Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Innowacje w biznesie – I stopień

Innowacje w biznesie – I stopień

Kierunek

Innowacje w biznesie

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy 

Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

  • Menedżer innowacji  
  • Zarzadzanie start-upem 

O kierunku

Kierunek ma profil ogólnoakademicki w obszarze celowo wybranej wiedzy z dziedziny nauk społecznych. Pozwala uzyskać szerokie kompetencje z zakresu zarządzania i marketingu, ekonomii i finansów, prawa, ale także technologii informacyjnych. Kompetencje te są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Student pozyskuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0. Absolwent w szczególności ma wiedzę na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł jej finansowania oraz realizacji przedsięwzięć i projektów innowacyjnych. 

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci pracują na stanowiskach związanych z zarządzaniem start-upami, komercjalizacją wyników badań naukowych, transferem technologii, polityką rozwoju firm, wykorzystywaniem  technologii informacyjnych w biznesie, analizą opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowaniem ryzyka, analizą rynku, projektowaniem przedsięwzięć proinnowacyjnych. Absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Atuty kierunku

Profil ogólnoakademicki umożliwiający wszechstronny rozwój.  

Interesująca praca – kierunek kształci specjalistów poszukiwanych przez sektory wiedzochłonne, w tym korporacje oraz start-upy. 

Absolwenta wyróżnia wiedza o ekosystemach biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedza na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną. 

Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Specjalności

Menedżer innowacji

Absolwent ma kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kreatywnymi przedsięwzięciami i innowacjami. Zna się na prowadzeniu działalności gospodarczej, kierowaniu zespołami, zarządzaniu projektami, doskonaleniu procesów biznesowych. Ma rozwinięte postawy przedsiębiorcze.  

 

Zarzadzanie start-upem  

Absolwent ma wiedzę na temat inteligentnych fabryk, Internetu rzeczy, autonomicznych robotów utrzymania ruchu, tworzenia elastycznej produkcji dostosowanej do potrzeb klienta w czasie rzeczywistym. Ma umiejętności niezbędne do zarządzania firmami typu start-up i zarządzania innowacjami.