roku studiów, można ubiegać się o zmianę trybu studiów, ale pod pewnymi warunkami:

 • należy spełniać warunki rekrutacji (trzeba mieć wymagana liczbę punktów z rekrutacji na dany kierunek);
 • średnia z całego I roku musi wynosić 4,5;
 • należy uzyskać zgodę Prorektora ds. Kształcenia i Studentów na przeniesienie.

 

3) Jak często odbywają się zjazdy (zajęcia) na studiach niestacjonarnych?

 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone są od piątku (godzina 15.45) do niedzieli–3 dniowe zjazdy (średnio 10-11 zjazdów w ciągu semestru).
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzone są od piątku (godzina 15.45) do niedzieli–3 dniowe zjazdy (średnio 7-8 zjazdów w ciągu semestru).

STUDIA II STOPNIA

1) Chcę zapisać się na drugi stopień. Czy w takiej sytuacji mogę wgrać do systemu zdjęcie z obecnej legitymacji, czy muszę zrobić nowe?

Tak, można zamieścić zdjęcie z aktualnej legitymacji.

 

2) Czy w przypadku aplikacji na drugi stopień studiów stacjonarnych, studentów z innych uniwersytetów obowiązuje test kwalifikacyjny?

Tak, absolwenci innych uczelni obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu wstępnego.

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

1) Jakie kierunki UEK oferuje osobom niepełnosprawnym?

Wszystkie kierunki dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

 

2) Jakie są zasady rekrutacji dla osób niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na takich samych zasadach jak pozostali kandydaci, ale kandydat posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o inną organizację egzaminu wstępnego. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatrzy indywidualne prośby i w miarę istniejących możliwości dopasuje warunki egzaminu do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

1) Jaki dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego potrzebuję, żeby móc studiować po angielsku?

Polacy podejmujący studia w języku angielskim nie muszą potwierdzać znajomości języka angielskiego.

OBCOKRAJOWCY

1) Jestem cudzoziemcem. Czy mogę studiować bezpłatnie?

Studia bezpłatne mogą być tylko na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca – któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca, który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej rektora,
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

2) Jestem cudzoziemcem. Jak mam się rekrutować na studia licencjackie?

Rekrutacja odbywa się na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości/ukończenia szkoły średniej.

I etap rekrutacji odbędzie się od 6 czerwca do 7 lipca 2022 r. – w tym terminie należy wypełnić ankietę rejestracyjna na Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz opłacić opłatę rekrutacyjną.

Przed wypełnieniem ankiety należy przesłać do nas skan świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły średniej (najlepiej z tłumaczeniem) i napisać o jakie kierunki chodzi. My odpowiednio przeliczymy punkty i napiszemy jak prawidłowo wypełnić ankietę.

14 lipca 2022 r. – będzie ogłoszenie wyników, jeżeli będziesz zakwalifikowany do przyjęcia, to w terminie od 15 do 19 lipca 2022 r. musisz złożyć wymagane dokumenty.

 

3) Jestem cudzoziemcem. Jak mam się rekrutować na studia magisterskie?

 • studia stacjonarne II stopnia (dzienne magisterskie) – musisz zdać egzamin wstępny. Rekrutacja na studia będzie od 6 do 26 czerwca 2022 r. Egzamin wstępny będzie 7 i 8 lipca 2022 r.
 • studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne magisterskie) – o przyjęciu decyduje średnia ocen z toku studiów I stopnia.

Uwaga!

Cudzoziemcy, którzy ukończyli studia poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

W celu sprawdzenia czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia, należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania (studiainfo@uek.krakow.pl): kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach. Dokumenty te powinny posiadać tłumaczenie na język polski.

 

4) Jestem obywatelem UE i nie posiadam polskiego obywatelstwa. Czy muszę płacić za studia?

 • studia w języku angielskim – są płatne dla wszystkich studentów,
 • studia stacjonarne w języku polskim – możesz studiować bez opłat – jeżeli jesteś obywatelem UE lub członkiem rodziny obywatela UE i mieszkasz na stałe w Polsce.

 

5) Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować bezpłatnie?

Tak, ale tylko na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 

6) Posiadam obywatelstwo polskie i inne. Jak mogę się dostać na studia w języku angielskim?

Przystępujesz do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich czyli na podstawie punktów ze świadectwa dojrzałości. W przypadku kiedy posiadasz zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły skontaktuj się z Działem Nauczania w celu przeliczenia punktów.

 

7) Jestem uchodźcą. Czy mogę zostać przyjęty na studia?

Tak, zasady rekrutacji są takie same jak dla pozostałych kandydatów.

 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – o przyjęciu decydują punkty/oceny ze świadectwa dojrzałości/ukończenia szkoły średniej.
 • studia stacjonarne II stopnia – obowiązuje egzamin wstępny.
 • studia niestacjonarne II stopnia – przyjęcia są na podstawie średniej ocen z toku studiów I stopnia.

Uwaga!

Cudzoziemcy, którzy ukończyli studia poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

W celu sprawdzenia czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia, należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania (studiainfo@uek.krakow.pl): kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach. Dokumenty te powinny posiadać tłumaczenie na język polski.

INNE

1) W jakich godzinach odbywają się studia sobotnio-niedzielne (weekendowe)?

W piątki zajęcia odbywają się od 15.45 do 21.00

W soboty i niedziele – od 8.00 do 21.00.

 

2) Czy istnieje możliwość zamieszkania w akademiku i jaki jest jego koszt?

Informacje na temat Domów Studenckich UEK można znaleźć na stronie internetowej uczelni: https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/.

 

3) Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?

Uczelnia udziela pomocy materialnej z budżetu państwa w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra oraz zapomogi. Informacje na temat każdego wymienionego wsparcia można uzyskać na stronie internetowej uczelni https://studiuj.uek.krakow.pl/pomoc-materialna-z-budzetu-panstwa/ oraz w Dziale Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (kontakt).