Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie zasobami ludzkimi – I stopień

Zarządzanie zasobami ludzkimi – I stopień

Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

O kierunku

Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, doradztwem personalnym). Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Kierunek ZZL umożliwia nabycie uniwersalnych kompetencji przydatnych w każdej pracy, takich jak zarządzanie projektami czy umiejętność komunikacji interpersonalnej i negocjacji. W szczególności, studia 1. stopnia na tym kierunku przygotowują do pełnienia roli specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR) w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz korporacjach międzynarodowych, a także  w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci zatrudnienie mogą również znaleźć w instytucjach rynku pracy lub w firmach konsultingowych.

Atuty kierunku

Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest współtworzony przez dwie katedry: 

  • Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim, 
  • Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy. 


Studenci mają możliwość rozwoju zainteresowań w kołach naukowych:
 

  • KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni, 
  • KN Rozwoju Osobistego.