Studia niestacjonarne II stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informator

 • Studia niestacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkach trwają 2 lata (4 semestry) z wyjątkiem kierunku Audyt finansowy, który trwa 2,5 roku (5 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzone są od piątku (godzina 15.45) do niedzieli–3 dniowe zjazdy (średnio 7-8 zjazdów w ciągu semestru) –II tura

 

 1. Zasady przyjęć na studia:

 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 • O przyjęciu kandydatów na studia decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 

 1. Terminy rejestracji i składania dokumentów:

■ I etap:

Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacająopłatę rekrutacyjną w terminie od 22 czerwca do 18 września 2020 r.

■ II etap:

Po ogłoszeniu w dniu 24 września 2020 r.listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 25 do 28 września 2020 r. wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów:

  1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu – oryginały do wglądu. W przypadku braku dyplomu, zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub magistra,
  3. zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – dokument wymagany w przypadku jeśli średnia nie jest podana w suplemencie,
  4. jedna aktualna fotografia o wymiarze 35×45 mm zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie nazwiskiem, imieniem, nr PESEL).Należy dostarczyć zdjęcie, które zostało zamieszczone w formie elektronicznej na koncie w IRK.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

UWAGA! W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

Pobierz formularz

 • Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów.
 • Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 

 1. Opłaty za studia:

 • Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru opłata może być wnoszona w ratach. W roku akademickim 2020/21 opłata za jeden semestr studiów wynosi 3000 zł na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunku Audyt finansowy. Na tym kierunku opłata za jeden semestr studiów wynosi 4400 zł.
 • Opłata semestralna za studia realizowane w języku angielskim wynosi 4700 zł.
 • Osoby, które ukończyły studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania: kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski.
 • Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.
 • Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
 • Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy w godz. od 9 do 14 – Dział Nauczania UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 107-108,Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25.

www.uek.krakow.pl, e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierunki i specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

Kierunek studiów Przewidywane specjalności (uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

 

INSTYTUT EKONOMII


 

EKONOMIA
 1. Analityka ekonomiczno-finansowa
 2. Ekonomia menedżerska
 3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 4. Konsulting gospodarczy
 5. Nieruchomości i inwestycje
 6. Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
 7. Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA
 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim
 2. Menedżer projektów europejskich
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 1. Ekonomia biznesu międzynarodowego
 2. Handel zagraniczny
 3. International Business (st. w j. angielskim) – studia płatne

 

INSTYTUT FINANSÓW


 

AUDYT FINANSOWY

(studia 2,5 letnie)

BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 

 1. Bankowość zaawansowana
 2. Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

 1. Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) – studia płatne
 2. Doardztwo inwestycyjne
 3. Doradztwo podatkowe
 4. Finanse przedsiębiorstw
 5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 6. Rachunkowość i rewizja finansowa
 7. Rachunkowość menedżerska
 8. Zarządzanie bankiem
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA
I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

 

INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH


 

ANALITYKA GOSPODARCZA
 1. Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
 2. Analityka makroekonomiczna
 3. Analityka mikroekonomiczna

 

 

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI


 

ADMINISTRACJA
 1. Finanse i zamówienia publiczne
 2. Gospodarka komunalna
 3. Kadry w administracji
 4. Public Administration: A Comparative Perspective – (st. w j. angielskim) – studia płatne
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII


 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 1. Międzynarodowe polityki rozwoju
 2. Studia Euroazjatyckie

 

 

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM


 

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
 1. Rozwój i komercjalizacja produktu

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA


 

INFORMATYKA STOSOWANA
 1. Systemy informacyjne
 2. Systemy inteligentne
INNOWACJE W BIZNESIE
 1. Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
 2. Zarządzanie innowacjami
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
 1. Analityka rynku
 2. Handel elektroniczny
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Zarządzanie produktem
MODERN BUSINESS MANAGEMENT (studia w j. angielskim) studia płatne
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE
 1. Projektowanie systemów zarządzania
 2. Zintegrowane zarządzanie korporacyjne
RACHUNKOWOŚĆ i CONTROLLING
 1. Controlling
 2. Rachunkowość
 3. Rachunkowość wg MSR/MSSF
TURYSTYKA i REKREACJA
 1. Hotelarstwo i gastronomia
 2. International Tourism Management (st. w j. angielskim) – studia płatne
 3. Menedżer zdrowego stylu życia
 4. Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
ZARZĄDZANIE
 1. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 2. Zarządzanie firmą
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie small businessem
 5. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 6. Zarządzanie zasobami niematerialnymi
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
 1. Globalne systemy logistyczne
 2. Zarządzanie w projektach międzynarodowych
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Terminarz

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

 

od 22 czerwca do 18 września 2020 r.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 24 września 2020 r.(czwartek)
Potwierdzanie podjęcia studiów

(dostarczenie kompletu dokumentów)

 

25, 26, 28 września 2020 r.(pt.,sb.,pn.)
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką  

do 30 września 2020 r.

 

Opłaty na studiach

Opłaty na studiach

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2020/21 opłata wynosi:

85 zł za każdy wybrany kierunekstudiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 4. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 5. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
 6. Prosimy o nie wpłacanie opłaty rekrutacyjnej we wpłatomacie na terenie Uczelni, z uwagi na to, że nie wpłynie ona na indywidualny rachunek kandydata i nie będzie widoczna w systemie IRK!

Limity przyjęć

studia niestacjonarne

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.

Studia

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia