Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie – I stopień

Zarządzanie – I stopień

Kierunek

Zarządzanie

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Kooperacja w biznesie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Zarządzanie Small Businessem
 • Zarządzanie sprzedażą

O kierunku

Kierunek pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów niezbędną dla funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych, jak i administracyjnych. Student uzyskuje wszechstronną gamę kompetencji niezbędnych dla realizacji procesu zarządzania różnego typu zasobami i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych nie tylko w przedsiębiorstwach, instytucjach administracyjnych i finansowych, ale do prowadzenia działalności gospodarczej.


Wiedza uzyskana dzięki studiom na kierunku Zarządzanie umożliwia
specjalistyczne przygotowanie w zakresie organizowania i doskonalenia procesów pracy. Szeroki zakres przedmiotów z zakresu ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami, logistyki, marketingu, informatyki, prawa, finansów i rachunkowości dostarcza wiedzy o specyfice i złożoności procesów zachodzących w działalności gospodarczej i administracji.  Kierunek pozwala także na rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym w obszarze biznesu, co przekłada się na możliwość pracy w organizacjach międzynarodowych lub zagranicą. Oprócz wiedzy ogólnej student ma możliwość uzyskać specjalistyczne kompetencje zawodowe na jednej z pięciu oferowanych specjalności.
 

Perspektywy zawodowe

Kompetencje absolwenta buduje m.in. wiedza i umiejętności  z zakresu ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami, logistyki, marketingu, informatyki, prawa, finansów i rachunkowości, a także etyki i zachowań ludzi w organizacjach. Absolwent jest w pełni świadomy istoty i złożoności procesów zachodzących w organizacjach, co daje mu możliwość sprawnego funkcjonowania w ramach prowadzonych przez organizacje różnych działalności. 


Absolwenci kierunku Zarządzanie mają możliwość pracy w organizacjach produkcyjnych, handlowych, usługowych, jak i administracyjnych. Spektrum możliwości sięga po sektor firm wiedzochłonnych, najbardziej zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie, zarówno krajowych, jak i dużych korporacji międzynarodowych.
 

Atuty kierunku

Kierunek Zarządzanie ma  najdłuższą tradycję spośród kierunków oferowanych w Instytucie Zarządzania UEK. Uruchomiony został wraz z powołaniem Wydziału Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w 1992 roku. 30 lat funkcjonowania, generowania doświadczeń i doskonalenia pozwoliło stworzyć nowoczesną ofertę dydaktyczną, uzupełnianą rok rocznie o najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu wiedzy wykorzystywanej w zarządzaniu. W ostatniej dekadzie XX wieku i w pierwszej obecnego, wiedza przekazywana w procesie dydaktycznym była mocno osadzona w metodach ilościowych, a więc koncentrowano się na wykorzystaniu matematyki w zarządzaniu.

Współczesny program studiów ukierunkowany został na szeroki rozwój kompetencji miękkich. Wynika to z wymagań praktyki gospodarczej stawianych wobec absolwentów kierunku i wzrostu znaczenia kompetencji społecznych i dotyczących zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji.
Studenci mogą brać udział w projektach telewspółpracy, podczas których pracują zdalnie nad wybranym problemem z zakresu zarządzania wraz ze studentami z zagranicznych uczelni, m.in. z Indii, Brazylii, Japonii i Australii. To dodatkowa okazja do rozwijania umiejętności językowych, interpersonalnych i organizacyjnych. 

Specjalności

 • Kooperacja w biznesie
  Specjalność powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony nowoczesnych organizacji na ekspertów z zakresu kształtowania kapitału relacyjnego. Przewaga kooperacyjna przedsiębiorstw przyszłości opiera się bowiem na budowaniu podstaw efektywnej współpracy zarówno w wymiarze międzyorganizacyjnym, międzyludzkim, jak i w płaszczyźnie relacji jednostka-organizacja. Celem specjalności jest wykształcenie kadr profesjonalnie przygotowanych do obejmowania stanowisk charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności związanym ze znaczącym kontaktem z ludźmi we wszystkich istotnych wymiarach współpracy. Program specjalności został opracowany przy uwzględnieniu zmieniających się potrzeb rynku i dynamiki rozwoju organizacji dlatego umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami gospodarczymi bez względu na rodzaj ich działalności, w tym poszukiwania partnerów do współpracy i zarządzania kooperacjami czy pozyskiwania źródeł finansowania innowacyjnych rozwiązań. 

 • Psychologia w zarządzaniu
  Specjalność jest realizowana zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Zagadnienia podzielone zostały na cztery moduły, tworzące całościowe ujęcie psychologicznych aspektów zarządzania. Podczas studiów pierwszego stopnia zajęcia skupione będą wokół modułów jednostki oraz grupy. Drugi stopień pozwoli na poznanie psychologicznych aspektów organizacji jako podmiotów oraz rozwoju pracowników za pomocą współczesnych metod. Na pierwszym stopniu specjalności odkryjesz i zrozumiesz psychologiczne podstawy ważne dla jednostki oraz grupy w kontekście organizacji. Podczas realizacji modułu jednostka poznasz psychologiczne koncepcje człowieka oraz psychologię różnic indywidulanych, które pozwolą na zrozumienie różnorodności zespołu pracowników. W ramach realizacji modułu grupa zagłębisz się w zagadnienia psychologii społecznej oraz wpływu społecznego, z uwzględnieniem psychologii zachowań konsumentów oraz treningu interpersonalnego. Realizacja obydwu modułów pozwoli Ci spojrzeć szerzej na pracowników oraz społeczność każdej organizacji od strony psychologicznej. Kontynuacja studiów na drugim stopniu pozwoli na uzupełnienie wiedzy o jednostce oraz grupie o zagadnienia związane z organizacją oraz szeroko pojętym rozwojem pracowniczym.

 • Zarządzanie firmą
  Szeroki zakres problematyki dotyczącej tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od założeń organizowania jego działalności, poprzez problemy dotyczące bieżącego funkcjonowania, doskonalenia działalności, podejmowania kooperacji, aż do rozwoju działalności przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym. Program studiów obejmuje unikatowe przedmioty, takie jak:
  - Diagnostyka układów ergonomicznych, dostarczająca podstaw do działalności z zakresu BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy);
  - Inwentyka, polegająca na poznawaniu i nauce zastosowania metod i technik poszukiwania twórczych rozwiązań problemów, zidentyfikowanych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, pobudzania twórczego myślenia. 

 

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  Specjalność przygotowuje do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i miedzy podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Efektywność takiego zarządzania zależy od wiedzy z zakresu zarządzania przepływem informacji oraz znajomości potrzeb rynku. Przykłady ofert pracy dla absolwentów specjalności: spedytor krajowy lub międzynarodowy, lider zespołu ds. planowania produkcji, samodzielny pracownik ds. gospodarki materiałowej, specjalista ds. logistyki produkcji, specjalista ds. obrotu zwrotnymi opakowaniami transportowymi, specjalista ds. handlu elektronicznego, niezależny doradca ds. logistyki, specjalista ds. obsługi klientów.

 • Zarządzanie Small Businessem
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) stanowią ponad 99% ogółu przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Blisko 70% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw  pracuje w MMŚP, które wytwarzają prawie 70% polskiego PKB. Program specjalności pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu uruchamiania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy ekonomicznej i prawnej. Przedmioty specjalnościowe dedykowane specyfice mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) kształtują umiejętności w zakresie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa (finanse, rachunkowość i podatki, zarządzanie kosztami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zasobami pracy), jak również wykorzystania w tym celu narzędzi informatycznych. 

 • Zarządzanie sprzedażą
  Specjalność kształci ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniając współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kształci również specjalistów w zakresie: tworzenia od podstaw i reorganizacji działów handlowych, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzględniając koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowszych metod pomiaru efektywności procesów sprzedaży i dystrybucji. Specjalność została utworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania sprzedażą ze strony firm, odpowiada na zmianę preferencji profilu wykształcenia na rynku pracy. Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia mają stały kontakt z praktyką, mają dostęp do nowoczesnych programów zarządzania sprzedażą, wiedzą, czego oczekuje potencjalny pracodawca.