Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Inżynieria jakości produktu – II stopień

Inżynieria jakości produktu – II stopień

Kierunek

Inżynieria jakości produktu

Kolegium

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Drugi (studia 3 semestralne)

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

Menedżer produktu kosmetycznego; Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu; Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu

O kierunku

Studia na kierunku Inżynieria jakości produktu mają charakter ogólnoakademicki, interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych.

 

Kierunek ten oferuje nowoczesny program nauczania powstały w oparciu o bogate doświadczenie kadry dydaktycznej, rekomendacje absolwentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Jest nową odsłoną kierunku Towaroznawstwo, otwierającą się na współczesne wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

 

Program uwzględnia szereg zajęć o charakterze praktycznym, laboratoryjnym, a także praktyki w przedsiębiorstwach, które pozwolą pozyskać doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jest ukierunkowany na kształtowanie umiejętności i kompetencji inżynierskich oraz menedżerskich, a także w zakresie badania potrzeb konsumenta w celu ich zaspokojenia, poprzez identyfikowanie kierunków doskonalenia i rozwoju produktów.

 

Podczas studiów Student zdobywa m.in. wiedzę z zakresu kształtowania i rozwoju jakości produktu od sfery projektowej, poprzez sferę wykonania produktu, dystrybucję, handel, użytkowanie aż do optymalnego i ekonomicznie uzasadnionego zagospodarowania odpadów poużytkowych, kształtowania, analizy i oceny jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług, z uwzględnieniem badania potrzeb i oczekiwań klientów, funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi, projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki,
 • w działach projektowania i rozwoju, marketingu, jakości i logistyki,
 • w firmach handlowych i usługowych,
 • jednostkach certyfikujących produkty i systemy,
 • laboratoriach badawczych i pomiarowych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Atuty kierunku

W 2022 roku kierunek przeszedł pomyślnie proces akredytacji Międzynarodowej Agencji Akredytacyjnej ACQUIN.

 

Program studiów oferuje wieloobszarowe, a zarazem unikatowe kompetencje niezbędne na rynku pracy, uzyskanie kwalifikacji inżynierskich połączonych z wykształceniem ekonomicznym. Umożliwia praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez wizyty studyjne, praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, zajęcia prowadzone przez praktyków.

 

Oferta programowa uwzględnia angażujące formy zajęć: projekty, warsztaty, laboratoria, konwersatoria; nowoczesne formy nauczania: cases studies, learning by doing, nauczanie problemowe, gamifikacja, design thinking, a także możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje absolwenta (asystent jakości).

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru, a także angażując się w prace kół naukowych działających przy katedrach Instytutu, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB; Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

 

Wykładowcy tego kierunku są bardzo wysoko oceniani przez studentów.

Specjalności

 • Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu
  kształtuje umiejętności i kompetencje menedżerskie z zakresu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa produktów zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych. Student pozna zasady i narzędzia zarządzania produktem stosowane w zarządzaniu i doskonaleniu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, pozna wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu, źródła i rodzaje zagrożeń stwarzanych zarówno przez produkt, jak i proces produkcji. Zdobędzie wiedzę z zakresu wdrażania, dokumentowania, certyfikowania i doskonalenia systemów, a także z zakresu analizy, szacowania i zarządzania ryzykiem oraz kosztów związanych z jakością.
  W ramach tej specjalności studenci realizują m.in. takie przedmioty jak: identyfikacja zagrożeń mikrobiologicznych produktu, systemowe zarządzanie bezpieczeństwem produktu, wdrażanie, dokumentowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością, zarządzanie jakością usług, zastosowania metod i narzędzi zarządzania jakością, analiza i zarządzanie ryzykiem, autentyczność produktów żywnościowych.
  Absolwent przygotowany jest do pracy przy systemach zarządzania, a w szczególności w dziale jakości jako kontroler jakości, audytor wewnętrzny, pełnomocnik systemu zarządzania jakością, koordynator w systemach zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000). Absolwent może podjąć też pracę jako specjalista ds. rozwoju produktu.

 • Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu
  pozwala na zdobycie unikatowych kompetencji wspierających przedsiębiorstwa w zrównoważonej transformacji, w szczególności w procesie tworzenia i rozwoju produktów, od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Celem tej specjalności jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród przyszłych menedżerów organizacji. W trakcie studiów na tej specjalności studenci poznają metody zarządzania zrównoważoną transformacją w kontekście ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji, a także uwarunkowań cywilizacyjnych ekonomicznych i etycznych.
  Program studiów tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak: zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna w zarządzaniu produktem, kompetencje menedżera zrównoważonej transformacji, techniki LCA w rozwoju produktu, ekotrendy w materiałach i surowcach, ekologistyka i zrównoważone opakowanie, pozyskiwanie funduszy dla projektów proekologicznych.
  Absolwent przegotowany będzie do pracy w zakresie takich obszarów jak: uwzględnianie cech ekologicznych wyrobów w sferze projektowania (projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku); w sferze produkcyjnej i poprodukcyjnej (kształtowanie cech ekologicznych w procesie technologicznym, ocena wpływu eksploatacji nowych wyrobów i procesów wytwarzania na ekosystem; likwidacja zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyclingu i gospodarki odpadami).

 • Menedżer produktu kosmetycznego
  przygotowuje Absolwenta do realizacji pracy zawodowej zarówno w podmiotach zajmujących się produkcją jak i wprowadzaniem na rynek i obrotem produktami kosmetycznymi, a także do podjęcia własnej działalności w branży produktów kosmetycznych. Uzyskane kwalifikacje poparte są wiedzą z zakresu surowców, technologii i form produktów kosmetycznych, badań preferencji konsumenckich i oceny stopnia spełnienia przez produkt wymagań konsumenta, a także marketingowych i menedżerskich aspektów obrotu rynkowego produktami kosmetycznymi.
  Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak: produkty i surowce kosmetyczne, bezpieczeństwo produktów, mikrobiologia produktów kosmetycznych, narzędzia zarządzania produktem, ekonomia menedżerska, marketing produktów kosmetycznych, metody analizy sensorycznej kosmetyków, opakowalnictwo kosmetyków, ocena jakości produktów kosmetycznych.
  Absolwent tej specjalności rozumie wymagania związane z zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ekonomicznymi aspektami obrotu towarowego, zna także metody doskonalenia produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do zdiagnozowanych potrzeb/preferencji konsumentów.