Specjalność Analityka Ekonomiczno-Finansowa,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Analityka Ekonomiczno-Finansowa  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, zgłaszane ze strony przedsiębiorstw i instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, urzędy skarbowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, wykorzystujące w działalności gospodarczej analizy ekonomiczno-finansowe, zarówno w skali mikro-, mezo-, jak również makroekonomicznej.

Specjalność umożliwia nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim kładzie duży nacisk na aspekty aplikacyjne, oparte na doświadczeniach praktyków gospodarczych.

Zajęcia mają na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów ekonomiczno-finansowych. W związku z tym są one prowadzone między innymi w formie: konwersatoriów, zajęć projektowych, e-learningu, a także gier symulacyjnych z zakresu funkcjonowania gospodarki i rynków finansowych oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza projektów inwestycyjnych
Analiza rynków finansowych i towarowych
Modelowanie makroekonomiczne
Ekonometria z zastosowaniem narzędzi informatycznych
Narzędzia informatyczne w analizie i modelowaniu danych gospodarczych
Metody oceny ryzyka
Doradztwo inwestycyjne
Teoria wyboru publicznego
Ekonomia instytucjonalna
Ekonomia integracji europejskiej
Ekonomia rynku pracy

Niektóre przedmioty do wyboru:

Analiza kapitału ludzkiego
Kariera zawodowa
Monetary economics
Prawno-instytucjonalne podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej
Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami unijnymi
Migracja a rozwój społeczno-gospodarczy

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

W ramach specjalności prowadzona jest współpraca z Kołem Naukowym Makroekonomii i Gospodarki Światowej działającym przy Katedrze Makroekonomii oraz Kołem Naukowym Analiz Makroekonomicznych (KNAM) działającym przy Katedrze Teorii Ekonomii.

Zajęcia prowadzą wysoko oceniani przez studentów dydaktycy, specjaliści w danych dziedzinach. Dużą część zajęć stanowią zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerów.

Zdobyta przez absolwentów specjalności wiedza pozwoli im zrozumieć, analizować i interpretować procesy gospodarcze, z wykorzystaniem kluczowych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Absolwent będzie dobrze rozumiał współczesne zjawiska ekonomiczne i gospodarcze związane z problematyką kryzysów gospodarczych, globalizacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci zdobędą m.in. następujące umiejętności:

• analizy makroekonomicznej funkcjonowania gospodarek,
• analizy sektorowej i regionalnej (poziom mezoekonomiczny),
• analizy rynków finansowych,
• oceny efektywności projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych,
• sporządzania raportów ekonomiczno-finansowych na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji finansowych, organów rządowych i samorządowych oraz gospodarek,
• modelowania procesów i zjawisk gospodarczych,
• sporządzania i interpretacji prognoz ekonomicznych i finansowych,
• sporządzania planów rozwojowych,
• opracowywania strategii ekonomicznych,
• wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych do badania współczesnych problemów gospodarczych,
• przygotowanie wycen instrumentów finansowych,
• wykorzystanie instrumentów finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Absolwenci zdobędą kompetencje potrzebne do podjęcia pracy zawodowej w szeregu instytucji sfery publicznej i prywatnej, m.in. jako:

• główny ekonomista w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, jednostkach samorządowych;
• dyrektor ekonomiczny w jednostkach sektora ochrony zdrowia i innych jednostkach sektora publicznego, jednostkach rządowych i pozarządowych;
• specjalista do spraw ekonomicznych;
• analityk finansowy;
• analityk gospodarczy;
• doradca ekonomiczny;
• doradca inwestycyjny;
• makler;
• ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych;
• dziennikarz.