Studia niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informator

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia  trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone są od piątku (godzina 15.45) do niedzieli–3 dniowe zjazdy (średnio 10-11 zjazdów w ciągu semestru).

 

1. Zasady przyjęć na studia:

Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

 1. nowożytnego języka obcego,
 2. do wyboru: z matematyki, informatyki, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie,
 3. wyjątek stanowią kierunki: administracja, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, prawo, stosunki międzynarodowe, studia miejskie, gdzie oprócz przedmiotów wymienionych w pkt. 2 może być brany również pod uwagę wynik z języka polskiego,
 4. w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.

Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń.

– Punkty uzyskane z danego przedmiotu przeliczane są na punktację obowiązującą w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

 1. liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
 2. liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

– W przypadku gdy język polski,  język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę  ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

2. Terminy rejestracji i składania dokumentów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

UWAGA!
Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od 21 czerwca br., natomiast po otrzymaniu  świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości!

   • I etap:
    Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 21 czerwca do 5 września 2021 r.
   •  II etap:
    Po ogłoszeniu w dniu 10 września 2021 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 11 do 14 września 2021 r.  (sobota, poniedziałek, wtorek) wymaganych dokumentów.

  

3. Dokumenty wymagane od kandydatów:

1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie),

2. kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu.

 Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

 

UWAGA!
W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

Pobierz formularz

Druk pełnomocnictwa zamieszczony jest również w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

 

   • Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.
   • Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie z listy  zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

4. Opłaty za studia:

Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru opłata może być wnoszona w ratach. W roku akademickim 2021/22 opłata za jeden  semestr studiów wynosi 2600 zł na wszystkich kierunkach z wyjątkiem prawa. Na tym kierunku opłata za jeden semestr studiów wynosi 3300 zł.

Opłata semestralna za studia realizowane w języku angielskim wynosi 4700 zł.

Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, są przyjmowane na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.

Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

Kandydat, będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godz. od 9.00 do 14.00 – Dział Nauczania UEK w Krakowie
ul. Rakowicka 27  Budynek Główny  pok. 107-108, Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25
www.uek.krakow.pl,  e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierunki i specjalności
na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich
w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

 

Kierunek studiów

 

Przewidywane specjalności

(uruchamiane zależnie od potrzeb
i zainteresowania studentów)

 

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

INSTYTUT EKONOMII

EKONOMIA

 

1. Analityka ekonomiczno-finansowa

2. Ekonomia menedżerska

3. Konsulting gospodarczy

4. Nieruchomości i inwestycje

5. Przedsiębiorczość i innowacje

6. Strategie rozwoju biznesu

EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim

2. Menedżer projektów europejskich

MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE 1. Ekonomia biznesu międzynarodowego

2. Handel zagraniczny

3. International Business (st. w j. angielskim) 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE 1. Przedsiębiorczość i nowe technologie

2. Konsulting gospodarczy

 INSTYTUT FINANSÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

1.Bankowość

2.Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim)

3. Doradztwo podatkowe

4. Finanse i administracja publiczna

5. Finanse przedsiębiorstw

6. Rachunkowość i rewizja finansowa

7. Rynki finansowe

 INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 

ANALITYKA GOSPODARCZA

 

 

 INSTYTUT PRAWA

PRAWO

(studia jednolite magisterskie)

 

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA

 

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

GOSPODARKA PRZESTRZENNA      

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 

1. Planowanie i inżynieria przestrzenna

 

STUDIA MIEJSKIE

 

1. Analityka procesów przestrzennych

2. Zarządzanie zasobami miasta

 INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

1. Euroazja-polityka i gospodarka

2. Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

1. Projektowanie i doskonalenie produktu

2. Rozwój i komercjalizacja produktu

TOWAROZNAWSTWO

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

1. Handlowo-celna

2. Menedżer produktu

3. Zarządzanie jakością wyrobów

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

INSTYTUT  ZARZĄDZANIA

INFORMATYKA  STOSOWANA 1. Inżynieria oprogramowania

2. Systemy informacyjne

 

INNOWACJE W BIZNESIE

 

1. Menedżer  innowacji

2. Zarządzanie start-upem

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 

1. Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

2. Zarządzanie rozwojem biznesu

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA 1. E-marketing

2. Handel i budowanie relacji z nabywcami

3. Marketing miast i regionów

4. Reklama i Public Relations

RACHUNKOWOŚĆ i CONTROLLING

 

1.Controlling

2.Rachunkowość

TURYSTYKA i REKREACJA

 

1. Animacja czasu wolnego

2. Hotelarstwo i gastronomia

3. Obsługa kulturowych form turystyki

4. Turystyka międzynarodowa

ZARZĄDZANIE 

                  

1. Kooperacja w biznesie

2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

3. Zarządzanie firmą

4. Zarządzanie small businessem

5. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Terminarz

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

 od 21 czerwca do 5 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji 10 września 2021 r. (piątek)

Potwierdzanie podjęcia studiów

(dostarczenie kompletu dokumentów)

11, 13, 14 września 2021 r. (sb., pn., wt.)
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką

do 19 września 2021 r.

Rejestracja na lektoraty w systemie USOSweb

od 4 do 7 października 2021 r.

Opłaty na studiach

Opłaty na studiach

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2021/22 opłata wynosi:

85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
 4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 5. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione
  w procesie rekrutacji.

Limity przyjęć

studia niestacjonarne

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.

Studia

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Laureaci i finaliści