Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

 • Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, inżynieria jakości produktu, logistyka międzynarodowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

1. Zasady przyjęć na studia

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego), maksymalnie dwa kierunki alternatywne, zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.
 • Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje trzy następujące przedmioty:

1)

Lp.Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Poziom podstawowy lub rozszerzony

Dwa przedmioty do wyboru spośród:

Poziom podstawowy lub rozszerzony

1.administracjajęzyk obcyjęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
2.doradztwo inwestycyjno-gospodarczematematykajęzyk obcy, geografia, historia, wiedza
o społeczeństwie, fizyka, informatyka
3.europeistykajęzyk obcyjęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
4.global business servicesjęzyk angielskimatematyka, geografia, informatyka
5.gospodarka i administracja publicznajęzyk obcyjęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
6.gospodarka przestrzennajęzyk obcyjęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
7.innowacyjność produktujęzyk obcymatematyka, geografia, historia, język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie
8.innowacje w biznesiejęzyk obcymatematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
9.inżynieria jakości produktumatematykajęzyk obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, historia, geografia
10.inżynieria organizacji i zarządzaniajęzyk obcymatematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
11.logistyka międzynarodowajęzyk obcymatematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
12.marketing i komunikacja rynkowajęzyk obcymatematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
13.międzynarodowe stosunki gospodarcze
(w języku polskim i angielskim)
język obcymatematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
14.modern business management
(studia w j. angielskim)
język angielski
poziom rozszerzony
matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
15.przedsiębiorczość i innowacje w gospodarcejęzyk obcymatematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie
16.stosunki międzynarodowejęzyk obcyjęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
17.studia miejskiejęzyk obcyjęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
18.turystyka i rekreacjajęzyk obcymatematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
19.zarządzaniejęzyk obcymatematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
20.zarządzanie i inżynieria produkcjimatematykajęzyk obcy, chemia, fizyka, historia, geografia
21.zarządzanie projektamijęzyk obcymatematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie
22.zarządzanie zasobami ludzkimijęzyk obcymatematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał jednego spośród dwóch wymaganych przedmiotów wymienionych w pkt. 1) w kolumnie 4 powyższej tabeli, przy kwalifikacji dostaje z niego 0 punktów.

2)

Lp. Kierunek studiówPrzedmiot pierwszyPrzedmiot drugi Przedmiot trzeci
1.applied informatics
(studia w języku angielskim)
matematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony
informatyka lub fizyka lub geografia –
poziom podstawowy lub rozszerzony
2.analityka gospodarczamatematyka –
poziom rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub  rozszerzony
informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie –
poziom podstawowy lub rozszerzony
3.ekonomiamatematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony
historia lub geografia lub język polski lub fizyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie –
poziom podstawowy lub rozszerzony
4.finanse i rachunkowość
(w języku polskim i angielskim)
matematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony
informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie –
poziom podstawowy lub rozszerzony
 
5.global finance and accountingmatematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony
informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie –
poziom podstawowy lub rozszerzony
 
6.informatyka stosowanamatematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony
informatyka lub fizyka lub geografia –
poziom podstawowy lub rozszerzony
7.prawo
(studia jednolite magisterskie)
język polski –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony
historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
8.rachunkowość i controlingmatematyka –
poziom podstawowy lub rozszerzony
język obcy –
poziom podstawowy lub rozszerzony

wiedza o społeczeństwie lub geografia lub historia – poziom podstawowy lub rozszerzony

W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał dodatkowego przedmiotu określonego w pkt 2) w kolumnie 5 powyższej tabeli jako „przedmiot trzeci” – przy kwalifikacji dostaje 0 punktów z tego przedmiotu.

■ Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  300.

■ Przeliczanie punktów

Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

 • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
 • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

 

Przykład:

 • poziom podstawowy 90% → 90×0,6 = 54 pkt.
 • poziom rozszerzony 72% → 72 pkt.
 

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

2. Termin składania dokumentów

■ I etap:

Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 20 czerwca do 7 lipca 2022 r.

UWAGA! Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od 20 czerwca, natomiast po otrzymaniu w dniu 5 lipca 2022 r. świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości!

 

■ II etap:

Po ogłoszeniu w dniu 14 lipca 2022 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 15 do 19 lipca 2022 r. następujących dokumentów:

 1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (ankieta zamieszczona jest w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych). Na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie kandydata (zdjęcie należy wcześniej wgrać do IRK).
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,
 3. olimpijczycy dostarczają dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia z listy rezerwowej składają w/w dokumenty w terminie od 26 do 27 lipca 2022 r.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

UWAGA! W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo. (pobierz formularz)

Druk pełnomocnictwa zamieszczony jest również w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

■ W przypadku nie wypełnienia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja we wrześniu 2022 r., a terminy i kierunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni po zamknięciu kwalifikacji na studia w pierwszym terminie.

■ Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów i po potwierdzeniu, że wyniki matury wpisane przez kandydata w IRK są zgodne z wynikami na doręczonym świadectwie dojrzałości.

Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a miejsce wypełnione będzie przez osobę oczekującą na liście rezerwowej.

■ Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia, stanowią grupę rezerwową i będą mogli wejść na listę zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów w określonym terminie.

Kandydaci przyjęci na jeden z alternatywnych kierunków (drugi lub trzeci), po potwierdzeniu podjęcia studiów (tj. po złożeniu kompletu dokumentów), będą mogli kandydować z listy rezerwowej na kierunek o wyższym priorytecie. Zmiana kierunku będzie możliwa pod warunkiem, że liczba punktów uzyskana przez kandydata okaże się równa lub wyższa od punktacji wyznaczonej dla przyjęć na dany kierunek.

Dokumenty wymagane w II etapie należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.

■ Od decyzji odmowy przyjęcia na studia wydanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przysługuje odwołanie do Rektora.

■ Kandydat będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów  magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

3. Wyjątki w rekrutacji

Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate – IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

Matura „IB”

skala ocen

 Punkty kwalifikacyjne
Poziom SL Poziom HL
7 60 100
6 55 90
5 50  80
4 45 70
3 40 60
2 30 50

 W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbą punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym  zdawany był egzamin maturalny.

Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci.

Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu) wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie do 30 września 2022 r. 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

1. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu):

1) Wiedzy Ekonomicznej

2) Informatycznej

3) Matematycznej

4) Przedsiębiorczości

5) Wiedzy Statystycznej

6) Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

7) Wiedzy o Społeczeństwie

8) Wiedzy o Unii Europejskiej

9) Wiedzy o III RP

10) Wiedzy o Finansach – „Finansomania”

2. Na kierunki: inżynieria jakości produktu, zarządzanie i inżynieria produkcji przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Wiedzy o Żywieniu i Żywności

2) Wiedzy o Żywności

3) Innowacji technicznych i wynalazczości

3. Na kierunek prawo przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Olimpiady Wiedzy o Prawie

2) Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

4. Na kierunek logistyka międzynarodowa przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

5. Na kierunek turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Olimpiady Wiedzy o Turystyce

6. Laureaci wyżej wymienionych olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów z trzech przedmiotów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu przyznaje się laureatom i finalistom niżej wymienionych olimpiad stopnia centralnego:

1) Biologicznej

2) Chemicznej

3) Fizycznej

4) Geograficznej

5) Historycznej

6) Matematycznej

7) Języka angielskiego

8) Języka białoruskiego

9) Języka francuskiego

10) Języka hiszpańskiego

11) Języka niemieckiego

12) Języka rosyjskiego

13) Języka ukraińskiego

14) Języka włoskiego

8. Podstawą uzyskania ww. uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Kierunki i specjalności

Kierunek studiów Przewidywane specjalności
(uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

I. KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

1. INSTYTUT EKONOMII

DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE
EKONOMIA1. Analityka ekonomiczno-finansowa
2. Ekonomia menedżerska
3. Nieruchomości i inwestycje
4. Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim
2. Menedżer projektów europejskich
MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE1. Ekonomia biznesu międzynarodowego
2. Handel zagraniczny
3. International Business (st. w j. angielskim) – studia płatne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE1. Przedsiębiorczość i nowe technologie
2. Konsulting gospodarczy

 2. INSTYTUT FINANSÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ1. Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa
2. Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) – studia płatne
3. Doradztwo biznesowe
4. Doradztwo podatkowe
5. Finanse i administracja publiczna
6. Finanse przedsiębiorstw
7. Rachunkowość i rewizja finansowa
8. WISE
GLOBAL FINANCE AND ACCOUNTING
(studia w j. angielskim) studia płatne
1. Banking, Financial Markets and Insurance
2. Accounting and Corporate Finance

 3. INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

ANALITYKA GOSPODARCZA

4. INSTYTUT PRAWA

PRAWO (studia jednolite magisterskie)

 

II. KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA
GLOBAL BUSINESS SERVICES
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 2. INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I STUDIÓW MIEJSKICH

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)
1. Planowanie i inżynieria przestrzenna
STUDIA MIEJSKIE1. Analityka procesów przestrzennych
2. Zarządzanie zasobami miasta

 3. INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE1. Euroazja -polityka i gospodarka
2. Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

III. KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

1. INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU1. Projektowanie i doskonalenie produktu
2. Rozwój i komercjalizacja produktu
INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKTU
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 2. INSTYTUT  ZARZĄDZANIA

APPLIED INFORMATICS
(studia w j. angielskim) studia płatne
INFORMATYKA  STOSOWANA1. Inżynieria oprogramowania
2. Systemy informacyjne
INNOWACJE W BIZNESIE1. Menedżer  innowacji
2. Zarządzanie start-upem
INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA1. Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy
2. Zarządzanie rozwojem biznesu
LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA1. E-marketing
2. Handel i budowanie relacji z nabywcami
3. Marketing miast i regionów
4. Reklama i Public Relations
MODERN BUSINESS MANAGEMENT 
(studia w j. angielskim) studia płatne
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING1. Controlling
2. Rachunkowość
TURYSTYKA I REKREACJA1. Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
2. Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
3. Turystyka międzynarodowa
ZARZĄDZANIE 1. Kooperacja w biznesie
2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
3. Psychologia w zarządzaniu
4. Zarządzanie firmą
5. Zarządzanie small businessem
6. Zarządzanie sprzedażą
 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/23

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie
Internetowa Rekrutacja Kandydatów  + opłata rekrutacyjnaod 20 czerwca do 7 lipca 2022 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji – lista  zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r.
Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentówod 15 do 19 lipca 2022 r.
(4 dni: pt, sb, pn, wt)
Ogłoszenie wyników rekrutacji – lista  zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej25 lipca 2022 r.
Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów
(dotyczy osób przyjętych z listy rezerwowej)
od 26 do 27 lipca 2022 r.
(2 dni: wt, śr)
Obowiązkowa rekrutacja na lektoraty w systemie USOSweb – https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1420I tura od 1 sierpnia 2022 r. (godz. 12:00)
do 14 sierpnia 2022 r.
(godz. 23:59)
Wpłata za elektroniczną legitymację studenckądo 15 sierpnia 2022 r.
Rozpatrywanie odwołań7 września 2022 r.
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ich wynik z egzaminu maturalnego w wyniku odwołania został podwyższonyod 19 do 21 września 2022 r.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Opłaty na studiach

ZARZĄDZENIE

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr R.0211.22.2022

z dnia 13 maja 2022 roku
 

 

w sprawie
wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia
na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 

 
Działając na podstawie art. 79 i art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), §16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie określają odpowiednie akty prawne Rektora dotyczące pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

§ 2

1. Wysokość opłaty semestralnej za studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim wynosi 5 500 zł.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne wynosi:
1) studia pierwszego stopnia – 3 200 zł, z zastrzeżeniem pkt. 4,
2) studia drugiego stopnia – 3 000 zł, z zastrzeżeniem pkt. 3-4,
3) studia drugiego stopnia na kierunku Audyt finansowy – 5 500 zł,
4) studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim – 5 500 zł,
5) jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo – 3 600 zł.
3. Zgodnie z przepisami, o których mowa w §1, w przypadku dokonywania opłaty za semestr jednorazowo w terminie określonym w odpowiednich aktach prawnych, studentowi przysługuje rabat w wysokości 200 zł w stosunku do kwot wymienionych w ust. 2, pod warunkiem dokonania opłaty w regulaminowym terminie (rabatu nie stosuje się do opłaty za pierwszy semestr studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – w tym przypadku opłata wnoszona jest jednorazowo w pełnej wysokości).
4. Wysokość opłaty związanej z wyrównywaniem różnic programowych na studiach niestacjonarnych wynosi 140 zł za 1 punkt ECTS.

 

§ 3

1. Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 140 zł za 1 punkt ECTS w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim oraz 225 zł dla studiów prowadzonych w języku angielskim z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku realizowanych w języku angielskim studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych, wysokość opłaty w danym semestrze nie przekroczy odpowiednio wysokości opłaty za studia stacjonarne, o której mowa w § 2 ust. 1 lub opłaty za studia niestacjonarne, o której mowa w §2 ust. 2 pkt. 4,
2) w przypadku studiów stacjonarnych wysokość opłaty w danym semestrze nie przekroczy odpowiedniej opłaty, o której mowa w §2, ustalonej w oparciu o wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne odpowiedniego stopnia i kierunku, z zastrzeżeniem pkt. 1.
2. W przypadku powtarzania określonych zajęć w ramach kształcenia, bez uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, w szczególności w razie powtarzania przez studenta przedmiotu na podstawie decyzji stosownych władz uczelni lub w przypadku wyrównywania różnic programowych, wysokość opłaty wynosi 750 zł za każdy przedmiot.

 

§ 4

Za zajęcia nieobjęte programem studiów dla danego kierunku:
1) na studiach stacjonarnych nie pobiera się opłat do łącznej ilości 30 punktów ECTS w toku studiów; powyżej tej liczby opłata wynosi 140 zł za 1 punkt ECTS,
2) na studiach stacjonarnych realizowanych w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 225 zł za 1 punkt ECTS,
3) na studiach niestacjonarnych pobiera się opłatę w wysokości 140 zł za 1 punkt ECTS.

 

§ 5

1. Wysokość opłat za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:
1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,
2) za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
3) za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym innego niż wydany na postawie art. 77 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
4) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
5) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł.
2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobierana jest opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału.
3. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł. Opłata wnoszona jest w procesie rekrutacji.

 

§ 6

1. Zasady pobierania oraz łączna wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów ustalana jest na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawnych Rektora, o których mowa w §1.
2. Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, mogą nie być pobierane lub być pobierane w innej wysokości, w przypadku studenta odbywającego kształcenie na podstawie podpisanej z uczelnią zagraniczną umowy, zawierającej odmienne uregulowania.

 

§ 7

Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

§ 8

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia dla cykli studiów rozpoczętych i prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pobierana jest zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.

 

REKTOR
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Statystyka rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/23

Kierunki Liczba kandydatów/ Liczba zgłoszeń Limit przyjęć Przyjęci od liczby pkt. (300 max.)
Administracja 175/324 90 165,8/144,6
Analityka gospodarcza 145/265 100 120,4/110
Applied informatics (j.ang.) 62/93 25 135,8/114
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze 129/249 30 203,6/192,6
Ekonomia 889/1404 280 193,6/179,4
Europeistyka 133/271 70 163/138
Finanse i rachunkowość 822/1162 250 186,2/168
Finanse i rachunkowość (j.ang.) 35/71 25 125,4/110,4
Global business services 208/403 90 156,2/156,2
Global finance and accounting 11/34 50 118,4/118,4
Gospodarka i administracja publiczna 70/180 90 133,6/109,6
Gospodarka przestrzenna 143/261 72 178,4/134,8
Informatyka stosowana 405/471 80 196,6/180
Innowacje w biznesie 131/327 45 153,2/145
Innowacyjność produktu 197/406 50 168,2/154
Inżynieria jakości produktu 59/126 75 121,2/110
Inżynieria organizacji i zarządzania 95/289 75 128/121
Logistyka międzynarodowa 304/467 75 186/172,4
Marketing i komunikacja rynkowa 516/806 80 191,2/176,8
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 174/393 130 150/135,4
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (j. ang.) 34/60 25 126,2/109,2
Modern business management (j.ang.) 132/256 50 133,2/114
Prawo 726/814 180 208,8/191,6
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce 119/332 58 145/129,8
Rachunkowość i controlling 210/596 130 164,4/153,2
Stosunki międzynarodowe 224/393 120 177/149,8
Studia miejskie 51/97 49 127,2/104,4
Turystyka i rekreacja 184/281 60 154/136,4
Zarządzanie 389/856 130 167,6/152,8
Zarządzanie i inżynieria produkcji 148/314 90 138,2/119,6
Zarządzanie projektami 165/374 70 148,8/139,8
Zarządzanie zasobami ludzkimi 141/309 70 144,4/136,4
Razem 7226/12684 2814
Liczba kandydatów oznacza osoby, które dany kierunek wybrały na pierwszym miejscu, a liczba zgłoszeń oznacza wszystkich chętnych na dany kierunek. W kolumnie „przyjęci od liczby punktów” – 1-sza liczba określa punkty potrzebne do przyjęcia w 1-szym naborze, 2-ga liczba pokazuje punkty, które decydowały o przyjęciu z listy rezerwowej. 

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Addres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2022/23 opłata wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów (maksymalnie 3 kierunki), system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

UWAGA!

1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie kandydata w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Limity przyjęć w roku akademickim 2022/23

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Lista kierunków

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108