Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie projektami – II stopień

Zarządzanie projektami – II stopień

Kierunek

Zarządzanie projektami

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

O kierunku

Celem kierunku Zarządzanie projektami jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia dobrze dobrane podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwią absolwentom szybkie wdrożenie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach. Kierunek przygotowuje menedżerów projektów i członków zespołów projektowych, a także konsultantów.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Metody zarządzania projektami
 • Zarządzanie strategiczne portfelem projektów
 • Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Controlling projektów
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Metody zwinnego zarządzania projektami
Program studiów
Perspektywy zawodowe

Zarządzanie projektami staje się współcześnie jedną z podstawowych koncepcji zarządzania zmianą i rozwojem organizacji. Absolwenci tej specjalności znajdują więc pracę we wszelkiego rodzaju organizacjach, które nastawiają się na rozwój. Stałe doskonalenie jest warunkiem sukcesu organizacji. Nie jest więc niespodzianką, że wśród tych przedsiębiorstw znajdują się dzisiejsi i przyszli liderzy. Absolwenci specjalności zarządzanie projektami mają więc szansę stać się współautorami sukcesu tych firm.

Międzynarodowe certyfikaty, które student może uzyskać po ukończeniu kierunku znacznie zwiększają szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów. Przedmioty kierunku zostały tak opracowane, aby przygotowywały studentów do uzyskania uznanych na świecie certyfikatów. Egzaminy są prowadzone przez niezależne instytucje.

Absolwent kierunku Zarządzanie projektami posiada wiedzę umożliwiającą mu samodzielne zarządzanie prostymi projektami, a także odpowiedzialne i świadome uczestnictwo w dużych projektach. W miarę nabywania doświadczenia, absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do kierowania dużymi przedsięwzięciami. Umiejętności te są uzupełniane przez wiedzę z zakresu funkcjonowania i doskonalenia przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

Atuty kierunku
 • Odpowiedź na potrzeby studentów
  Pięć lat doświadczeń zebranych podczas zajęć na specjalności Zarządzanie projektami powoduje, że dziś lepiej rozumiemy oczekiwania studentów. Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania, które znacząco podniosły poziom nauczania. Nasi studenci współtworzą specjalność poprzez realizację projektów dydaktycznych i współpracę z biznesem. Zrealizowali pod kierunkiem pracowników szereg przedsięwzięć, w tym: cykle wykładów menedżerów projektów, cykle warsztatów prowadzonych przez praktyków, opracowywanie gier biznesowych. Te doświadczenia wykorzystujemy jeszcze szerzej na nowym kierunku.

 • Certyfikacja
  Studenci zwracają nam uwagę na potrzebę rozwinięcia certyfikacji. W ramach kierunku planujemy uruchomienie kolejnych 2 lub 3 modeli certyfikacji. Oprócz modelu IPMA chcemy umożliwić studentom uzyskanie bardzo popularnego certyfikatu PRINCE2, a także CAPM. Dodatkowo idąc naprzeciw oczekiwaniom rynku chcemy wprowadzić jeden z modeli certyfikacji menedżerów projektów zwinnych. Certyfikaty te są doceniane na międzynarodowym rynku pracy.

 • Interdyscyplinarność vs. specjalizacja
  Od lat obserwujemy postępującą specjalizację widoczną już nie tylko w przedsiębiorstwach i na studiach, ale nawet w szkołach średnich, które stopniowo odchodzą od profili ogólnych. Dlatego proponując ten kierunek z jednej strony staramy się zachować kluczowe przedmioty zapewniające interdyscyplinarność, ale jednocześnie kładziemy duży nacisk na wykorzystanie zdobytej wiedzy do konkretnych zastosowań. Nasi partnerzy biznesowi zwracają uwagę na konieczność dostarczenia wyspecjalizowanych absolwentów. Zauważają, że przy istniejącym zasobie wiedzy uniwersalny, interdyscyplinarny student miałby bardzo rozległą, ale płytką wiedzę; nieprzydatną w praktyce biznesowej.

 • Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy
  Od ok. 10 lat obserwowany jest wzrost zainteresowania pracodawców osobami posiadającymi kompetencje kierownika projektu. Od kilku lat nieustannie to stanowisko jest na pierwszym miejscu wśród poszukiwanych specjalistów z zakresu zarządzania. Wynika to ze zmiany sposobu zarządzania organizacjami i coraz częstszego traktowania wszelkich rodzajów zmian jako projektów. Mówimy więc dziś nie tylko o dużych projektach infrastrukturalnych, ale także reorganizacyjnych, marketingowych, informatycznych, eventowych, a także artystycznych.

 • Rozwój współpracy z otoczeniem biznesowym
  Od absolwentów wchodzących na rynek pracy oczekuje się dziś, że nie tylko będą mieć kompetencje, ale także potwierdzą je międzynarodowymi certyfikatami. Rozwój certyfikacji personalnej jest bardzo ważną zmianą, która będzie wpływać na funkcjonowanie Uczelni w kolejnych latach. Kierunek został zaprojektowany we współpracy z International Project Management Association (IPMA Polska), które jest najstarszym i największym stowarzyszeniem profesjonalnym osób związanych z zarządzaniem projektami na świecie. Współpraca ta została rozpoczęta kilka lat temu w ramach specjalności, a teraz kierunku Zarządzanie projektami. Rozwijana jest ona o współpracę na osi uczelnia – student – biznes w ramach programu zamawianych przez przedsiębiorstwa prac magisterskich. Dodatkowo zajęcia dla studentów co roku nieodpłatnie prowadzą kierownicy projektów z przedsiębiorstw mających swe siedziby w Krakowie. Znacząco podnosi to jakość oferty dydaktycznej.