Ułatwienia dostępu

Zamówienia publiczne – II stopień

Zamówienia publiczne – II stopień

Kierunek

Zamówienia publiczne

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Prawa

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

O kierunku

Dwuletnie studia uzupełniające magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń warsztatowych i zajęć językowych, wzbogacone o trzymiesięczną praktykę zawodową, mają na celu kompleksowe zapoznanie studentów z interdyscyplinarną problematyką kontraktów publicznych. W zamówieniach publicznych instrumenty cywilnoprawne, administracyjne i karne przeplatają się z instrumentami finansowymi, zarządczymi, pracowniczymi i organizacyjnymi. Stąd pomimo tego, że studia mają charakter uzupełniający, ich program jest rozbudowany, obejmuje kilkanaście przedmiotów podstawowych oraz blisko 30 przedmiotów pomocniczych, w większości do wyboru.

Program studiów
 1. Źródła i wykładnia prawa
 2. Podstawy zamówień publicznych
 3. Historia gospodarcza w zarysie
 4. Prawo urzędnicze
 5. Prawo przedsiębiorców
 6. Prawo cywilne – część ogólna i zobowiązania
 7. Prawo administracyjne – część ogólna i
 8. Europejskie prawo zamówień publicznych
 9. Zamówienia publiczne transgraniczne
 10. Procedury udzielania zamówień publicznych
 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 12. Prawo budowlane
 13. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 14. Ochrona konkurencji w zamówieniach publicznych
 15. Etyka biznesu
 16. Prawo samorządowe
 17. Elektronizacja zamówień publicznych
 18. Finanse Unii Europejskiej
 19. Gospodarka publiczna
 20. Ochrona środowiska w zamówieniach publicznych
 21. Umowy o zamówienia publiczne
 22. Finansowanie zamówień publicznych
 23. Kontrola i audyt w zamówieniach publicznych
 24. Obsługa bankowa instytucji publicznych
Perspektywy zawodowe

Wiedza dodatkowa połączona z umiejętnościami praktycznymi z zakresu komunikacji elektronicznej, nowoczesnych metod zarządzania finansami, opodatkowania zamówień publicznych, ochrony środowiska i t.d. stwarza realne szanse zatrudnienia absolwentów oferowanego kierunku nie tylko w sektorze publicznym, lecz także w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach finansowych. Ukończenie studiów przydatne będzie przede wszystkim dla osób zainteresowanych pracą zawodową w instytucjach zamawiających dostawy, usługi lub roboty budowlane na potrzeby publiczne, w sferze działania administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej lub u przedsiębiorców prywatnych regularnie ubiegających się o takie zamówienia, a także dla osób pragnących jedynie pogłębienia kompetencji zawodowych w zakresie fachowej obsługi tego rodzaju zamówień. 

Atuty kierunku

Studia są adresowane zatem do ekonomistów, administratywistów, managerów, a nawet architektów i inżynierów budownictwa oraz wszelkich urzędników zainteresowanych nabyciem lub pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego udzielania i egzekwowania zamówień publicznych, a ponadto przedstawicieli przedsiębiorców ubiegających się o tego rodzaju zamówienia oraz organów kontroli, ochrony prawa i palestry.