Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopień

Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopień

Kierunek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem 

Stopień

Drugi (studia 3 semestralne)

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Projakościowe zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie projektami w produkcji

O kierunku

Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący nauki o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk inżynieryjno-technicznych. Dzięki zrównoważonemu połączeniu tych obszarów studenci nabywają kompetencje w zakresie umiejętności komunikowania się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, dzięki którym może elastycznie kształtować swoją karierę zawodową.

 

Kierunek kształci specjalistów ds. przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi (od fazy projektowania po etap komercjalizacji) i daje możliwość zdobycia wiedzy na temat przebiegu tych procesów, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych. Studenci nabywają cenione na rynku pracy umiejętności menadżerskie i organizacyjne.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Dzięki międzyobszarowej wiedzy zdobytej podczas studiów Absolwent tego kierunku może rozwijać karierę specjalisty ds. zarządzania procesami w dużych przedsiębiorstwach z różnych obszarów gospodarki (B2B i B2C), o szerokiej specjalizacji stanowisk:

 • w pionie dyrektora ds. produkcji,
 • w dziale głównego technologa,
 • w działach: przygotowania produkcji, marketingu, organizacjach otoczenia biznesu, wymagających wsparcia z zakresu zarządzania produkcją,
 • w centrach badawczo-rozwojowych.

 

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii, w tym projektowania nowych i optymalizowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu. Absolwenci tego kierunku otrzymują także wiedzę z zakresu ekologii przemysłowej; marketingu i logistyki. 

Atuty kierunku

Kierunek został wyróżniony w 2021 roku certyfikatem „Studia z przyszłością”.

 

Realizacja procesu kształcenia odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, takich jak:

 • metoda projektów technicznych - pozwala na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy i na tej podstawie budowanie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu;
 • metody, narzędzia i systemy wspomagające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierskich, m.in.: AutoCAD (GI, KMiPI, AiRPP, PSP), MTS (niem. Mathematisch Technische Software-Entwicklung) służąca do nauki (samo-nauki) programowania i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (AiRPP),
 • metody heurystyczne do balansowania linii montażowych (PSP), metoda MTM (Measurement Time Method) do ustalenia i normowania czasu pracy na stanowiskach montażowych (PSP);
 • metody eyetrackingowe - pozwalające na uzyskanie informacji odnośnie ruchu oka – położenia w danym przedziale czasowym oraz (ewentualnym) punkcie fiksacji wzroku; blended learning oraz e-learnig.

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty kół naukowych działających przy katedrach Instytutu.

 

Ukończenie specjalności Zarządzanie projektami w produkcji (II stopień) umożliwia zdawanie egzaminu i uzyskanie certyfikatów Proct Manager PRINCE oraz IPMA.

Specjalności

 • Projakościowe zarządzanie produkcją
  pozwala przede wszystkim łączyć wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi, jest dedykowana osobom, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności pozwalają poznać i zrozumieć zaawansowane procesy mające wpływ na jakość produkcji, a także jakość funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych. Szczególny nacisk położono na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta oraz praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
  Wybrane przedmioty:
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym,
 • Szczupłe systemy wytwarzania,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • Zarządzanie projektami w produkcji,
 • Zintegrowane systemy wytwarzania,
 • Negocjacje handlowe,
 • Audyt zakładu produkcyjnego. 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Interesującym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi prawnymi, preferencjami konsumenta oraz trendami rynkowymi.
  Wybrane przedmioty:
 • Analiza sensoryczna w kształtowaniu jakości żywności,
 • Zielony Ład a produkcja żywności,
 • Rozwój produktów żywnościowych,
 • Higiena w produkcji żywności,
 • Optymalizacja jakości żywności,
 • Certyfikacja żywności,
 • Innowacje w produkcji żywności,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. 

 • Zarządzanie projektami w produkcji
  umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, dzięki której absolwenci potrafią definiować zakres projektu, obliczać koszty projektu, określać i wykorzystywać zasoby niezbędne do realizacji projektu, wyznaczać czas trwania projektu, szacować ponoszone ryzyka w realizacji projektu, wdrażać prace projektowe, realizować metodyki zarządzania projektami, stosować informatyczne systemy zarządzania projektami. Specjalność przeznaczona dla studentów planujących zarządzać złożonymi przedsięwzięciami, realizowanymi w formie projektów, potrafiących pracować w zespole, przygotowanych do pracy na stanowiskach kierowniczych.
  Wybrane przedmioty:
 • Biznesplan,
 • Finanse i rachunkowość w projektach,
 • MS project,
 • Narzędzia sterowania projektem,
 • Podstawy zarządzania projektami,
 • Prawne aspekty w projektach,
 • Systemowe zarządzanie w projektach,
 • Warsztaty zarządzania projektami,
 • Zarządzanie jakością w projektach,
 • Źródła finansowania projektów.