Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Finanse i rachunkowość – II stopień

Finanse i rachunkowość – II stopień

Kierunek

Finanse i rachunkowość

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa 

Instytut

Finansów 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Analityka finansowa
 • Administracja skarbowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Finanse odpowiedzialnego i innowacyjnego biznesu 
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość menedżerska
 • Zarządzanie bankiem

O kierunku

Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: Bank Centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. 

Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej, wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Realizowane efekty kształcenia uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych, sporządzania sprawozdań finansowych. 

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają także zdobycie wiedzy z zakresu prospektywnej analizy danych finansowych, co będzie potrzebne absolwentom w podejmowaniu decyzji zarządczych w praktyce gospodarczej. Program obejmuje również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji. 

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju jednostkach gospodarczych, w zakładach ubezpieczeń, instytucjach finansowych, w bankach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży. 

 

Gdzie można znaleźć pracę: 

 • instytucje finansowe
 • instytucje regulacyjne
 • instytucji międzynarodowych
 •  kancelarie prawne
 •  podmioty administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjnych
Atuty kierunku

W ramach studiów na kierunku Finanse i rachunkowość studenci nabywają doświadczenie praktyczne podczas realizacji ciekawych staży i praktyk, które dają możliwość lepszego przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. 

Poszczególne specjalności w ramach kierunku przygotowują lub zwalniają studentów z państwowych lub międzynarodowych egzaminów, np. na Europejski Certyfikat Bankowca 3E (ECB-3E), na państwowego na doradcę podatkowego, na Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). 

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy. 

CIMA jest wiodącą oraz największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Od października 2013 r. studenci UEK mają szansę zdobycia w ramach wspólnej ścieżki programowej UEK-CIMA certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie: Cert BA (The CIMA Certificate in Business Accounting) oraz DMA (Diploma in Management Accounting). 

Ponadto, prowadzone są dla studentów akademie (np. Santander Universidades i Euroclear Bank Academy) i specjalne programy z praktykami. 

Specjalności
 • Analityka finansowa
  Celem specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych metod i narzędzi stosowanych w analizach makro- i mikroekonomicznych przez podmioty zaangażowane w działalność na rynkach finansowych. Drugim istotnym celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych finansowych oraz modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych i finansowych w środowisku R. Innowacyjny program nauczania uwzględniający najnowszą wiedzę z zakresu inwestycji na rynkach finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym, oparty o standardy CFA. Studenci specjalności Analityka finansowa mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności działając m.in. w Kole Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX.
 •  Administracja skarbowa
  Jako Student specjalności Administracja skarbowa, poznasz działalność instytucji publicznych „od wewnątrz”. Nabędziesz fundamentalną wiedzę z zakresu ekonomiki sektora publicznego, podstaw sprawozdawczości finansowej, a także poznasz teorię oraz praktykę polityki fiskalnej i pieniężnej. Nauczysz się prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne i prawne. Zrozumiesz zagadnienia dotyczące polskiego systemu podatkowego oraz relacje zachodzące między krajowym, międzynarodowym oraz wspólnotowym prawem podatkowym. Zgłębisz zdobytą wiedzę przy rozstrzyganiu konkretnych problemów z zakresu prawa podatkowego. Nauczysz się korzystać z narzędzi informatycznych wykorzystywanych w administracji skarbowej. Przygotujesz się do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole w jednostkach zajmujących się finansami publicznymi oraz w sektorze prywatnym. Dodatkowo, dobór przedmiotów kierunkowych umożliwi Ci zaznajomienie się z takimi zagadnieniami jak rachunkowość, zarządzanie instytucjami kredytowymi czy zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Administracja Skarbowa to pierwsza w Polsce, unikatowa specjalność, powstała we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Krajową Szkołą Skarbowości oraz Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie. 
  Każdy student ma zagwarantowane praktyki i staże w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. 
 • Doradztwo podatkowe
  Studia na tej specjalności pozwolą Ci połączyć wiedzę ekonomiczną z prawniczą. Program studiów na UEK przygotowuje do zdawania egzaminów państwowych niezbędnych w wykonywaniu pracy doradcy podatkowego. W ramach studiów z Doradztwa podatkowego można wybrać liczne wykłady z finansów, rachunkowości i prawa.
  Ukończenie specjalności doradztwo podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach I i II stopnia studiów łącznie gwarantuje uzyskanie zwolnienia z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. 
 • Finanse przedsiębiorstw
  Tu poznasz i zrozumiesz zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, racjonalnej gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w typowych rodzajach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dowiesz się m.in., jak zarządzać działalnością przedsiębiorstwa za po-mocą instrumentów finansowych, zdobędziesz umiejętność prowadzenia analiz działalności gospodarczej, prawa gospodarczego, finansów, a także poznasz działania jakie należy podejmować, aby uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem.
 •  Finanse odpowiedzialnego i innowacyjnego biznesu
  Specjalność pozwala pozyskać kompleksową wiedzę o sposobach finansowania nowoczesne-go biznesu poprzez m.in. platformy crowdfundingowe, social trading, social lending. Uczy kreowania innowacji społecznych w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw. Kształtuje świadomość społeczną w duchu rozwoju zrównoważonego. Poruszane są także zagadnienia związane z wyzwaniami globalnego kryzysu klimatycznego w aspekcie modyfikacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
  Studenci tej specjalności zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej, analizy i rewizji finansowej. W programie specjalności ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą. Na zajęciach dydaktycznych, studenci zapoznają się także z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy księgowych i biegłych rewidentów. Program studiów specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa został akredytowany przez międzynarodowe organizacje: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Rewizji Finansowej „AUDYT”. 
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  W programie specjalności, poza obowiązkowymi przedmiotami kierunkowymi, uwzględniono zagadnienia z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, statusu prawnego pracodawcy a także systemu ubezpieczeń społecznych. Szczególny nacisk został położony na aspekty księgowe i rachunkowe. W związku z tym w ramach specjalności prowadzone będą przedmioty, dzięki którym studenci poznają obsługę programów Płatnik i Symfonia. Zaliczenie tych przedmiotów umożliwi uzyskanie stosownych certyfikatów. Uwaga została poświęcona również problematyce systemów zabezpieczenia emerytalnego oraz alternatywnych metody zabezpieczenia emerytalnego. Program specjalności obejmuje także zagadnienia cywilnoprawne. W każdym kolejnym roku program specjalności jest dostosowywany do wprowadzanych zmian w obowiązującym prawie oraz pod kątem aktualnych potrzeb rynku pracy. Studenci specjalności mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności działając m.in. w Kole Naukowym Ubezpieczeń “Risk Management”. 
 • Rachunkowość menedżerska
  Specjalność ta jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu. Pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat nowych koncepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami, projektami i dokonaniami w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jednocześnie specjalność stwarza studentom możliwość zdobycia certyfikatu CIMA na poziome CBA (Certificate in Business Accounting) i DMA (Diploma in Management Accounting).
  Zdane egzaminy wewnętrzne zwalniają Studentów z konieczności zdawania tych egzaminów w postępowaniu CIMA (w ramach egzaminów zewnętrznych).
  Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Rewizji Finansowej „AUDYT”. 
 • Zarządzanie bankiem
  Celem specjalności jest kształcenie analityków bankowych i specjalistów z zakresu zarządzania finansami, co osiągane jest poprzez stymulowanie kreatywności studentów i wyrobienie w nich umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych np. z przygotowaniem oferty produktowej lub oceną ryzyka inwestycyjnego. Dzięki specjalności studenci zapoznają się z rolą pełnioną przez banki na polskim i globalnym rynku finansowym oraz z zagadnieniami związanymi z efektywnością i bezpieczeństwem systemu bankowego.
  Program specjalności przygotowuje studentów także do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca 3E (ECB-3E).