Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Innowacje w biznesie – II stopień

Innowacje w biznesie – II stopień

Kierunek

Innowacje w biznesie

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

  • Zarządzanie innowacjami  
  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji  

O kierunku

Kierunek ma profil ogólnoakademicki w obszarze celowo wybranej wiedzy z dziedziny nauk społecznych. Pozwala uzyskać szerokie kompetencje z zakresu zarządzania i marketingu, ekonomii i finansów, prawa, ale także technologii informacyjnych. Kompetencje te są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Student pozyskuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0. Absolwent w szczególności ma wiedzę na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł jej finansowania oraz realizacji przedsięwzięć i projektów innowacyjnych. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci pracują na stanowiskach związanych z zarządzaniem start-upami, komercjalizacją wyników badań naukowych, transferem technologii, polityką rozwoju firm, wykorzystywaniem  technologii informacyjnych w biznesie, analizą opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowaniem ryzyka, analizą rynku, projektowaniem przedsięwzięć proinnowacyjnych. Absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Atuty kierunku

Profil ogólnoakademicki umożliwiający wszechstronny rozwój.  

Interesująca praca - kierunek kształci specjalistów poszukiwanych przez sektory wiedzochłonne, w tym korporacje oraz start-upy. 

Absolwenta wyróżnia wiedza o ekosystemach biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedza na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną. 

Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Specjalności

  • Zarządzanie innowacjami 
    Absolwent ma wiedzę na temat zarządzania innowacjami i przedsięwzięciami innowacyjnymi, funkcjonowania sieci organizacyjnych, praw własności przemysłowej, procedur uzyskania patentów, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, strategii przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym i narzędzi controllingu.

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
    Absolwent ma wiedzę na temat funkcjonowania przemysłów kreatywnych, funkcjonowania narodowego systemu innowacji, przedsiębiorczości akademickiej, polityki patentowej państw. Stanowi to znakomitą podstawę do pracy w instytucjach wspomagających działalność gospodarczą i innowacyjną przedsiębiorstw.