Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Administracja – I stopień

Administracja – I stopień

Kierunek

Administracja

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej

Instytut

Polityk Publicznych i Administracji

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy

Przedmiot drugi do wyboru: geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy

Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

Brak

O kierunku

Administracja to jeden z najpopularniejszych kierunków w Polsce. Dodatkowo, kierunek Administracja na UEK co roku znajduje się wśród najwyżej klasyfikowanych w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Kształcąc przyszłych administratywistów wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności z zakresu różnych gałęzi prawa, ekonomii, czy zarządzania i innych nauk społecznych, czyniąc z nich pracowników pożądanych na rynku pracy. Istotnym elementem programu studiów jest bogata paleta zajęć do wyboru, dzięki której olbrzymia część programu studiów jest kreowana przez samych studentów, co czyni naszą ofertę unikatową. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Ze względu na różnorodny program studiów absolwent administracji jest znakomitym kandydatem do pracy zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Absolwent naszego kierunku może podjąć pracę m.in. w urzędach administracji centralnej, terenowej administracji rządowej, administracji samorządowej, czy jako cywilny pracownik służb mundurowych. Może też pracować w administracji sektora prywatnego, czy w licznie reprezentowanych w naszym regionie korporacjach. 

Atuty kierunku
  • Wysokie miejsce w rankingu „Perspektyw”.
  • Zajęcia z szerokiej gamy dziedzin, czyniące naszych absolwentów pożądanymi na rynku specjalistami.
  • Zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków, czyniące program interesującym i użytecznym. 
  • Szeroka możliwość kreowania przez studentów programu studiów, wynikająca z dużej liczby zajęć do wyboru, w tym w języku angielskim. 
  • Świetnie wyposażony i zlokalizowany kampus uczelni ze znakomitym zapleczem naukowym, dydaktycznym i sportowo-rekreacyjnym. 
Specjalności

Brak