Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Innowacyjność produktu – II stopień

Innowacyjność produktu – II stopień

Kierunek

Innowacyjność produktu

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Promocja i sprzedaż produktu
 • Rozwój i zarządzanie produktem

O kierunku

Innowacyjność produktu to kierunek, który dostarcza studentom wiedzę z zakresu innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, kształtuje umiejętności analitycznego myślenia, identyfikacji zamieniających się potrzeb konsumentów, rozwoju wyrobów i usług oraz komunikowania się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

 

Studenci rozwijają kompetencje w zakresie pracy grupowej, kierowania pracą zespołu, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Są gotowi do świadomego podejścia krytycznego i innowacyjnego, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z projektowaniem produktów.

 

Studia należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Innowacyjność produktu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do projektowania, rozwoju i komercjalizacji nowych produktów. W zależności od wybranej specjalności możne znaleźć pracę jako:

 • specjalista z zakresu zarządzania produktem,
 • pracownik działu R&D (badań i rozwoju) przedsiębiorstw,
 • broker innowacji,
 • menedżer produktu,
 • pracownik instytucji okołobiznesowych, np. parku technologicznego,
 • pracownik działu handlowego i marketingowego,
 • przedstawiciel handlowy,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Atuty kierunku

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów wyróżniony certyfikatem „Studia z przyszłością”, którego absolwenci posiadają solidne wykształcenie międzyobszarowe z dziedziny nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

 

Studia o profilu ogólnoakademickim o dużym udziale zajęć praktycznych w formie ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów. Duży nacisk na aktywizację studentów m.in. poprzez realizację projektów w oparciu o metodykę Design Thinking, nauczanie problemowe i partycypacyjne, Learning by Doing.

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty kół naukowych działających w INJZP, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB, Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

Specjalności

 • Rozwój i zarządzanie produktem
  absolwenci tej specjalności są wszechstronnie przygotowani do pracy w działach badań i rozwoju przedsiębiorstw, jako menedżerowie R&D. Ich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów II stopnia pozwolą na opracowywanie i wprowadzanie w firmie/organizacji nowych procesów, wyrobów czy usług, współudział we wszystkich etapach powstawania wyrobów lub usług – od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej, przygotowywanie i testowanie produktów i procesów (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów), monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów/ procesów.

  Wybrane przedmioty: Analiza ryzyka w działalności innowacyjnej, Nowoczesne formy komunikacji z rynkiem, Strategie rynkowe produktu, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Zarządzanie zespołem B+R, Analiza dekompozycyjna produktów żywieniowych, Testowanie produktów przemysłowych

   

 • Promocja i sprzedaż produktu
  współcześnie ważne jest doskonalenie kompetencji organizacji warunkujących skuteczność i sprawność wprowadzania na rynek i sprzedaży oferowanych produktów. W związku z tym szczególnie cenne jest zdobycie umiejętności: identyfikowania zmian w zachowaniach i postawach konsumentów czy wykorzystywania pojawiających się okazji, co sprzyja wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności poszczególnych organizacji.
   Studia na tej specjalności pozwalają na zdobycie wiedzy niezbędnej do opracowania strategii marketingowej organizacji oraz podjęcia działań warunkujących nawiązanie relacji z partnerami biznesowymi, zwłaszcza skutecznej promocji i sprzedaży produktu.

  Wybrane przedmioty: Autoprezentacja i techniki sprzedaży, Budżetowanie projektów marketingowych, E-handel, Jakość i innowacyjność w promocji produktów, UX w sprzedaży produktów, Trendy rozwojowe na rynku FMCG, Reklamacje produktów, Style i techniki negocjacji biznesowych, Zarządzanie zespołem sprzedażowym.