Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Transport i spedycja – I stopień

Transport i spedycja – I stopień

Kierunek

Transport i spedycja

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Pierwszy (studia 7 semestralne)

Tytuł zawodowy

Inżynier

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka

Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, język obcy, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie

O kierunku

Kierunek Transport i spedycja stanowi optymalną ofertę dla studentów pragnących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu transportu i spedycji, które w połączeniu z wiedzą z innych powiązanych dziedzin nauki, będą pozwalały na dalszy rozwój osobisty i dużą elastyczność w dokonywaniu wyboru ścieżki kariery zawodowej.

 

Kierunek umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo-spedycyjnej. Studenci zapoznają się z zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego oraz ze specyfiką zarządzania firmą transportową. W oparciu o przygotowany plan studiów dąży się do zapewniania studentom wszechstronnego, akademickiego wykształcenia, dbając przy tym o właściwe przygotowanie specjalistyczne do pracy zawodowej.

 

Świadectwo ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnia do ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy (CPC) w drodze zwolnienia z całości egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych,
  • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy,
  • w centrach usług logistycznych,
  • w firmach doradczych,
  • w Inspekcji Transportu Drogowego.
Atuty kierunku

Program studiów oferuje wieloobszarowe, a zarazem unikatowe kompetencje niezbędne na rynku pracy w branży TSL. Umożliwia praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez wizyty studyjne, praktyki studenckie w przedsiębiorstwach oraz zajęcia prowadzone przez praktyków. Oferta programowa uwzględnia angażujące formy zajęć: laboratoria, konwersatoria; nowoczesne formy nauczania: cases studies, learning by doing, nauczanie problemowe, a także możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje absolwenta.

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru, a także angażując się w prace kół naukowych działających przy katedrach Instytutu, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB; Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

 

Wykładowcy tego kierunku są bardzo wysoko oceniani przez studentów.