• Informator
 • Oferta dydaktyczna
 • Egzamin wstępny
 • Terminarz
 • Opłaty na studiach
 • Opłata rekrutacyjna
 • Uchwała Senatu
 • IRK

 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkach trwają 2 lata (4 semestry) z wyjątkiem kierunku Audyt finansowy, który trwa 2,5 roku (5 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

■ Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:
a) średniej ocen lub
b) egzaminu wstępnego.

a) Przyjęcia na podstawie średniej ocen

■ 50% ogólnego limitu miejsc ustalonego przez Senat na rok akademicki 2022/23, wypełniają absolwenci UEK na podstawie średniej ocen uzyskanej w ciągu 5-ciu pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych lub 6-ciu pierwszych semestrów studiów siedmiosemestralnych. Średnia nie może być niższa niż 4,0.

■ O przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen mogą się ubiegać studenci, którzy nie mają zaliczonego 5-go lub 6-go semestru z uwagi na zagraniczne wyjazdy stypendialne, na które zostali zakwalifikowani przez UEK. W tym przypadku Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje indywidualnie.

■ Rekrutacja dotyczy wyłącznie absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek, który ukończyli w roku akademickim 2021/22.

Wyjątki:

1. W przypadku kierunków, które występują w ofercie dydaktycznej tylko jako studia pierwszego stopnia, absolwenci UEK mogą starać się o zwolnienie z egzaminu wstępnego:

 • po kierunku inżynieria organizacji i zarządzania na kierunki: organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie projektami,
 • po kierunku logistyka międzynarodowa na kierunki: logistyka, zarządzanie, zarządzanie międzynarodowe,
 • po kierunku studia miejskie na kierunki: administracja, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe,
 • po kierunku doradztwo inwestycyjno – gospodarcze na kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce.
 

2. W przypadku kierunków, które występują w ofercie dydaktycznej tylko jako studia drugiego stopnia, absolwenci UEK mogą starać się o zwolnienie z egzaminu wstępnego:

 • na kierunki audyt finansowy, bankowość i zarządzanie ryzykiem, rynki finansowe, zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego po kierunku finanse i rachunkowość,
 • na kierunek zarządzanie międzynarodowe, po kierunkach: logistyka międzynarodowa, inżynieria organizacji i zarządzania oraz zarządzanie,
 • na kierunki: organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, po kierunkach: inżynieria organizacji i zarządzania oraz zarządzanie,
 • na kierunek przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce po kierunkach: ekonomia, doradztwo inwestycyjno-gospodarcze.
 

■ Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 16 do 22 maja 2022 r.

Podczas rejestracji należy podać średnią ocen obliczoną przez dziekanat UEK.

■ Ogłoszenie listy osób zwolnionych z egzaminu wstępnego na podstawie średniej ocen nastąpi 27 maja 2022 r.

■ Kandydaci, którzy nie znaleźli się w puli miejsc dla absolwentów UEK przyjętych na podstawie średniej ocen, muszą przystąpić do egzaminu wstępnego. W związku z tym na swoim koncie w Internetowej Rekrutacji Kandydatów należy wybrać kierunek/ki oraz zapisać się na egzamin/ny – (Rekrutacja na podstawie egzaminu wstępnego). Należy również wpłacić nową opłatę rekrutacyjną.

■ Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie średniej ocen, a chcieliby się ubiegać o przyjęcie na inny kierunek, muszą przystąpić do egzaminu wstępnego – na podstawie nowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów i nowej opłaty rekrutacyjnej.

b) Przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego

■ Absolwenci UEK, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie średniej ocen oraz kandydaci, którzy ukończyli inne uczelnie, przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego obejmującego wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

■ Kandydaci mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) kierunku, dodatkowo jeden alternatywny kierunek. Ponieważ zakresy egzaminu są różne w odniesieniu do różnych kierunków, wybór kierunku alternatywnego oznacza konieczność przystąpienia do egzaminu z zakresu wiedzy związanej z tym kierunkiem.

■ W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów, z dwóch różnych egzaminów, będzie kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i alternatywny, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy.

■ Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu wstępnego, dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 20 do 26 czerwca 2022 r.

■ Egzamin wstępny odbędzie się 7 oraz 8 lipca 2022 r.

Do egzaminu wstępnego zostaną dopuszczone wszystkie osoby,  w tym również kandydaci nie posiadający jeszcze tytułu magistra, licencjata lub inżyniera.

■ Po egzaminie wstępnym zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia, a warunkiem przyjęcia na studia będzie doręczenie dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 2.

■ Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego – 18 lipca 2022 r.

2. Termin składania dokumentów

Dotyczy osób przyjętych zarówno na podstawie średniej ocen, jak i na podstawie egzaminu wstępnego, które są już po obronie pracy dyplomowej.

■ Termin składania dokumentów – od 21 do 23 września 2022 r.:

1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (ankieta zamieszczona jest w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych). Na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie kandydata (zdjęcie należy wcześniej wgrać do IRK).

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu – oryginały do wglądu. W przypadku braku dyplomu, zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

W przypadku zagranicznego dyplomu, również legalizacja, tłumaczenie na język polski oraz potwierdzenie, że uzyskany dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

UWAGA! W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

Druk pełnomocnictwa zamieszczony jest również w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

■ Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

■ Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.

Od decyzji odmowy przyjęcia na studia wydanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przysługuje odwołanie do Rektora.

■ Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

■ Osoby, które ukończyły studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania: kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunki i specjalności

Kierunek studiów Przewidywane specjalności
(uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

I. KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

1. INSTYTUT EKONOMII

EKONOMIA1. Analityka ekonomiczno-finansowa
2. Ekonomia menedżerska
3. Nieruchomości i inwestycje
4. Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim
2. Menedżer projektów europejskich
MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE1. Ekonomia biznesu międzynarodowego
2. Handel zagraniczny
3. International Business (st. w j. angielskim) – studia płatne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE1. Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
2. Innowacje w gospodarce

 2. INSTYTUT FINANSÓW

AUDYT FINANSOWY (studia 2,5 letnie)
BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM1. Bankowość zaawansowana
2. Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ1. Administracja skarbowa
2. Analityka finansowa
3. Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) – studia płatne
4. Doradztwo podatkowe
5. Finanse innowacyjnego i odpowiedzialnego biznesu
6. Finanse przedsiębiorstw
7. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
8. Rachunkowość i rewizja finansowa
9. Rachunkowość menedżerska
10. WISE
RYNKI FINANSOWE1. Doradztwo inwestycyjne
2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA
I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 3. INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

ANALITYKA GOSPODARCZA 1. Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
2. Analityka makroekonomiczna
3. Analityka mikroekonomiczna

 

II. KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA1. Finanse i zamówienia publiczne
2. Kadry w administracji
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(studia w j. angielskim)
studia płatne

 2. INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE1. Międzynarodowe polityki rozwoju
2. Studia Euroazjatyckie

 

III. KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

1. INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU1. Rozwój i komercjalizacja produktu

 2. INSTYTUT  ZARZĄDZANIA

APPLIED INFORMATICS
(studia  w j. angielskim) studia płatne
INFORMATYKA  STOSOWANA1. Systemy informacyjne
2. Systemy inteligentne
INNOWACJE W BIZNESIE1. Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
2. Zarządzanie innowacjami
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA1. Analityka rynku
2. Handel elektroniczny
3. Marketing międzynarodowy
4. Zarządzanie produktem
MODERN BUSINESS MANAGEMENT 
(studia w j. angielskim) studia płatne
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE
1. Projektowanie systemów zarządzania
2. Zintegrowane zarządzanie korporacyjne
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING1. Controlling
2. Rachunkowość
3. Rachunkowość wg MSR/MSSF
TURYSTYKA I REKREACJA1. International Tourism Management (st. w j. angielskim)
2. Menedżer hotelarstwa i gastronomii
3. Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
ZARZĄDZANIE 1. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
2. Zarządzanie firmą
3. Zarządzanie small businessem
4. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
5. Zarządzanie zasobami niematerialnymi
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE1. Globalne systemy logistyczne
2. Zarządzanie w projektach międzynarodowych
 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI –
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny odbędzie się 7 oraz 8 lipca 2022 r.

W dniu 5 lipca 2022 r. na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na studia przesłane zostaną informacje dotyczące miejsca oraz daty i godzinny egzaminu (każdy kandydat ma obowiązek zapoznać się z tą informacją).

Przy wejściu do sali egzaminacyjnej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.

Egzamin wstępny na wszystkie kierunki przeprowadzony będzie na komputerach (stacjonarnie, na terenie Uczelni) i będzie miał  formę testu.

 1. Testy zawierają 30 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, test jednokrotnego wyboru.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.
 3. Czas trwania egzaminu – 30 minut (w przypadku, gdy kandydat wybierze 2 kierunki egzamin będzie trwał 60 minut).

Zagadnienia na egzamin wstępny

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/23

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Internetowa Rekrutacja Kandydatów + opłata rekrutacyjna
(dla absolwentów UEK, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen)
od 16 maja do 22 maja 2022 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji
(ogłoszenie listy osób zwolnionych z egzaminu wstępnego na podstawie średniej ocen)

27 maja 2022 r.
Internetowa Rekrutacja Kandydatów + opłata rekrutacyjna
(dla kandydatów, którzy ubiegają się  o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu wstępnego)
od 20 czerwca do 26 czerwca 2022 r.
 Egzamin wstępny 7 oraz 8 lipca 2022 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji – lista zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2022 r.
Potwierdzanie podjęcia studiów
(dostarczenie kompletu dokumentów)
od 21 do 23 września 2022 r.
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką do 1 października 2022 r.
Rozpatrywanie odwołań 7 września 2022 r.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Opłaty na studiach

ZARZĄDZENIE

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr R.0211.22.2022

z dnia 13 maja 2022 roku
 

 

w sprawie
wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia
na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 

 
Działając na podstawie art. 79 i art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), §16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie określają odpowiednie akty prawne Rektora dotyczące pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

§ 2

1. Wysokość opłaty semestralnej za studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim wynosi 5 500 zł.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne wynosi:
1) studia pierwszego stopnia – 3 200 zł, z zastrzeżeniem pkt. 4,
2) studia drugiego stopnia – 3 000 zł, z zastrzeżeniem pkt. 3-4,
3) studia drugiego stopnia na kierunku Audyt finansowy – 5 500 zł,
4) studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim – 5 500 zł,
5) jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo – 3 600 zł.
3. Zgodnie z przepisami, o których mowa w §1, w przypadku dokonywania opłaty za semestr jednorazowo w terminie określonym w odpowiednich aktach prawnych, studentowi przysługuje rabat w wysokości 200 zł w stosunku do kwot wymienionych w ust. 2, pod warunkiem dokonania opłaty w regulaminowym terminie (rabatu nie stosuje się do opłaty za pierwszy semestr studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – w tym przypadku opłata wnoszona jest jednorazowo w pełnej wysokości).
4. Wysokość opłaty związanej z wyrównywaniem różnic programowych na studiach niestacjonarnych wynosi 140 zł za 1 punkt ECTS.

 

§ 3

1. Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 140 zł za 1 punkt ECTS w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim oraz 225 zł dla studiów prowadzonych w języku angielskim z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku realizowanych w języku angielskim studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych, wysokość opłaty w danym semestrze nie przekroczy odpowiednio wysokości opłaty za studia stacjonarne, o której mowa w § 2 ust. 1 lub opłaty za studia niestacjonarne, o której mowa w §2 ust. 2 pkt. 4,
2) w przypadku studiów stacjonarnych wysokość opłaty w danym semestrze nie przekroczy odpowiedniej opłaty, o której mowa w §2, ustalonej w oparciu o wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne odpowiedniego stopnia i kierunku, z zastrzeżeniem pkt. 1.
2. W przypadku powtarzania określonych zajęć w ramach kształcenia, bez uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, w szczególności w razie powtarzania przez studenta przedmiotu na podstawie decyzji stosownych władz uczelni lub w przypadku wyrównywania różnic programowych, wysokość opłaty wynosi 750 zł za każdy przedmiot.

 

§ 4

Za zajęcia nieobjęte programem studiów dla danego kierunku:
1) na studiach stacjonarnych nie pobiera się opłat do łącznej ilości 30 punktów ECTS w toku studiów; powyżej tej liczby opłata wynosi 140 zł za 1 punkt ECTS,
2) na studiach stacjonarnych realizowanych w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 225 zł za 1 punkt ECTS,
3) na studiach niestacjonarnych pobiera się opłatę w wysokości 140 zł za 1 punkt ECTS.

 

§ 5

1. Wysokość opłat za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:
1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,
2) za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
3) za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym innego niż wydany na postawie art. 77 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
4) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
5) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł.
2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobierana jest opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału.
3. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł. Opłata wnoszona jest w procesie rekrutacji.

 

§ 6

1. Zasady pobierania oraz łączna wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów ustalana jest na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawnych Rektora, o których mowa w §1.
2. Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, mogą nie być pobierane lub być pobierane w innej wysokości, w przypadku studenta odbywającego kształcenie na podstawie podpisanej z uczelnią zagraniczną umowy, zawierającej odmienne uregulowania.

 

§ 7

Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

§ 8

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia dla cykli studiów rozpoczętych i prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pobierana jest zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.

 

REKTOR
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2022/23 opłata wynosi 85 zł.

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
 4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie kandydata w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
 

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108