Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie – II stopień

Zarządzanie – II stopień

Kierunek

Zarządzanie

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi
 • Zarządzanie Small Businessem
 • Zarządzanie sprzedażą

O kierunku

Problematyka podejmowana na kierunku Zarządzanie podczas studiów II stopnia dotyczy przede wszystkim uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych w dużych instytucjach gospodarczych i administracyjnych, w jednostkach doradczych i w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Wiedza uzyskana dzięki studiom na kierunku Zarządzanie umożliwia specjalistyczne przygotowanie w zakresie zarządzania zasobami organizacji i procesami pracy. Przedmioty z zakresu analizy i diagnostyki ekonomicznej, statystycznej analizy danych, ekonometrycznej analizy efektywności gospodarowania, prawa gospodarczego, procesowego ujęcia zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania i komunikacji międzykulturowej, współczesnych koncepcji zarządzania czy marketingu dostarcza wiedzy o specyfice i złożoności procesów zachodzących zwłaszcza w organizacjach działających w skali globalnej. Oprócz wiedzy ogólnej student ma możliwość uzyskać specjalistyczne kompetencje zawodowe na jednej z pięciu oferowanych specjalności. 

Perspektywy zawodowe

Celem kierunku jest rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych na I stopniu studiów z zakresu zarządzania i stworzenie z absolwenta specjalisty-generalisty, pracownika wiedzy, który pełnić będzie funkcje zarządcze na najwyższych szczeblach struktur organizacyjnych różnego typu instytucji i przedsiębiorstw. Dedykowanymi miejscami pracy są stanowiska w dużych organizacjach działających w skali globalnej, ale również małych i średnich przedsiębiorstwach, np. typu start-up, które mają aspiracje funkcjonowania na poziomie międzynarodowym.

Atuty kierunku

Kierunek Zarządzanie ma najdłuższą tradycję spośród kierunków oferowanych w Instytucie Zarządzania UEK. Uruchomiony został wraz z powołaniem Wydziału Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w 1992 roku. 30 lat funkcjonowania, generowania doświadczeń i doskonalenia pozwoliło stworzyć nowoczesną ofertę dydaktyczną, uzupełnianą rok rocznie o najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu wiedzy wykorzystywanej w zarządzaniu. Podkreślić należy, że kierunek Zarządzanie stał się punktem wyjścia do rozbudowania oferty dydaktycznej z zakresu zarządzania jaka obecnie jest oferowana przez Instytut Zarządzania. Sam natomiast pozwala uzyskać na tyle szeroki zakres kompetencji, że umożliwiają one zajmowanie najwyższych stanowisk kierowniczych w organizacjach. Długoletnia historia kierunku sprawiła, że wielu z wykładających na nim pracowników UEK posiadających stopnie naukowe i tytuły bądź stanowiska profesora jest jego absolwentami. 

Specjalności

 • Psychologia w zarządzaniu
  Specjalność jest realizowana zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Zagadnienia podzielone zostały na cztery moduły, tworzące całościowe ujęcie psychologicznych aspektów zarządzania. Podczas studiów pierwszego stopnia zajęcia skupione będą wokół modułów jednostki oraz grupy. Drugi stopień pozwoli na poznanie psychologicznych aspektów organizacji jako podmiotów oraz rozwoju pracowników za pomocą współczesnych metod. Podczas studiów drugiego stopnia poznasz psychologiczne aspekty organizacji oraz rozwoju pracowniczego. Dzięki podstawom psychometrii oraz pomiarowi psychologicznemu będziesz potrafił wykorzystać zasoby jakimi są testy psychologiczne oraz pozna specyfikę psychologicznego podejścia do gamifikacji procesów w przedsiębiorstwach. W ramach modułu rozwój personelu zrozumiesz koncepcję rozwoju w biegu życia oraz szeroką gamą narzędzi rozwojowych takich jak treningi oraz szkolenia czy coaching, mentoring oraz tutoring podczas realizacji przedmiotu spersonalizowane metody rozwojowe. Wraz z prowadzącymi, duży nacisk położysz na psychologiczne aspekty pracy zdalnej oraz dobrostan pracowników w kontekście ich efektywności.

 • Zarządzanie firmą
  Szeroki zakres zagadnień dotyczących funkcjonowania średnich i dużych przedsiębiorstw, obejmujący zwłaszcza wspomaganie informatycznego działalności, problemy dotyczące redukowania negatywnego wpływu pracy na człowieka, konsulting, problemy zarządzania pojawiające się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, takie nadzór korporacyjny oraz zastosowanie kontraktów menedżerskich. Program specjalności obejmuje unikatowe przedmioty, które odzwierciedlają problemy pojawiające się wraz z rozwojem przedsiębiorstw takie jak np. Humanizacja pracy – związana z negatywnym wpływem warunków pracy na człowieka, Umowy o zarządzanie (w tym kontrakty menedżerskie) – związane z rozdzieleniem własności i zarządzania, Nadzór korporacyjny – związany z monitorowaniem funkcjonowania złożonych organizacji, Konsulting w zarządzaniu – związany ze wsparciem zarzadzania przez specjalistów zewnętrznych.

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  Na specjalności promowane są aktywne formy nauki - gruntowna i użyteczna wiedza łączona jest z praktyką (konwersatoria, case studies, gry terenowe). Prowadzący mają bogate doświadczenie zawodowe, a nauczanie realizowane jest we współpracy z firmami (wykłady gościnne i warsztaty). Istnieje możliwość pisania pracy magisterskiej na podstawie praktyk w firmach. Specjalność ta przygotowuje do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i między podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Efektywność takiego zarządzania zależy od wiedzy z zakresu zarządzania przepływem informacji oraz znajomości potrzeb rynku.

 • Zarządzanie Small Businessem
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) stanowią ponad 99% ogółu przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Blisko 70% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw  pracuje w MMŚP, które wytwarzają prawie 70% polskiego PKB. Kształcenie koncentruje się na dostarczeniu słuchaczom pogłębionej wiedzy obejmującej zagadnienia dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) wraz ze zdobyciem praktycznych umiejętności zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznych kompetencji odnoszących się do takich zróżnicowanych uwarunkowań zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami z uwzględnieniem umiejętności oceny efektywności i finansowanie inwestycji, sporządzania biznes planów, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych. Kształtują  umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i instrumentów zarządzania, jak również zdobycie wiedzy specjalistycznej odnoszącej się do specyfiki funkcjonowania small businessu. 

 • Zarządzanie sprzedażą
  Specjalność została utworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania sprzedażą ze strony firm, odpowiada na zmianę preferencji profilu wykształcenia na rynku pracy. Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia mają stały kontakt z praktyką, mają dostęp do nowoczesnych programów zarządzania sprzedażą, wiedzą, czego oczekuje potencjalny pracodawca. Program specjalności gwarantuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu, logistyki, badań marketingowych, negocjacji, prawa oraz zastosowania informatyki w handlu.

 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi
  Celem specjalności jest kształcenie w zakresie nowoczesnych modeli organizacji i koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie zasobami niematerialnymi. Specjalność ta przygotowuje ekspertów służb pracujących głównie dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych oraz firm konsultingowych. Program specjalności gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, zarządzania kapitałem intelektualnym, kształtowania i rozwoju kapitału relacyjnego, strukturalnego i organizacyjnego, a także zarządzania profesjonalistami.