Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Studia miejskie – I stopień

Studia miejskie – I stopień

Kierunek

Studia miejskie

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej

Instytut

Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

O kierunku
Miasto to dziś dominujące środowisko życia ludzi. Jest złożonym organizmem, w którym działalność ekonomiczna, administracyjna, społeczna, polityczna i kulturalna splatają się ze sobą, tworząc jedną skomplikowaną, wielowymiarową strukturę. Dlatego, aby sprawnie funkcjonować, miasta potrzebują dobrze wykształconej kadry, posiadającej interdyscyplinarne kompetencje i umiejętności. To sprawia, że pojawia się potrzeba kształcenia osób, które będą zdolne do pracy w mieście i dla miasta przyjmując i integrując ze sobą różne perspektywy poznawcze. Ten sposób myślenia jest podstawą koncepcji kierunków „Urban studies” oferowanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Nasz kierunek bazuje na tych wzorcach.
Program studiów
Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju miast oraz instytucjach zarządzających zasobami miasta.  

Należą do nich m.in.: 

  • miejskie jednostki organizacyjne,  
  • administracja rządowa i samorządowa,  
  • biura urbanistyczno-planistyczne,  
  • instytucje otoczenia biznesu,  
  • instytucje kultury,  
  • agencje rozwoju regionalnego.  
Atuty kierunku

 

Program studiów podzieliliśmy na moduły:  

I – Studium podstawowe (wprowadzające do interdyscyplinarnej tematyki studiów)  

Moduły tematyczne:  

II – Miasto to ludzie  

III – Miasto to przestrzeń  

IV – Miasto to kultura i dziedzictwo  

V – Miasto – organizacja, zarządzanie, polityka  

VI – Badanie mieszkańców miasta  

VII – Społeczno-kulturowe zasoby rozwojowe miasta  

Studenci mają możliwość uczestnictwa w organizowanych specjalnie dla nich wyjazdach studyjnych do wybranych ośrodków miejskich.

Specjalności

Na kierunku nie uruchamiamy klasycznych specjalności.  

W planie studiów oferujemy natomiast 18 pasm przedmiotów do wyboru – to łącznie aż 540 godzin zajęć, których tematykę wybierają studenci z oferowanej puli kursów do wyboru.