Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej – II stopień

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej – II stopień

Kierunek

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Finansów

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

O kierunku

Podstawowym założeniem procesu kształcenia na kierunku Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych wynikających z postępu technologicznego. Profil kształcenia, którego wyrazem jest program kierunku realizowany jest w ścisłej współpracy z praktyką. Absolwent mając wiedzę i świadomość zmian w finansach publicznych uwzględniających trendy i czynniki społeczno-ekonomiczne jest gotów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i  przestrzegania zasad etyki zawodowej.  

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, jednostkach systemu ubezpieczeń społecznych, jednostkach sektora zdrowia, jednostkach będących dysponentami funduszy publicznych. Wiedza z zakresu gospodarki cyfrowej, metod zarządzania finansami, systemu podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej stwarzają realne szanse zatrudnienia Absolwenta tego kierunku w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych sektora prywatnego. 

Atuty kierunku

Oferta dydaktyczna wpisuje się w zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez ukierunkowanie na kształcenie interdyscyplinarne, a także odzwierciedla wymogi rynku pracy nastawionego na świadczenie pracy na odległość i w przestrzeni wirtualnej. 

Absolwenci kierunku uzyskują Certyfikat Profesjonalny Pracownik Administracji Publicznej. 

Studenci mogą być uczestnikami Koła Naukowego Finansów i Polityki Finansowej oraz Koła Naukowego Finanse i Podatki.