Ogólne informacje dla cudzoziemców

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ogólne informacje dla cudzoziemców
Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

 • Cudzoziemcem, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
 • Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia
  w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, jak cudzoziemcy, bez względu na to jakie posiadają uprawnienia.
 • Cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
  3. decyzji ministra
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu
  6. decyzji administracyjnej rektora.
 • Studia dla cudzoziemców są płatne.

Wyjątek stanowią przypadki wymienione w art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce:

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca – któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo uzupełniającej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca, który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej rektora
  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.
 • Legalizacja dyplomu/apostille

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student cudzoziemiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce, istnieją dwie możliwości:

W przypadku obywateli Unii Europejskiej, honorujemy Europejską Kartę Ubezpieczenia.

 

 • Legalizacja pobytu

Każdy student obcokrajowiec, który chce studiować w Polsce, musi zalegalizować swój pobyt.

 • Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii tylko rejestrują swój pobyt.
 • Cudzoziemcy spoza Unii muszą posiadać wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy.