Kierunek Organizacja i Zarządzanie
– Studia Menedżerskie,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Organizacja i Zarządzanie - Studia Menedżerskie  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU
Kierunek Organizacja i Zarządzanie – Studia Menedżerskie umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę, z umiejętnościami menedżerskimi. W ramach kierunku zaproponowano przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i prawa prowadzone przez kilka katedr Uniwersytetu Ekonomicznego. Tak interdyscyplinarnie przygotowana kadra menedżerska będzie aktywna w kreowaniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku. Absolwenci kierunku są przygotowani do pełnienia najbardziej wymagających ról i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

WYBRANE PRZEDMIOTY
Systemy zarządzania
Ekonomia menedżerska
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie finansami firmy
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zaawansowane systemy informatyczne

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

  • W programie studiów przewidziano obowiązkową praktykę zawodową, realizowaną w ciągu całego toku studiów. Realizacja praktyki daje możliwość nabycia wiedzy praktycznej.
  • Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia i uzyskania kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
  • Student ma możliwość realizacji jednego semestru studiów na wybranej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+.

Absolwent w stopniu zaawansowanym posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, w tym formułowania strategii i analizy ekonomicznej. Rozumie w pogłębionym stopniu złożone zależności ekonomiczno-społeczne, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania. Zna i rozumie zagadnienia dotyczące psychospołecznych problemów zarządzania, filozofii społecznej i etyki oraz ich przejawy w praktyce. Komunikuje się przynajmniej w jednym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Międzynarodowego), używając terminologii z zakresu zarządzania. Zna systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu. Umie pracować w zespole i kierować pracą zespołu.

Absolwent może poszukiwać pracy na stanowiskach : kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik ds. obsługi biznesu i zarządzania.