Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Finanse i rachunkowość – I stopień

Finanse i rachunkowość – I stopień

Kierunek

Finanse i rachunkowość

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa 

Instytut

Finansów 

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka 
Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Bankowość, rynki finansowe i ubezpieczenia  
 • Doradztwo biznesowe 
 • Finanse i administracja publiczna 
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Rachunkowość i rewizja finansowa 

O kierunku

Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: Bank Centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. 

Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej, wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Realizowane efekty kształcenia uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych, sporządzania sprawozdań finansowych. 

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają także zdobycie wiedzy z zakresu prospektywnej analizy danych finansowych, co będzie potrzebne absolwentom w podejmowaniu decyzji zarządczych w praktyce gospodarczej. Program obejmuje również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji. 

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju jednostkach gospodarczych, w zakładach ubezpieczeń, instytucjach finansowych, w bankach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży. 

 

Gdzie można znaleźć pracę: 

 • instytucje finansowe
 • instytucje regulacyjne
 • instytucji międzynarodowych
 •  kancelarie prawne
 •  podmioty administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjnych
Atuty kierunku

W ramach studiów na kierunku Finanse i rachunkowość studenci nabywają doświadczenie praktyczne podczas realizacji ciekawych staży i praktyk, które dają możliwość lepszego przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. 

Poszczególne specjalności w ramach kierunku przygotowują lub zwalniają studentów z państwowych lub międzynarodowych egzaminów, np. na Europejski Certyfikat Bankowca 3E (ECB-3E), na państwowego na doradcę podatkowego, na Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). 

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy. 

CIMA jest wiodącą oraz największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Od października 2013 r. studenci UEK mają szansę zdobycia w ramach wspólnej ścieżki programowej UEK-CIMA certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie: Cert BA (The CIMA Certificate in Business Accounting) oraz DMA (Diploma in Management Accounting). 

Ponadto, prowadzone są dla studentów akademie (np. Santander Universidades i Euroclear Bank Academy) i specjalne programy z praktykami. 

Specjalności
 • Bankowość, rynki finansowe i ubezpieczenia 

  Specjalność Bankowość, rynki finansowe i ubezpieczenia jest odpowiedzią na zmiany ewolucyjne zachodzące w otoczeniu funkcjonowania banków i rynków finansowych oraz wynikającą z tego faktu konieczność dostosowania procesu i efektów kształcenia do nowych wyzwań i potrzeb instytucji publicznych i prywatnych sektora finansowego oraz podmiotów sfery realnej gospodarki.  Program obejmuje swym zakresem także firmy FinTech i nowe technologie w bankowości, elementy zarządzania ryzykiem w działalności bankowej oraz problematykę zachowań etycznych i standardów profesjonalnych w bankowości i finansach. 

  Proponowany program specjalności jest w pełni dostosowany do wymogów CFA (poziom I). 

  Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Bankowości, Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX lub Koła Naukowego Ubezpieczeń “Risk Management”. 

 • Doradztwo biznesowe 
  Na tej specjalności zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętność jej wykorzystywania w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Poznasz programy statystyczne i symulacyjne wykorzystywane w obszarze finansów i analiz rynkowych, będziesz aktywnie uczestniczył w zespołach zadaniowych, pełniąc w nich różne funkcje. 
  Zajęcia laboratoryjne są również prowadzone z wykorzystywaniem oprogramowania do zarządzania instrumentami finansowymi, które pozwalają poznać metody zarządzania ryzykiem finansowym w firmie. Oprogramowanie to umożliwia przeprowadzanie symulacji handlu opcjami w celu zabezpieczenia przed ryzykiem np. kursu wymiany walut, stopy procentowej, zmiany cen surowców. Dzięki zastosowanym metodom dydaktycznym absolwenci specjalności posiądą również zaawansowane umiejętności miękkie, jak radzenie sobie ze stresem. 
  Specjalność powstała w ramach projektu Powr.03.05.00-00-Z217/18 pod tytułem “Zintegrowany Program Rozwoju UEK”. 

 • Finanse i administracja publiczna 
  Specjalność ta jest ofertą dydaktyczną dla osób zainteresowanych zarządzaniem podmiotami publicznymi, jak również dla osób, które  wiążą swoją przyszłość z pracą w sektorze publicznym. Program specjalności uwzględnia, oprócz ogólnej wiedzy ekonomicznej i finansowej, nowatorskie metody zarządzania podmiotami publicznymi z zakresu programowania budżetowego, co daje podstawę do kreatywnej pracy na stanowiskach wyższego i średniego szczebla administracji rządowej  i  samorządowej. Szeroka oferta przedmiotów do wyboru pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania struktur administracyjnych Unii Europejskiej, w tym zasad tworzenia budżetu UE, sposobów korzystania z funduszy pomocowych i zarządzania projektami unijnymi.  
  Studenci specjalności mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Finanse i Podatki. 

 • Finanse przedsiębiorstw 
  Tu poznasz i zrozumiesz zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, racjonalnej gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w typowych rodzajach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dowiesz się m.in., jak zarządzać działalnością przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów finansowych, zdobędziesz umiejętność prowadzenia analiz działalności gospodarczej, prawa gospodarczego, finansów, a także poznasz działania jakie należy podejmować, aby uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem. 

 • Rachunkowość i rewizja finansowa 
  Studenci tej specjalności zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej, analizy i rewizji finansowej. W programie specjalności ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą. Na zajęciach dydaktycznych, studenci zapoznają się także z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy księgowych i biegłych rewidentów. 
  Program studiów specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa został akredytowany przez międzynarodowe organizacje: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 
  Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Rewizji Finansowej “Audyt”.