Specjalność Rachunkowość i Rewizja Finansowa,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Rachunkowość i Rewizja Finansowa  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJLANOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej, analizy i rewizji finansowej. W programie specjalności ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą. Na zajęciach dydaktycznych, studenci zapoznają się także z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy księgowych i biegłych rewidentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Controlling i komputerowe systemy księgowe w przedsiębiorstwie
Jednostkowe sprawozdania finansowe
Prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa
Rachunkowość bankowa
Rachunkowość sektora publicznego
Rachunkowość ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Program studiów specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa został akredytowany przez międzynarodowe organizacje: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), dając studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA i CIMA jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większości egzaminów. Certyfikaty ACCA i CIMA są rozpoznawane i uznawane w wielu krajach na świecie i cieszą się uznaniem u potencjalnych pracodawców, otwierając drogę do kariery na stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem.

Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Rewizji Finansowej “Audyt”.

Absolwenci tej specjalności mają wiedzę niezbędną dla każdego ekonomisty – pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym, poznają rzeczowe i finansowe oraz prawne uwarunkowania działalności gospodarczej różnych jednostek. W szczególności zyskują szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych, poprzez zastosowanie procedur ich ewidencji, sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego, aż do przyczynowo-skutkowej przeszłości oraz analizy prospektywnej, stanowiącej bazę dla podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

Gdzie można znaleźć pracę:

• działy finansowo-księgowe różnych podmiotów gospodarczych,
• biura rachunkowe,
• biura doradztwa podatkowego,
• organy skarbowe,
• firmy audytorskie,
• międzynarodowe korporacje finansowe.