Major Modern Business Management,
Full-time, Second cycle

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język angielski

Nowoczesny kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie studiów bardziej praktycznych przygotowujących studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, dając szansę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych i rozwijania kompetencji międzykulturowych ze względu na studiowanie wspólnie ze studentami z innych krajów Europy i świata.

SPECYFIKA KIERUNKU

Studia magisterskie w języku angielskim ukierunkowane na kształcenie specjalistów z zakresu wykorzystywania metod ilościowych w ekonomii iwzarządzaniu. Przygotowują one specjalistów zajmujących się m.in. badaniami rynku, prognozowaniem i modelowaniem rynku przy użyciu metod statystyczno – -ekonometrycznych oraz z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Znajomość tych zagadnień jest podstawą funkcjonowania firm we współczesnej gospodarce, określanej mianem gospodarki opartej na wiedzy, a eksperci w tym zakresie są poszukiwani na rynku.

  • Analiza danych w zarządzaniu
  • Metodologia badań ekonomicznych i społecznych
  • Prognozowanie zjawisk ekonomicznych
  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
  • wszystkie typy organizacji
  • na stanowisku specjalisty z zakresu wykorzystywania zaawansowanych technologii w gospodarce
  • jako menedżer na wyższych szczeblach zarządzania