Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Inżynieria jakości produktu – I stopień

Inżynieria jakości produktu – I stopień

Kierunek

Inżynieria jakości produktu

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Pierwszy (studia 7 semestralne)

Tytuł zawodowy

Inżynier

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka

Przedmiot drugi (do wyboru): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

O kierunku

Studia na kierunku Inżynieria jakości produktu mają charakter ogólnoakademicki, interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych.

 

Kierunek ten oferuje nowoczesny program nauczania powstały w oparciu o bogate doświadczenie kadry dydaktycznej, rekomendacje absolwentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Jest nową odsłoną kierunku Towaroznawstwo, otwierającą się na współczesne wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

 

Program uwzględnia szereg zajęć o charakterze praktycznym, laboratoryjnym, a także praktyki w przedsiębiorstwach, które pozwolą pozyskać doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jest ukierunkowany na kształtowanie umiejętności i kompetencji inżynierskich oraz menedżerskich, a także w zakresie badania potrzeb konsumenta w celu ich zaspokojenia, poprzez identyfikowanie kierunków doskonalenia i rozwoju produktów.

 

Podczas studiów Student zdobywa m.in. wiedzę z zakresu kształtowania i rozwoju jakości produktu od sfery projektowej, poprzez sferę wykonania produktu, dystrybucję, handel, użytkowanie aż do optymalnego i ekonomicznie uzasadnionego zagospodarowania odpadów poużytkowych, kształtowania, analizy i oceny jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług, z uwzględnieniem badania potrzeb i oczekiwań klientów, funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi, projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki,
 • w działach projektowania i rozwoju, marketingu, jakości i logistyki,
 • w firmach handlowych i usługowych,
 • jednostkach certyfikujących produkty i systemy,
 • laboratoriach badawczych i pomiarowych,
 • administracji rządowej i samorządowej.
Atuty kierunku

W 2022 roku kierunek przeszedł pomyślnie proces akredytacji Międzynarodowej Agencji Akredytacyjnej ACQUIN.

 

Program studiów oferuje wieloobszarowe, a zarazem unikatowe kompetencje niezbędne na rynku pracy, uzyskanie kwalifikacji inżynierskich połączonych z wykształceniem ekonomicznym. Umożliwia praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez wizyty studyjne, praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, zajęcia prowadzone przez praktyków.

 

Oferta programowa uwzględnia angażujące formy zajęć: projekty, warsztaty, laboratoria, konwersatoria; nowoczesne formy nauczania: cases studies, learning by doing, nauczanie problemowe, gamifikacja, design thinking, a także możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje absolwenta (asystent jakości).

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru, a także angażując się w prace kół naukowych działających przy katedrach Instytutu, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB; Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

 

Wykładowcy tego kierunku są bardzo wysoko oceniani przez studentów.

Specjalności

Na I stopniu studenci realizują jednolity program, obejmujący m.in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy analityki chemicznej,
 • Sensoryczne metody badania produktów,
 • Ekonomia dla inżynierów,
 • Podstawy nauk inżynieryjno-technicznych,
 • Kształtowanie jakości w procesach technologicznych,
 • Mikrobiologiczne podstawy jakości produktów,
 • Inżynieria jakości produktów przemysłowych,
 • Inżynieria jakości produktów żywnościowych,
 • Decyzje rynkowe konsumentów,
 • Zarządzanie produktem,
 • Zarządzanie jakością,
 • Projektowanie i innowacyjność produktu,
 • Grafika inżynierska,
 • Opakowalnictwo,
 • Wspomaganie procesów decyzyjnych,
 • Identyfikacja zafałszowań produktu,
 • Ochrona środowiska.