Studia niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informator

 • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone są od piątku (godzina 15.45) do niedzieli–3 dniowe zjazdy (średnio 10-11 zjazdów w ciągu semestru) –II tura

 

 1. Zasady przyjęć na studia:

 • Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
  1. nowożytnego języka obcego,
  2. do wyboru: z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie,
  3. wyjątek stanowi kierunek prawo, gdzie oprócz przedmiotów wymienionych w pkt. 2 może być brany również pod uwagę wynik z języka polskiego,
  4. w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden
   z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.
 • Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).
  • Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń.
  • Punkty uzyskane z danego przedmiotu przeliczane są na punktację obowiązującą  w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
   1. liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
   2. liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy 90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony 72 %→72 pkt.

 • W przypadku gdy język polski, język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 

 1. Terminy rejestracji i składania dokumentów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 

UWAGA! Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od 22 czerwca, natomiast po otrzymaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości!

 

 • I etap:

Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacająopłatę rekrutacyjną w terminie od 22 czerwca do 11 września 2020 r.

 • II etap:

Po ogłoszeniu w dniu 17 września 2020 r.listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 18 do 21 września 2020 r. wymaganych dokumentów.

 

 1. Terminy rejestracji i składania dokumentów na studia niestacjonarne jednolite magisterskie – kierunekPrawo:

 

UWAGA! Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od 22 czerwca, natomiast po otrzymaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości!

 

 • I etap:

Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacająopłatę rekrutacyjną w terminie od 22 czerwca do 25 września 2020 r.

 • II etap:

Po ogłoszeniu w dniu 1 października 2020 r.listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie 3 i 5 października 2020 r. wymaganych dokumentów.

 

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów:

  1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  2. kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,
  3. jedna aktualna fotografia o wymiarze 35×45 mm zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisana na odwrocie nazwiskiem, imieniem, nr PESEL). Należy dostarczyć zdjęcie, które zostało zamieszczone w formie elektronicznej na koncie w IRK.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

 

UWAGA! W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

 

Pobierz formularz

Druk pełnomocnictwa zamieszczony jest również w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

 • Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.
 • Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

 1. Opłaty za studia:

 • Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru opłata może być wnoszona w ratach. W roku akademickim 2020/21 opłata za jeden semestr studiów wynosi 2600 zł na wszystkich kierunkach z wyjątkiem prawa. Na tym kierunku opłata za jeden semestr studiów wynosi 3300 zł.
 • Opłata semestralna za studia realizowane w języku angielskim wynosi 4700 zł.
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą,są przyjmowanena I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.
 • Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.
 • Kandydat, będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
 • Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godz.
  od 9.00 do 14.00 – Dział Nauczania UEK w Krakowie, ul. Rakowicka 27 , Budynek Główny pok. 107-108,Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25 www.uek.krakow.pl, e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierunki i specjalności
na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich
w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

 

Kierunek studiów Przewidywane specjalności (uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

 

INSTYTUT EKONOMII


 

EKONOMIA

 

1. Analityka ekonomiczno-finansowa

2. Ekonomia menedżerska

3. Konsulting gospodarczy

4. Nieruchomości i inwestycje

5. Przedsiębiorczość i innowacje

6. Strategie rozwoju biznesu

EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim

2. Menedżer projektów europejskich

MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI

GOSPODARCZE

1. Ekonomia biznesu międzynarodowego

2. Handel zagraniczny

3. International Business (st. w j. angielskim) – studia płatne

 

INSTYTUT FINANSÓW


 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

1.  Bankowość

2.  Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) – studia płatne

3. Doradztwo podatkowe

4. Finanse i administracja publiczna

5. Finanse przedsiębiorstw

6. Rachunkowość i rewizja finansowa

7. Rynki finansowe

 

INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH


 

 

ANALITYKA GOSPODARCZA

 

 

 

INSTYTUT PRAWA


 

PRAWO

(studia jednolite magisterskie)

 

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

 INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI


 

ADMINISTRACJA

 

 

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH


 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA      

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 

1. Planowanie i inżynieria przestrzenna

 

STUDIA MIEJSKIE

 

1. Analityka procesów przestrzennych

2. Zarządzanie zasobami miasta

 

INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII


 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

1. Euroazja-polityka i gospodarka

2. Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

  

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM


 

 

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

1. Projektowanie i doskonalenie produktu

2. Rozwój i komercjalizacja produktu

TOWAROZNAWSTWO

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

1. Handlowo-celna

2. Menedżer produktu

3. Zarządzanie jakością wyrobów

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 

 

INSTYTUT  ZARZĄDZANIA


 

INFORMATYKA  STOSOWANA 1. Inżynieria oprogramowania

2. Systemy informacyjne

 

INNOWACJE W BIZNESIE

 

1. Menedżer  innowacji

2. Zarządzanie start-upem

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 

1. Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

2. Zarządzanie rozwojem biznesu

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA 1. E-marketing

2. Handel i budowanie relacji z nabywcami

3. Marketing miast i regionów

4. Reklama i Public Relations

RACHUNKOWOŚĆ i CONTROLLING

 

1.Controlling

2.Rachunkowość

TURYSTYKA i REKREACJA

 

1. Animacja czasu wolnego

2. Hotelarstwo i gastronomia

3. Obsługa kulturowych form turystyki

4. Turystyka międzynarodowa

ZARZĄDZANIE 

                  

1. Kooperacja w biznesie

2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

3. Zarządzanie firmą

4. Zarządzanie small businessem

5. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

6. Zarządzanie wiedzą i informacjami

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

 

Terminarz

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

od 22 czerwca do 11 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 17 września 2020 r.(czwartek)
Potwierdzanie podjęcia studiów

(dostarczenie kompletu dokumentów)

18, 19, 21 września 2020 r.(pt.,sb.,pn.)
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką do 25 września 2020 r.(piątek)

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie – kierunek Prawo
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

od 22 czerwca do 25 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 1 października 2020 r.(czwartek)
Potwierdzanie podjęcia studiów

(dostarczenie kompletu dokumentów)

3 i 5 października 2020 r.(sb.,pn.)
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką do 6 października 2020 r.(wtorek)

 

Opłaty na studiach

Opłaty na studiach

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2020/21 opłata wynosi:

85 zł za każdy wybrany kierunekstudiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 4. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 5. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
 6. Prosimy o nie wpłacanie opłaty rekrutacyjnej we wpłatomacie na terenie Uczelni, z uwagi na to, że nie wpłynie ona na indywidualny rachunek kandydata i nie będzie widoczna w systemie IRK!

Limity przyjęć

studia niestacjonarne

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.

Studia

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Laureaci i finaliści