Kierunek Audyt Finansowy,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Audyt Finansowy  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Audyt Finansowy jest nowym, unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w ustawie o biegłych rewidentach. Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku uzyskanie zwolnień ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

26 listopada 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Komisją Egzaminacyjną Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, która daje prawo studentom kierunku Audyt finansowy do ubiegania się o zwolnienie ze wszystkich egzaminów teoretycznych na biegłego rewidenta. Na ten moment Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest pierwszą i jedyną Uczelnią w Polsce, która ma podpisaną taką umowę.

Szczegółowy program studiów na kierunku II stopnia Audyt Finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów określonym w ustawie o biegłych rewidentach oraz uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej ale także z szeroko rozumianych finansów prawa gospodarczego, ekonomii oraz matematyki z elementami statystyki.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Przedmioty kierunkowe lub ogólne:

Finanse publiczne
Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
Kontrola i audyt wewnętrzny
Międzynarodowe i unijne prawo daninowe
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
Ordynacja podatkowa
Podatki bezpośrednie i pośrednie
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Rewizja finansowa
Rynki i inwestycje finansowe
Technologie informacyjne i systemy komputerowe wykorzystywane w rachunkowości
Teoria i zasady rachunkowości
Wycena wartości przedsiębiorstw
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Zarządzanie finansami banków i instytucji kredytowych

Przedmioty specjalnościowe:

Analiza sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pomoc publiczna
Rachunek kosztów
Rachunkowość banków i instytucji finansowych
Rachunkowość instrumentów finansowych
Rachunkowość jednostek sektora publicznego
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Rachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych
Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Program studiów na kierunku Audyt finansowy został akredytowany przez międzynarodową organizację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), dając studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień ze wszystkich 9 egzaminów poziomu ACCA Fundamentals. Certyfikat ACCA jest rozpoznawany i uznawany w wielu krajach na świecie i cieszy się uznaniem w oczach potencjalnych pracodawców, otwierając drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem.

Studenci mogą pogłębiać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Rewizji Finansowej “Audyt”.

Studenci kierunku Audyt Finansowy mają możliwość zdobycia interesującej pracy nie tylko w biurach rachunkowych czy firmach audytorskich, ale również we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Z uwagi na szeroki zakres ich wiedzy i umiejętności, będą poszukiwanymi kandydatami do pracy w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (biura rachunkowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, itp.).

Uprawnienia biegłego rewidenta wśród osób zajmujących się rachunkowością są jednym z najwyższych stopni zawodowych, a osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego, czy syndyka. Są także poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

• zaawansowane pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz teorie naukowe, kierunki ich rozwoju i zaawansowaną metodykę badań właściwą dla kierunku Audyt Finansowy;
• mechanizmy funkcjonowania rynku, jego instrumentów, instytucji finansowych oraz zadania systemu nadzoru nad rynkiem finansowym;
• zaawansowane metody i narzędzia opisu wykorzystywane w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w tym do wyceny jednostek gospodarczych, oceny ich sytuacji i poprawy efektywności funkcjonowania;
• założenia systemu podatkowego i polityki finansowej państwa oraz źródła prawa podatkowego;
• procedury rewizji finansowej i zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz normy etyczne i moralne, które powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i rewizją finansową;
• zasady działania przedsiębiorstw i zachodzące w nich procesy gospodarcze, akty prawne regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, w tym chroniące własność przemysłową i prawa autorskie, a także zasady tworzenia i formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
• skutki stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz rolę i znaczenie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości i rewizji finansowej.

Umiejętności – absolwent potrafi:

• prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczno-finansowe oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi;
• samodzielnie formułować i proponować rozwiązania złożonych i nietypowych problemów z obszaru ekonomii, finansów, a w szczególności rachunkowości i rewizji finansowej oraz samodzielnie podejmować decyzje w tym zakresie, wykorzystując właściwe metody i narzędzia oraz przystosowując istniejące i opracowując nowe metody i narzędzia;
• posługiwać się systemami normatywnymi, normami, regułami, (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej;
• samodzielnie pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz dokonywać właściwych obliczeń, ocen, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji pozyskanych informacji, w tym przy pomocy metod matematyczno-statystycznych i zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;
• wykorzystać zdobytą wiedzę z obszaru rachunkowości i rewizji finansowej w różnych zakresach i formach, w celu rozwiązywania problemów badawczych, formułując i testując hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi;
• komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także przygotować wystąpienie publiczne, prowadzić debatę oraz przygotować zaawansowane opracowania pisemne w języku polskim lub obcym;
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej;
• współdziałać i pracować w grupie, kierować pracą zespołu, ma poczucie odpowiedzialności za efekty pracy swojej i zespołu oraz przewiduje skutki społeczne swojej działalności i akceptuje ich konsekwencje;
• uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój i ukierunkowywać innych w zakresie problematyki audytu finansowego.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów:

• do krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy i samodzielnego sięgania po informacje z różnych dziedzin akademickich przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii, finansów, a zwłaszcza rachunkowości i audytu finansowego;
• do wykazywania potrzeby stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z zagadnieniami rachunkowości i rewizji finansowej, rozszerzonej o wymiar interdyscyplinarny, do wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, uznawania znaczenia wiedzy i zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
• do rozumienia społecznych skutków stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej, realizowania zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki zawodowej, identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu;
• do prezentowania postawy przedsiębiorczości i gotowości do podejmowania nowych rozwiązań, wypełniania zobowiązań, inspirowania i organizowania oraz wykazywania inicjatywy i samodzielności w działaniach zawodowych, w tym w działaniach na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.