Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Audyt finansowy – II stopień

Audyt finansowy – II stopień

Kierunek

Audyt finansowy

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Finansów

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

O kierunku

Audyt finansowy jest unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierunek prowadzony jest w systemie 2,5-letnich studiów magisterskich uzupełniających (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).  

W 2021 roku została podpisana umowa między UEK a Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów o współpracy w zakresie prowadzenia studiów na kierunku Audyt finansowy. Umowa ta daje absolwentom kierunku Audyt finansowy możliwość ubiegania się o zwolnienia ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów. Już w 2017 roku kierunek studiów Audyt finansowy decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w ustawie.  

Szczegółowy program studiów na kierunku II stopnia Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów określonym w ustawie o biegłych rewidentach oraz uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ale także z szeroko rozumianych finansów, prawa gospodarczego i ekonomii. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Studenci kierunku Audyt finansowy mają możliwość zdobycia interesującej pracy nie tylko w międzynarodowych firmach audytorskich czy w krajowych biurach rachunkowych, ale również są chętnie zatrudniani na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych we wszystkich jednostkach gospodarczych. Uzyskana wiedza pozwala również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (biura rachunkowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych itp.). Uprawnienia biegłego rewidenta wśród osób zajmujących się rachunkowością są jednym z najwyższych stopni zawodowych, a osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego, czy syndyka. Są także poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych. Z uwagi na szeroki zakres ich wiedzy i umiejętności, po kilkuletniej praktyce, są także poszukiwanymi kandydatami do pracy na stanowisku członka zarządu – dyrektora finansowego w dużych spółkach giełdowych i korporacjach międzynarodowych. 

Atuty kierunku

Kierunek Audyt finansowy jest pierwszym i jak dotąd jedynym kierunkiem wpisanym na listę kierunków studiów zwalniających z egzaminów z wiedzy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.
https://www.pibr.org.pl/pl/uczelnie-zaliczajace-egzamin

Program studiów kierunku Audyt finansowy został akredytowany przez międzynarodową organizację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , dając studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA  jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większości egzaminów. Katedra Rachunkowości Finansowej kontynuuje współpracę z organizacją ACCA, dążąc do zapewnienia studentom kierunku Audyt finansowy możliwości uzyskania zwolnień ze wszystkich 9 egzaminów poziomu Fundamentals ACCA. Kierunek ten posiada także akredytację The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).