Kierunek Audyt Finansowy,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Audyt Finansowy  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Audyt finansowy jest nowym, unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, Audyt finansowy został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w ustawie o biegłych rewidentach. Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku Audyt finansowy uzyskanie zwolnień ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

SPECYFIKA KIERUNKU

Szczegółowy program studiów na kierunku II stopnia Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów określonym w ustawie o biegłych rewidentach oraz uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej ale
także z szeroko rozumianych finansów prawa gospodarczego, ekonomii oraz matematyki z elementami statystyki.

Studenci kierunku Audyt finansowy mają możliwość zdobycia interesującej pracy nie tylko w biurach rachunkowych czy firmach audytorskich, ale również we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną.
Z uwagi na szeroki zakres ich wiedzy i umiejętności, będą poszukiwanymi kandydatami do pracy w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (biura rachunkowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych itp.).
Uprawnienia biegłego rewidenta wśród osób zajmujących
się rachunkowością są jednym z najwyższych stopni zawodowych, a osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego, czy syndyka. Są także poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.