Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Logistyka – II stopień

Logistyka – II stopień

Kierunek

Logistyka

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Drugi (studia 3 semestralne)

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Menedżer logistyki

O kierunku

Studia II stopnia na kierunku Logistyka umożliwiają pogłębienie wiedzy logistycznej oraz poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ponadto program studiów pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacji samodzielnych projektów związanych z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.

 

Dodatkowo, program studiów kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji społecznych zwracając uwagę na prawną, społeczną i etyczną odpowiedzialność biznesu oraz wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym. W szczególności przyjęte założenia pozwalają kształtować takie postawy studentów jak: poczucie odpowiedzialności, etos pracy oraz otwartość na potrzeby innych ludzi.

 

Program kierunku jest w pełni zgodny z misją Uczelni na lata 2021-2024 i oferuje nowoczesne kształcenie studentów. Dzięki stałej współpracy Pracowników Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz innych Kolegiów, prowadzących zajęcia na kierunku, z interesariuszami zewnętrznymi uzyskiwany jest realny wpływ na otoczenie zewnętrzne, stając się przykładem nowoczesnego kierunku.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych,
 • w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych,
 • w centrach usług logistycznych,
 • w firmach doradczych.

Atuty kierunku

Kierunek Logistyka stanowi optymalną ofertę dla Studentów pragnących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu logistyki, które w połączeniu z wiedzą z innych powiązanych dziedzin nauki, będą pozwalały na dalszy rozwój osobisty i dużą elastyczność w dokonywaniu wyboru ścieżki kariery zawodowej.

 

Ponadto jest również odpowiedzią na wysokie wymagania współczesnego rynku pracy bowiem umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży TSL.

Specjalności

 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
  jest specjalnością pozwalającą na pogłębienie wiedzy z zakresu logistyki, a także zarządzania międzynarodowego. Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym oraz umiejętności rozwiązywania problemów w obszarach logistycznych dotyczących: funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw, analizy ekonomicznej procesów logistycznych, optymalizacji decyzji logistycznych oraz zarządzania międzynarodowymi projektami logistycznymi.
  Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są:
  - Strategiczne zarządzanie logistyczne,
  - Zarządzanie międzynarodowymi projektami logistycznymi,
  - Analiza ekonomiczna procesów logistycznych,
  - Optymalizacja decyzji logistycznych.
  Absolwent przygotowany jest do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych, m.in.: w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych oraz firmach doradczych.

 • Menedżer logistyki
  jest specjalnością pozwalającą na zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej oraz poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ponadto specjalność pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacji samodzielnych projektów.
  Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są:
  - Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw logistycznych,
  - Standaryzacja i optymalizacja operacyjnych procesów zakupowych,
  - Zarządzanie logistyką produkcji,
  - Systemy informatyczne i platformy internetowe,
  - Zrównoważona logistyka,
  - Innowacyjne trendy w logistyce.
  Absolwent przygotowany jest do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych, m.in.: w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych oraz firmach doradczych.