Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierunek Finanse Publiczne w Gospodarce Cyfrowej,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek Finanse Publiczne w Gospodarce Cyfrowej  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Podstawowym założeniem procesu kształcenia na kierunku Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych wynikających z postępu technologicznego. Profil kształcenia, którego wyrazem jest program kierunku, realizowany jest w ścisłej współpracy z praktyką. Absolwent, mając wiedzę i świadomość zmian w finansach publicznych uwzględniających trendy i czynniki społeczno-ekonomiczne, jest gotów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Finansowanie zielonej transformacji
Ubezpieczenia w gospodarce cyfrowej
Ekonomia sektora publicznego
Prawo zamówień publicznych
Rachunkowość sektora publicznego
System podatkowy w Polsce
Finanse lokalne
Zarządzanie w sektorze publicznym
Pomoc publiczna
Cyberbezpieczeństwo
Prognozowanie zjawisk finansowych
Sprawozdawczość budżetowa
E-administracja
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach decyzyjnych
Polityka finansowa państwa
Analiza danych w finansach publicznych
Przedsiębiorczość komunalna w inteligentnym mieście

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Absolwenci kierunku uzyskują Certyfikat Profesjonalny Pracownik Administracji Publicznej.

Studenci mogą być uczestnikami Koła Naukowego Finansów i Polityki Finansowej oraz Koła Naukowego Finanse i Podatki.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, jednostkach systemu ubezpieczeń społecznych, jednostkach sektora zdrowia, jednostkach będących dysponentami funduszy publicznych. Wiedza z zakresu gospodarki cyfrowej, metod zarządzania finansami, systemu podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej stwarzają realne szanse zatrudnienia Absolwenta tego kierunku w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych sektora prywatnego.