Kierunek Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Program studiów kładzie nacisk na analizę różnych obszarów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i szeroko rozumianego sektora pośrednictwa finansowego, szczególnie w aspekcie zarządzania przez nie ryzykiem. W programie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym z uwzględnieniem doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, do jakiego doszło w latach 2007-2009 oraz obecnych trendów na rynkach finansowych.

W procesie kształcenia na kierunku Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem wykorzystywane są zaczerpnięte z praktyki uczelni zagranicznych innowacyjne formy nauczania wdrażane w ramach Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). WISE jest metodą dydaktyczną polegającą na indywidualnych, regularnych spotkaniach i dialogu między nauczycielem akademickim a studentem. Tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. Podczas spotkań wspólnie wyznaczana jest ścieżka rozwoju naukowego i osobistego dostosowana do zainteresowań studenta. Tutoring rozwija potencjał studenta i motywuje do samodzielnej pracy, uczy samodzielnego myślenia oraz budowania opinii opartych na wiedzy.

Kluczowe zalety kierunku:

• Umożliwiamy zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali makro- i mikroeko-nomicznej.
• Absolwenci kierunku to wysokiej klasy specjaliści z dziedziny bankowości i ubezpieczeń, ekonomiści dobrze zorientowani w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych.
• Program specjalności przygotowuje studentów do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. ECB EFCB 3E to międzynarodowy certyfikat wydawany przez European Banking & Financial Services Training Association.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Finanse i rozliczenia międzynarodowe
Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
Modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach
Prawo gospodarcze i bankowe
Prognozowanie upadłości na potrzeby decyzji kredytowych
Rachunkowość instytucji finansowych
Rynek ubezpieczeń i reasekuracja
Ryzyko w bankowości komercyjnej
Ryzyko w bankowości specjalistycznej
Stabilność finansowa i polityka makroostrożnościowa
System zarządzania w instytucjach finansowych
Teoria ryzyka
Zarządzanie aktywami i pasywami banków
Zarządzanie ryzykiem finansowym

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Prowadzimy akademie lub specjalne programy z praktykami dostępne dla uczestników specjalności, m.in.: Akademię Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (ze Związkiem Banków Polskich), Akademię o Ryzyku (w ramach programu Santander Universidades), Euroclear Bank Academy (we współpracy z Euroclear Bank).

Program specjalności przygotowuje studentów również do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E – międzynarodowy certyfikat wydawany przez European Banking & Financial Services Training Association. Certyfikat ECB EFCB 3E jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu bankowości i rynku finansowego, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po odbyciu dwuletniego stażu pracy w sektorze finansowym).

Certyfikaty i akredytacje kierunku:

• Studia z przyszłością – certyfikat III i VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”. Certyfikat uzyskano na podstawie opinii Komisji Eksperckiej reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.
• Lider Jakości Kształcenia – certyfikat nadzwyczajny uzyskany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”. Certyfikat przyznawany jest kierunkom, które w danej edycji programu uzyskały najwyższą liczbę punktów w rankingu Komisji Eksperckiej.

Studenci mają możliwość zapisania się do Koła Naukowego Bankowości lub Koła Naukowego Ubezpieczeń “Risk Management”.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie wysokiej jakości specjalistą z dziedziny bankowości i ubezpieczeń, ekonomistą dobrze zorientowanym w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

• złożone mechanizmy rynkowe i procesy zachodzące na rynku finansowym, a także formalne i nieformalne zasady określające sposób funkcjonowania systemu finansowego; źródła kryzysów ekonomicznych i finansowych, znaczenie stabilności finansowej dla efektywnego pełnienia funkcji przez system finansowy oraz czynniki wpływające na ryzyko systemowe;
• rodzaje inwestycji finansowych, zaawansowane zasady budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym, złożone procesy społeczne wpływające na decyzje inwestycyjne oraz zasady prowadzenia rachunkowości finansowej;
• znaczenie identyfikowania, oceniania i przewidywania konsekwencji ryzyka w działalności instytucji finansowych oraz zaawansowane metody zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych;
• dylematy otoczenia biznesowego firmy, w tym pojęcie i zasady prawa własności przemysłowej, a także prawa autorskiego oraz zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej;
• formalne i nieformalne normy i zasady etyczne i moralne obowiązujące na rynku finansowym oraz reguły i zasady wykonywania zawodu związanego z wybraną specjalnością na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem;
• instytucjonalną strukturę, zasady funkcjonowania instytucji regulacyjnych i nadzorczych, a także ich wpływ na prowadzenie działalności przez instytucje finansowe oraz ich relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
• zaawansowaną metodologię badania zjawisk finansowych, w tym metody pozyskiwania danych i identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

Umiejętności – absolwent potrafi:

• prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczno-finansowe oraz wzajemne relacje zachodzące miedzy nimi, wykorzystując wiedzę z zakresu bankowości i zarządzania ryzykiem w praktyce zawodowej;
• wykorzystywać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny instytucji finansowych i szczegółowych rozwiązań z zakresu bankowości i zarządzania ryzykiem oraz dyscyplin pokrewnych, a także zrealizować zadanie badawcze lub ekspertyzę;
• zastosować odpowiednie normy i regulacje prawne, zawodowe i etyczne, w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu bankowości i zarządzania ryzykiem;
• prognozować i modelować złożone procesy ekonomiczno-finansowe, formułować hipotezy, w innowacyjny sposób wykonywać nietypowe zadania z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w bankowości i zarządzaniu ryzykiem;
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu ekonomii i finansów oraz specjalistycznych przedmiotów prowadzonych na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem, a także prowadzić rozmowy biznesowe i negocjacje oraz debaty w języku polskim i obcym z tej tematyki;
• planować i organizować swoją pracę oraz pracę zespołu, którym kieruje;
• planować własny rozwój i kontynuować samokształcenie przez całe życie, oraz ukierunkowywać innych w kształceniu w obszarze bankowości i zarządzania ryzykiem.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów:

• samodzielnie pozyskiwać różnorodne informacje i wykorzystywać je w sposób krytyczny przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii i finansów, a zwłaszcza bankowości i zarządzania ryzykiem;
• aktualizować i doskonalić w sposób ciągły i systematyczny wiedzę z zakresu bankowości i zarządzania ryzykiem w wymiarze specjalistycznym i interdyscyplinarnym, zasięgać opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyznaczać kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej, realizując zadania zawodowe zgodnie z zasadami i normami etycznymi, prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy etyczne związane z wykonywanym zawodem;
• działać zgodnie z zasadami przedsiębiorczości, w tym wypełniać podjęte zobowiązania oraz proponować nowe rozwiązania, inspirować otoczenie i organizować jego pracę, a także samodzielnie podejmować inicjatywy zawodowe, uwzględniając potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, środowiska naturalnego i interesu publicznego.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ PRACĘ:

• agencje ubezpieczeniowe,
• banki,
• domy maklerskie,
• fundusze inwestycyjne,
• instytucje finansowe,
• korporacje międzynarodowe,
• przedsiębiorstwa fintechowe,
• spółki konsultingowe,
• towarzystwa emerytalne,
• zakłady ubezpieczeniowe.