Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Logistyka – II stopień

Logistyka – II stopień

Kierunek

Logistyka

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Drugi (studia 3 semestralne)

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Menedżer logistyki

O kierunku

Logistyka to kierunek studiów, który stanowi optymalną ofertę dla Studentów pragnących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu procesów planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych.

Przyjęta koncepcja kształcenia na Logistyce zakłada zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej oraz poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ponadto pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizację samodzielnych projektów związanych z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.

Dodatkowo program studiów kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji społecznych zwracając uwagę na prawną, społeczną i etyczną odpowiedzialność biznesu oraz wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Przyjęte założenia pozwalają kształtować wśród studentów poczucie odpowiedzialności, etos pracy oraz otwartość na potrzeby innych ludzi.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach branży TSL,
 • centrach usług logistycznych,
 • firmach doradczych.
Atuty kierunku

Kierunek stanowi optymalną ofertę dla Studentów pragnących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu logistyki, które w połączeniu z wiedzą z innych powiązanych dziedzin nauki pozwalają na dalszy rozwój osobisty i dużą elastyczność w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców i praktyków, co czyni program interesującym i użytecznym.

Specjalności
 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
  jest specjalnością pozwalającą na pogłębienie wiedzy z zakresu logistyki, a także zarządzania międzynarodowego. Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym oraz umiejętności rozwiązywania problemów w obszarach logistycznych dotyczących: funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw, analizy ekonomicznej procesów logistycznych, optymalizacji decyzji logistycznych oraz zarządzania międzynarodowymi projektami logistycznymi.
  Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są:
  – Strategiczne zarządzanie logistyczne,
  – Zarządzanie międzynarodowymi projektami logistycznymi,
  – Analiza ekonomiczna procesów logistycznych,
  – Optymalizacja decyzji logistycznych.
  Absolwent przygotowany jest do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych, m.in.: w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych oraz firmach doradczych.

 • Menedżer logistyki
  jest specjalnością pozwalającą na zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej oraz poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ponadto specjalność pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacji samodzielnych projektów.
  Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są:
  – Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw logistycznych,
  – Standaryzacja i optymalizacja operacyjnych procesów zakupowych,
  – Zarządzanie logistyką produkcji,
  – Systemy informatyczne i platformy internetowe,
  – Zrównoważona logistyka,
  – Innowacyjne trendy w logistyce.
  Absolwent przygotowany jest do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych, m.in.: w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych oraz firmach doradczych.