Studia stacjonarne II stopnia
– semestr zimowy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informator

REKRUTACJA na
Studia stacjonarne drugiego stopnia
– semestr zimowy
2021/22

 

   • Studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkach trwają 2 lata (4 semestry)
    z wyjątkiem kierunku Audyt finansowy, który trwa  2,5 roku (5 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
   • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

   • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:

    1. średniej ocen lub
    2. egzaminu wstępnego.
a) Przyjęcia na podstawie średniej ocen
   • 50 % ogólnego limitu miejsc ustalonego przez Senat na rok akademicki 2021/22, wypełniają absolwenci UEK na podstawie średniej ocen uzyskanej w ciągu 5-ciu pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych lub 6-ciu pierwszych semestrów studiów  siedmiosemestralnych. Średnia nie może być niższa niż 4,0.
   • O przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen mogą się ubiegać studenci, którzy nie mają zaliczonego 5-go lub 6-go semestru z uwagi na zagraniczne wyjazdy stypendialne, na które zostali zakwalifikowani przez UEK. W tym przypadku Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje indywidualnie.
   • Rekrutacja dotyczy wyłącznie absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek, który ukończyli w roku akademickim 2020/21.

Wyjątki:

 1. W przypadku kierunków, które występują w ofercie dydaktycznej tylko jako studia pierwszego stopnia, absolwenci UEK mogą starać się o zwolnienie z egzaminu wstępnego:
   • po kierunku inżynieria organizacji i zarządzania na kierunki: organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie projektami,
   • po kierunku logistyka międzynarodowa na kierunki: logistyka, zarządzanie, zarządzanie międzynarodowe.
 1. W przypadku kierunków, które występują w ofercie dydaktycznej tylko jako studia drugiego stopnia, absolwenci UEK mogą starać się o zwolnienie z egzaminu wstępnego:
   • na kierunki audyt finansowy, bankowość i zarządzanie ryzykiem, rynki finansowe, zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego po kierunku finanse i rachunkowość,
   • na kierunek innowacyjność produktu po kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji,
   • na kierunek zarządzanie międzynarodowe, po kierunkach: logistyka międzynarodowa, inżynieria organizacji i zarządzania oraz zarządzanie,
   • na kierunki: organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, zarządzanie projektami,  zarządzanie zasobami ludzkimi, po kierunkach: inżynieria organizacji i zarządzania oraz zarządzanie.
   • Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 17 do 21 maja 2021 r.
    Podczas rejestracji należy podać średnią ocen obliczoną przez dziekanat  UEK.
   • Ogłoszenie listy osób zwolnionych z egzaminu wstępnego na podstawie średniej ocen nastąpi  28 maja 2021 r.
   • Kandydaci, którzy nie znaleźli się w puli miejsc dla absolwentów UEK przyjętych na podstawie średniej ocen, muszą przystąpić do egzaminu wstępnego. W związku z tym na swoim koncie w Internetowej Rekrutacji Kandydatów należy wybrać kierunek/ki oraz zapisać się na egzamin/ny – (Rekrutacja na podstawie egzaminu wstępnego). Należy również wpłacić nową opłatę rekrutacyjną.
   • Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie średniej ocen, a chcieliby się ubiegać o przyjęcie na inny kierunek, muszą przystąpić do egzaminu wstępnego – na podstawie nowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów i nowej opłaty rekrutacyjnej.

 

b) Przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego
   • Absolwenci UEK, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie średniej ocen oraz kandydaci, którzy ukończyli inne uczelnie, przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego obejmującego wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
   • Kandydaci mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) kierunku, dodatkowo jeden alternatywny kierunek. Ponieważ zakresy egzaminu są różne w odniesieniu do różnych kierunków, wybór kierunku alternatywnego oznacza konieczność przystąpienia do egzaminu z zakresu wiedzy związanej z tym kierunkiem.
   • W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów, z dwóch różnych egzaminów, będzie kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i alternatywny, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy.
   • Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek.
   • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu wstępnego, dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 21 do 27 czerwca  2021 r.
   • Egzamin wstępny odbędzie się 8 oraz 9 lipca 2021 r.

Do egzaminu wstępnego zostaną dopuszczone wszystkie osoby,  w tym również kandydaci nie posiadający jeszcze tytułu magistra, licencjata lub inżyniera.

   • Po egzaminie wstępnym zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
    a warunkiem przyjęcia na studia będzie doręczenie dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 2.
   • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego – 19 lipca 2021 r.

 

2. Termin składania dokumentów

   • Dotyczy osób przyjętych zarówno na podstawie średniej ocen, jak i na podstawie egzaminu wstępnego, które są już po obronie pracy dyplomowej.
   • Termin składania dokumentów – od 22 do 24 września 2021 r. :
   1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie kandydata),
   2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu – oryginały do wglądu. W przypadku braku dyplomu, zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej
    i uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

W przypadku zagranicznego dyplomu, również legalizacja, tłumaczenie na język polski oraz potwierdzenie, że uzyskany dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

UWAGA!
W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

Pobierz formularz

   • Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów.
   • Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy  zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
   • Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.
   • Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.
   • Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
   • Osoby, które ukończyły studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania: kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godz. od 9.00 do 14.00 – Dział Nauczania UEK w Krakowie
ul. Rakowicka 27  Budynek Główny  pok. 107-108, Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25
www.uek.krakow.pl,  e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Kierunek studiów Przewidywane specjalności (uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

 

 

INSTYTUT EKONOMII

 

 

EKONOMIA

 

 1. Analityka ekonomiczno-finansowa
 2. Ekonomia menedżerska
 3. Gospodarowanie kapitałem  ludzkim
 4. Konsulting gospodarczy
 5. Nieruchomości i inwestycje
 6. Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
 7. Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA
 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim
 2. Menedżer projektów europejskich
MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE
 1. Ekonomia biznesu międzynarodowego
 2. Handel zagraniczny
 3. International Business (st. w j. angielskim)- studia płatne
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

Studia o profilu praktycznym – NOWOŚĆ

 1. Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
 2. Innowacje w gospodarce

 

INSTYTUT FINANSÓW

 

AUDYT FINANSOWY

(studia 2,5 letnie)

 

BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 

 1. Bankowość zaawansowana
 2. Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym
  i ubezpieczeniowym
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

 1. Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) – studia płatne
 2. Doradztwo podatkowe
 3. Finanse  przedsiębiorstw
 4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 5. Rachunkowość i rewizja finansowa
 6. Rachunkowość menedżerska
RYNKI FINANSOWE

 

 1. Doradztwo inwestycyjne
 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA
I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 

 

INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 

 

ANALITYKA GOSPODARCZA

 

 

 1. Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
 2. Analityka makroekonomiczna
 3. Analityka mikroekonomiczna

 

 

 

 

 

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

 

INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

 

 1. Finanse i zamówienia publiczne
 2. Gospodarka komunalna
 3. Kadry w administracji
 4. Public Administration: A Comparative Perspective
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA (studia w j. angielskim) studia płatne

 

 

INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

 1. Międzynarodowe polityki rozwoju
 2. Studia Euroazjatyckie

 

 

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

 

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 

 

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

 

 1. Rozwój i komercjalizacja produktu

 

 

INSTYTUT  ZARZĄDZANIA

 

APPLIED INFORMATICS

(studia w j. angielskim)

studia płatne
INFORMATYKA  STOSOWANA
 1. Systemy informacyjne
 2. Systemy inteligentne
INNOWACJE W BIZNESIE

 

 1. Instytucjonalne formy rozwoju  innowacji
 2. Zarządzanie innowacjami
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
 1. Analityka rynku
 2. Handel elektroniczny
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Zarządzanie produktem
 

MODERN BUSINESS MANAGEMENT (studia w j. angielskim)

 

 

studia płatne

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE

 

 1. Projektowanie systemów zarządzania
 2. Zintegrowane zarządzanie korporacyjne
RACHUNKOWOŚĆ i CONTROLLING

 

 1. Controlling
 2. Rachunkowość
 3. Rachunkowość wg MSR/MSSF
TURYSTYKA i REKREACJA

 

 1. Hotelarstwo i gastronomia
 2. International Tourism Management
 3. Menedżer zdrowego stylu życia
 4. Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
ZARZĄDZANIE 

                  

 1. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 2. Zarządzanie firmą
 3. Zarządzanie small businessem
 4. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 5. Zarządzanie zasobami  niematerialnymi
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

 

 1. Globalne systemy logistyczne
 2. Zarządzanie w projektach międzynarodowych
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny

 

Egzamin wstępny odbędzie się 8 oraz 9 lipca 2021 r.

 

W dniu 6 lipca 2021 r. na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na studia przesłane zostaną informacje dotyczące miejsca oraz daty i godzinny egzaminu (każdy kandydat ma obowiązek zapoznać się z tą informacją).

 

Przy wejściu do sali egzaminacyjnej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument
z numerem PESEL.

 

Egzamin wstępny na wszystkie kierunki przeprowadzony będzie na komputerach (stacjonarnie, na terenie Uczelni) i będzie miał  formę testu.

 1. Testy zawierają 30 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, test jednokrotnego wyboru.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.
 3. Czas trwania egzaminu – 30 minut (w przypadku, gdy kandydat wybierze 2 kierunki egzamin będzie trwał 60 minut).

 

 

UWAGA – wyjątek:

Na kierunek Audyt finansowy egzamin z rachunkowości przeprowadzony będzie w formie testu:

 1. Test zawiera 30 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, test wielokrotnego wyboru.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt., za brak odpowiedzi 0 pkt., za błędną lub niepełną odpowiedź – minus 1 pkt.
 3. Czas trwania egzaminu – 45 min.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny:

 

L.p. Kierunek Egzamin wstępny
1 administracja administracja
2 analityka gospodarcza statystyka i ekonometria
3 applied informatics informatyka (j.ang.)
4 audyt finansowy rachunkowość
5 bankowość i zarządzanie ryzykiem     bankowość
6 ekonomia ekonomia
7 europeistyka instytucje Unii Europejskiej
8 finanse i rachunkowość finanse
9 finanse i rachunkowość (j.ang.) finanse (j.ang.)
10 gospodarka i administracja publiczna administracja publiczna
11 gospodarka i adm. publiczna (j.ang.)                               administracja publiczna  (j.ang.)
12 informatyka stosowana informatyka
13 innowacje w biznesie zarządzanie  przedsiębiorstwem
14 innowacyjność produktu zarządzanie i towaroznawstwo
15 marketing i komunikacja rynkowa marketing
16 międzynarodowe stosunki gosp. międzynarodowe stosunki gospodarcze
17 międzynarodowe stosunki gosp. (j.ang.) międzynarodowe stosunki gospodarcze (j.ang.)
18 organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie             organizacja i zarządzanie
19 modern business management zarządzanie (j.ang.)
20 przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce  ekonomia i przedsiębiorczość
21 rachunkowość i controlling finanse przedsiębiorstwa i   rachunkowości
22 rynki finansowe rynki finansowe
23 stosunki międzynarodowe międzynarodowe stosunki polityczne
24 turystyka i rekreacja turystyka
25 zarządzanie zarządzanie
26 zarządzanie finansami państwa
i samorządu terytorialnego
finanse
27 zarządzanie międzynarodowe             zarządzanie międzynarodowe
28 zarządzanie projektami zarządzanie projektami
29 zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie w organizacjach

 

 

Terminarz

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

(dla absolwentów UEK, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen) 

od 17 maja do 21 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji
(ogłoszenie listy osób zwolnionych z egzaminu wstępnego na podstawie średniej ocen)
28 maja 2021 r. (piątek)

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

(dla kandydatów, którzy ubiegają się  o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu wstępnego)

od 21 czerwca do 27 czerwca 2021 r.

 Egzamin wstępny

8 oraz 9 lipca 2021 r.  (czwartek, piątek)

Ogłoszenie wyników rekrutacji – lista zakwalifikowanych do przyjęcia

19 lipca 2021 r. (poniedziałek)

Potwierdzanie podjęcia studiów
(dostarczenie kompletu dokumentów)

22, 23, 24 września 2021 r. (3 dni-śr.,czw.,pt.)
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką do 30 września 2021 r.
Posiedzenie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 29 września 2021 r. – godz. 10.00 (środa)
Rejestracja na lektoraty w systemie USOSweb

od 27 września do 3 października 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2021/22 opłata wynosi 85 zł.

 

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
 4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 5. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione
  w procesie rekrutacji.

Opłaty na studiach

 ZARZĄDZENIE
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr R-0201-15/2019

z dnia 15 maja 2019 roku

 

w sprawie
 wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Działając na podstawie art. 79-80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz U z 2018 poz. 1668 z późn.zm.), § 31 ust. 3 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§1

Sposób i szczegółowe zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie określają odpowiednie akty prawne Rektora, dotyczące pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 

Rozdział 2
Studia wyższe

§2

 1. Wysokość opłaty semestralnej za studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim wynosi  3 000 zł.
 2. Z zastrzeżeniem ust.3, wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne wynosi:
  • studia pierwszego stopnia –  2 600 zł, z zastrzeżeniem pkt.4,
  • studia drugiego stopnia –  3 000 zł, z zastrzeżeniem pkt.3-4,
  • studia drugiego stopnia na kierunku Audyt finansowy –  4 400 zł,
  • studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim – 4 700 zł,
  • jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo –  3 300 zł.
 3. Zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1, w przypadku dokonywania opłaty
  za semestr jednorazowo w terminie określonym w odpowiednich aktach prawnych, studentowi przysługuje rabat w wysokości 200 zł w  stosunku do kwot wymienionych w ust.2,pod warunkiem dokonania opłaty w regulaminowym terminie (rabatu nie stosuje się
  do opłaty za pierwszy semestr studiów, zarówno pierwszego,  jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – w tym przypadku opłata wnoszona jest jednorazowo w pełnej wysokości).
 4. Wysokość opłaty związanej z wyrównywaniem różnic programowych na studiach niestacjonarnych wynosi 130 zł za 1 punkt ECTS.

 

§3

 1. Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 130 zł za 1 punkt ECTS z zastrzeżeniem, że:
  • w przypadku realizowanych w języku angielskim studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych, wysokość opłaty w danym semestrze nie przekroczy odpowiednio wysokości opłaty za studia stacjonarne, o której mowa w § 2 ust.1 lub opłaty za studia niestacjonarne, o której mowa w § 2 ust.2  4 ,
  • w przypadku studiów stacjonarnych wysokość opłaty w danym semestrze
   nie przekroczy odpowiedniej opłaty, o której mowa w § 2, ustalonej w oparciu
   o wysokość opłaty semestralnej za studia wyższe niestacjonarne odpowiedniego stopnia i kierunku z zastrzeżeniem pkt.1.
 2. W przypadku powtarzania określonych zajęć w ramach kształcenia, bez uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, w szczególności w razie powtarzania przez studenta przedmiotu na podstawie decyzji stosownych władz uczelni lub w przypadku wyrównywania różnic programowych, wysokość opłaty wynosi 600 zł  za każdy przedmiot.

 

§4

 

 1. Za zajęcia nieobjęte planem studiów dla danego kierunku:
 • na studiach stacjonarnych nie pobiera się opłat do łącznej ilości 30 punktów ECTS w toku studiów; powyżej tej liczby opłata wynosi 130 zł za 1 punkt ECTS,
 • na studiach stacjonarnych realizowanych w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 130 zł. za 1 punkt ECTS,
 • na studiach niestacjonarnych pobiera się opłatę w wysokości 130 zł za 1 punkt ECTS.

 

§5

 1. Wysokość opłat za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:
 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym –  20 zł.
 • za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł.
 1. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału.

 

 

Rozdział 3

Przepisy wspólne

§6

 1. Zasady pobierania oraz łączna wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów ustalana jest na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawnych Rektora, o którym mowa w § 1.
 2. Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, mogą nie być pobierane lub być pobierane w innej wysokości, w przypadku studenta odbywającego kształcenie na podstawie podpisanej z uczelnią zagraniczną umowy, zawierającej odmienne uregulowania.

 

§7

Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy cykli kształcenia na studiach rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

 

 

 

                                                                                                          REKTOR

                prof. UEK  dr hab. inż. Andrzej Chochół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity przyjęć

Limity przyjęć

studia stacjonarne

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.