Specjalność Planowanie i Inżynieria Przestrzenna,
niestacjonarne, I stopień, inżynierskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Specjalność Planowanie i Inżynieria Przestrzenna  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień inżynierskie
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

„Gospodarowanie przestrzenią” oraz „gospodarowanie w przestrzeni” wymaga od planistów, projektantów oraz zawodów zajmujących się urządzaniem terenów i zarządzaniem rozwojem rozległej wiedzy i umiejętności. Nasz kierunek ma wybitnie interdyscyplinarny charakter. Łączy wiedzę z zakresu: ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, socjologii, inżynierii środowiska.

Szczególny nacisk kładziemy na kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołami planistycznymi oraz sporządzania analiz ekonomicznych, będących podstawą podejmowania trafnych decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Różnorodność przedmiotów pozwala na kształcenie specjalistów zajmujących się:

– różnymi aspektami urbanistyki i planowania przestrzennego,
– zarządzaniem w organach i instytucjach samorządowych.

Absolwenci studiów inżynierskich:

– uzyskują dyplom inżyniera,
– są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych,
– znają biegle co najmniej jeden język obcy
– są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

WYBRANE PRZEDMIOTY (Z ZARYSEM PRZYKŁADOWYCH TREŚCI)

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne – wykonanie indywidualnych projektów graficznych w pracowni rysunku technicznego. Kształcenie wyobraźni przestrzennej.

Projektowanie infrastruktury technicznej – wykonanie indywidualnych projektów sieci wodociągowej dla wskazanej jednostki terytorialnej. Analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni pod kątem infrastruktury liniowej

Ekologistyka sieci osadniczych – wykonanie indywidualnego projektu bilansu gospodarki odpadami komunalnymi dla wskazanej gminy wraz z koncepcją rekultywacji składowiska

Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym – komputerowe wspomaganie projektowania przy pomocy programu AutoCAD do graficznego sporządzania dokumentacji i jej archiwizacji

Infrastruktura danych przestrzennych/Źródła i typy danych – analiza Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce, pozyskiwanie informacji przestrzennych (z zasobów BDOT, OSM, NMT, wielospektralnych zdjęć satelitarnych Landsat) oraz konstrukcje baz danych z możliwością wykorzystania tego typu danych w gospodarowaniu przestrzenią

Podstawy komputerowego modelowania i wizualizacji terenu – komputerowe tworzenie obrazów na bazie nieregularnie rozłożonych punktów XYZ. Interpolacja , tworzenie map tematycznych, odwzorowań i analiza przestrzenna wraz z wizualizacją oraz analizą danych zawierających topografię terenu

Kartografia społeczno-gospodarcza – przygotowanie danych, tworzenie i wizualizacja wybranych metod kartograficznej prezentacji danych społeczno-gospodarczych (m.in. różnych odmian wykresów, diagramów, kartogramów, kartodiagramów) w oparciu o oprogramowanie GIS-owe

Planowanie przestrzenne – wykonywanie indywidualnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru na terenie Krakowa, w oparciu o zasady planowania rozwoju przestrzennego miasta oraz opracowywanych dokumentów planistycznych

Podstawy geodezji – terenowe zajęcia praktyczne, praca ze sprzętem używanym do pozyskiwania danych o przestrzeni; pomiar teodolitem, niwelatorem; gps

Metody analizy przestrzennej – zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny zjawisk społeczno-gospodarczych w układach przestrzennych

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – pozyskanie i analiza danych dotyczących wybranych elementów środowiska przyrodniczego dla przydzielonej jednostki terytorialnej. Podstawy tworzenia opracowań ekofizjograficznych

GIS (systemy informacji przestrzennej) – tworzenie i edycja danych, metadane, rastrowy i wektorowy model danych, praca z danymi rastrowymi i wektorowymi. Realizacja analiz lokalizacyjnych, kompleksowe przejście projektu GIS-owego od formułowania celu analizy, poprzez pozyskanie i zarządzanie danymi, przeprowadzenie analiz (m.in. sąsiedztwa, buforowania, zawierania, sieciowych) po wizualizację produktów projektu.

Podstawy gospodarowania gruntami – wykonywanie indywidualnego projektu użytkowania ziemi dla wybranego bloku urbanistycznego.

Projektowanie urbanistyczne – zajęcia prowadzone częściowo w formie warsztatów urbanistycznych i wyjazdu studyjnego. Obejmują opracowanie urządzania i zagospodarowania terenów miejskich i podmiejskich oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego. Realizacja koncepcji zagospodarowania przestrzeni współczesnych miast wraz z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych w procesie projektowym

Zasady projektowania inżynierskiego – praktyczne zastosowanie zasad projektowania inżynierskiego na przykładzie wybranych obiektów i systemów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej

Strategia rozwoju regionalnego – praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu planowania strategicznego, opracowanie strategii rozwoju jednostki terytorialnej

Finansowe aspekty planowania przestrzennego – analiza planowania finansów publicznych w aspekcie zagospodarowania przestrzennego. Praktyczne zastosowanie wiedzy o obszarach planowania przestrzennego i polityki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami; uwarunkowań przyrodniczych, środowiskowych i rolniczych oraz infrastruktury technicznej

Gospodarowanie na obszarach chronionych – problematyka zagospodarowania obszarów chronionych. Zajęcia w terenie na obszarach chronionych

Projektowanie systemów transportowych/ Infrastruktura transportu i komunikacji – wykonywanie indywidualnej koncepcji rozwoju systemu transportowego dla wybranej jednostki terytorialnej

Architektura krajobrazu – opracowywanie indywidualnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej z elementami zieleni. Analiza czynników kompozycji, aspektów kulturowych, powiązań widokowych, zachowań lub kreacji warstwy zielonej oraz projekt małej architektury

Zarządzanie projektami inżynierskimi – organizacja harmonogramu prac budowlanych, wykonywanie harmonogramu Gantta w celu zaplanowania, organizacji i monitorowania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami z uwzględnieniem norm czasu i wydajności pracy

Budownictwo – wykonanie opracowania projektowego jako zintegrowanej struktury składającej się z poszczególnych ustrojów i elementów , które spełniają odpowiednie funkcje: konstrukcyjną, izolacyjną, estetyczną związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Nowoczesne materiałoznawstwo w budownictwie

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

W projektach realizowanych w toku studiów wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie, m.in: AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Surfer, SketchUp.

Realizujemy ponad 100 godzin zajęć terenowych i ponad 780 godzin zajęć projektowych

Łączymy aspekty ekonomiczne i techniczne gospodarowania przestrzenią.

Realizujemy praktyki krajowe i zagraniczne – co daje możliwość praktycznego wykorzystania realizowanych projektów na rzecz współpracujących z nami miastami i gminami.

Jesteśmy częścią Unii Uczelni na rzecz rozwoju Kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, dzięki czemu nasza oferta jest ciągle doskonalona i dostosowywana do potrzeb rynku pracy.

Mamy bogate doświadczenie – Gospodarka przestrzenna w UEK jest prowadzona od ponad 20 lat!

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do:

– współdziałania w opracowywaniu planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych
– opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych, z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania
– sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego
– przygotowywania ofert inwestycyjnych
– planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej
– planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu obszarów zurbanizowanych
– współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych
– współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych
– stosowania podstawowego oprogramowania w zakresie systemów informacji przestrzennej, projektowania i wizualizacji, wykorzystywanych w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Nasi absolwenci pracują w szczególności w:

– wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska przyrodniczego,
– biurach rozwoju i promocji,
– jednostkach administracji samorządowej,
– sektorze prywatnym (np. studiach projektowych, firmach zajmujących się modelowaniem, wizualizacją, obrotem nieruchomości, wdrożeniami oprogramowania, przedsiębiorstwach w branży OZE, korporacjach, a także podejmują własną działalność gospodarczą)