Specjalność Finanse i Administracja Publiczna,
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Finanse i Administracja Publiczna  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Na tej specjalności zdobędziesz zarówno wiedzę ekonomiczną i finansową, jak i tę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności są wszechstronnie przy-gotowani do pracy w sektorze publicznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Elektroniczna administracja
Kontrola i nadzór w administracji publicznej
Postępowanie administracyjne
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
System podatkowy
Zarządzanie finansami publicznymi

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Studenci specjalności mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Finanse i Podatki.

Absolwent specjalności Finanse i administracja publiczna posiada gruntowną wiedzę z zakresu teorii i funkcjonowania finansów publicznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Dzięki temu jest on specjalistą z zakresu zarządzania finansami (środkami) publicznymi we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, zarówno w instytucjach finansowych szczebla centralnego, regionalnego, jak i lokalnego. Wnikliwa znajomość systemu podatkowego w Polsce, systemu podatkowego w krajach Unii Europejskiej, zasad harmonizacji podatkowej, może stanowić podstawę do ubiegania się o status doradcy podatkowego.

Gdzie można znaleźć pracę:

• administracja publiczna (rządowa i samorządowa),
• aparat skarbowy,
• publiczne fundusze celowe,
• agencje władz publicznych,
• organy kontroli państwowej.