Specjalność Analityka Ekonomiczno-Finansowa,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Analityka Ekonomiczno-Finansowa  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność oferuje studentom możliwość poznania koncepcji i narzędzi służących do przeprowadzania pogłębionych analiz sytuacji gospodarczej oraz inwestycji finansowych. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności stosowania zaawansowanych metod analizy i oceny otoczenia makroekonomicznego, analizy sprawozdań finansowych, wyceny instrumentów finansowych, szacowania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka, porównywania możliwości inwestycyjnych oraz wydawania rekomendacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Makroekonomia rynków finansowych
Analiza i wycena instrumentów finansowych
Analiza portfela inwestycyjnego
Analiza aktywności gospodarczej
Ekonometria finansowa
Ekonomia rozwoju
Ekonomia i finanse behawioralne

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

W ramach specjalności prowadzona jest współpraca z Kołem Naukowym Makroekonomii i Gospodarki Światowej działającym przy Katedrze Makroekonomii oraz Kołem Naukowym Analiz Makroekonomicznych (KNAM) działającym przy Katedrze Teorii Ekonomii.

Zajęcia prowadzą wysoko oceniani przez studentów dydaktycy, specjaliści w danych dziedzinach. Dużą część zajęć stanowią zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerów.

Zdobyta przez absolwentów specjalności wiedza pozwoli im zrozumieć, analizować i interpretować procesy gospodarcze, z wykorzystaniem kluczowych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Absolwent będzie dobrze rozumiał współczesne zjawiska ekonomiczne i gospodarcze związane z problematyką kryzysów gospodarczych, globalizacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci zdobędą m.in. następujące umiejętności:

• analizy makroekonomicznej funkcjonowania gospodarek,
• analizy sektorowej i regionalnej (poziom mezoekonomiczny),
• analizy rynków finansowych,
• oceny efektywności projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych,
• sporządzania raportów ekonomiczno-finansowych na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji finansowych, organów rządowych i samorządowych oraz gospodarek,
• modelowania procesów i zjawisk gospodarczych,
• sporządzania i interpretacji prognoz ekonomicznych i finansowych,
• sporządzania planów rozwojowych,
• opracowywania strategii ekonomicznych,
• wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych do badania współczesnych problemów gospodarczych.

Absolwenci będą mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w pionach analitycznych przedsiębiorstw i instytucji finansowych sektora prywatnego i publicznego, jak również w jednostkach administracji publicznej, m.in. w:

• instytucjach finansowych (działy analiz ekonomicznych i finansowych),
• sektorze przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (piony analityczne),
• administracji rządowej i samorządowej (departamenty oraz wydziały finansowe i inwestycyjne),
• mediach (publicystyka ekonomiczna).