Stypendium socjalne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stypendium socjalne

Klauzule informacyjne RODO:

WAŻNE ZMIANY

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Kryterium przyznawania stypendium socjalnego jest dochód netto na osobę w rodzinie studenta.
Wysokość dochodu uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego ustala Rektor
w porozumieniu z samorządem studenckim, biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz ilość wniosków.

Składanie wniosków  odbywa się w dwóch etapach:

Etap I  

elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia w systemie USOSweb

zakładka Dla wszystkich/Wnioski

 

Etap II

dostarczenie do weryfikacji do Działu Spraw Bytowych  podpisanych wydruków
z USOS wraz z załącznikami.

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKÓW

Odbiór decyzji w sprawie przyznania świadczenia lub odmowy jego przyznania odbywa się drogą elektroniczną.

Informacja o wydaniu decyzji przesyłana jest drogą elektroniczną na pocztę studencką: domena student.uek.krakow.pl. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wysyłanym mailu.

Świadczenie podlega wypłacie po odebrania decyzji przez studenta.

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
Budynek Główny, II piętro, pok. 215 – 218

Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Kontakt – POMOC MATERIALNA

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów