Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rynki finansowe – II stopień

Rynki finansowe – II stopień

Kierunek

Rynki finansowe

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa 

Instytut

Finansów 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

  • Doradztwo inwestycyjne
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym

O kierunku

Rynki finansowe to jedyny w Polsce kierunek studiów, współorganizowany z Komisją Nadzoru Finansowego, którego ukończenie uprawnia absolwentów do uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego bez konieczności składania egzaminu. 

Studiując na tym kierunku można nie tylko dowiedzieć się jak funkcjonuje rynek finansowy z całą złożonością i mnogością instrumentów i instytucji finansowych, ale również poznać zasady procesu inwestycyjnego i doboru właściwych klas aktywów pod kątem zróżnicowanych preferencji i oczekiwań inwestorów, a także nauczyć się analizować dane makro- i mikroekonomiczne oraz tworzyć i weryfikować modele zarządzania ryzykiem finansowym.  

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Specjalność Doradztwo Inwestycyjne (KNF) przygotowuje do pracy w charakterze doradców inwestycyjnych i analityków finansowych.  

Potencjalne miejsca pracy: instytucje finansowe i firmy inwestycyjne (banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe), domy maklerskie, fundusze PE/VC i family office, podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw, firmy konsultingowe. 

 

Specjalność Zarządzanie Ryzykiem Finansowym przygotowuje do pracy na stanowisku zarządzających ryzykiem rynkowym, kredytowym lub operacyjnym.  

Potencjalne miejsca pracy: instytucje finansowe i firmy inwestycyjne (banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe), działy analiz ilościowych i wyceny instrumentów pochodnych, fundusze Private Equity/Venture Capital, działy analiz rynkowych i ekonomicznych przedsiębiorstw. 

Atuty kierunku

Możliwość uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego (po spełnieniu wymogów programu), interdyscyplinarna wiedza z zakresu makro i mikroekonomicznych uwarunkowań rynków finansowych, innowacyjny program tworzony we współpracy z KNF, możliwość współpracy naukowej z pracownikami Katedry Rynków Finansowych (monografie wydawane przez studentów), program przygotowujący do egzaminów CFA, ACCA, PFR, FRM, wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, praktyki studenckie w instytucjach finansowych. 

Specjalności
  • Doradztwo inwestycyjne 
    Rozwija i pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania rynków, instrumentów i instytucji  finansowych, zarządzania portfelem inwestycyjnym, sporządzania analiz rynkowych i rekomendacji giełdowych.
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym 
    Rozwija i pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu rynków finansowych, modelowania matematycznego oraz statystycznej i numerycznej analizy danych finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny złożonych instrumentów finansowych.