Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie i inżynieria produkcji – I stopień

Zarządzanie i inżynieria produkcji – I stopień

Kierunek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem 

Stopień

Pierwszy (studia 7 semestralne)

Tytuł zawodowy

Inżynier

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka 

Przedmiot drugi (do wyboru): chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie 

O kierunku

Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący nauki o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk inżynieryjno-technicznych. Dzięki zrównoważonemu połączeniu tych obszarów studenci nabywają kompetencje w zakresie umiejętności komunikowania się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, dzięki którym może elastycznie kształtować swoją karierę zawodową.

 

Kierunek kształci specjalistów ds. przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi (od fazy projektowania po etap komercjalizacji) i daje możliwość zdobycia wiedzy na temat przebiegu tych procesów, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych. Studenci nabywają cenione na rynku pracy umiejętności menadżerskie i organizacyjne.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Dzięki międzyobszarowej wiedzy zdobytej podczas studiów Absolwent tego kierunku może rozwijać karierę specjalisty ds. zarządzania procesami w dużych przedsiębiorstwach z różnych obszarów gospodarki (B2B i B2C), o szerokiej specjalizacji stanowisk:

 • w pionie dyrektora ds. produkcji,
 • w dziale głównego technologa,
 • w działach: przygotowania produkcji, marketingu, organizacjach otoczenia biznesu, wymagających wsparcia z zakresu zarządzania produkcją,
 • w centrach badawczo-rozwojowych.

 

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii, w tym projektowania nowych i optymalizowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu. Absolwenci tego kierunku otrzymują także wiedzę z zakresu ekologii przemysłowej; marketingu i logistyki. 

Atuty kierunku

Kierunek został wyróżniony w 2021 roku certyfikatem „Studia z przyszłością”.

 

Realizacja procesu kształcenia odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, takich jak:

 • metoda projektów technicznych – pozwala na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy i na tej podstawie budowanie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu;
 • metody, narzędzia i systemy wspomagające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierskich, m.in.: AutoCAD (GI, KMiPI, AiRPP, PSP), MTS (niem. Mathematisch Technische Software-Entwicklung) służąca do nauki (samo-nauki) programowania i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (AiRPP),
 • metody heurystyczne do balansowania linii montażowych (PSP), metoda MTM (Measurement Time Method) do ustalenia i normowania czasu pracy na stanowiskach montażowych (PSP);
 • metody eyetrackingowe – pozwalające na uzyskanie informacji odnośnie ruchu oka – położenia w danym przedziale czasowym oraz (ewentualnym) punkcie fiksacji wzroku; blended learning oraz e-learnig.

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty kół naukowych działających przy katedrach Instytutu.

 

Ukończenie specjalności Zarządzanie projektami w produkcji (II stopień) umożliwia zdawanie egzaminu i uzyskanie certyfikatów Proct Manager PRINCE oraz IPMA.

Specjalności

Na I stopniu studenci realizują jednolity program, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • Grafika inżynierska,
 • Matematyka,
 • Metrologia,
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • Procesy i techniki produkcyjne,
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie,
 • Mikroekonomia,
 • Makroekonomia,
 • Zarządzanie produkcją i usługami,
 • Zarządzanie operacyjne,
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
 • Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskowe,
 • Zarządzanie gospodarką odpadami,
 • Projektowanie systemów produkcyjnych,
 • Procesy przetwarzania żywności,
 • Materiałoznawstwo przemysłu lekkiego i inżynierii tworzyw,
 • Zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle,
 • Techniki pakowania,
 • Logistyka w przedsiębiorstwie.