Kierunek Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Studia dualne o profilu praktycznym na kierunku Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze to nowoczesny model kształcenia, łączący zajęcia na uczelni i u pracodawców. Dzięki temu student może zdobyć zarówno wiedzę, jak i doświadczenie ułatwiające znalezienie atrakcyjnej pracy po zakończeniu studiów. W ramach całego cyklu kształcenia student odbywa 704 godzin stażu oraz 960 godzin praktyk.

Program studiów jest zgodny z wyzwaniami gospodarki 4.0 i jest w znacznej mierze zbieżny z wymaganiami stawianymi przed zdającymi certyfikowane egzaminy dla ekonomistów i finansistów w kraju i za granicą (doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, CFA, CIIA, CAI). Zajęcia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, w tym akademików mających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, takie jak: licencja doradcy inwestycyjnego, praktyka w branży finansowo-gospodarczej.

W kształceniu wykorzystuje się innowacyjne metody kształcenia w celu przyswojenia umiejętności dotyczących analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych czy tworzenia raportów i wizualizacji danych. Wykorzystuje się również nauczanie metodą case study, przygotowywania projektów zespołowych. Proces dydaktyczny jest powiązany z analizą aktualnych wydarzeń gospodarczych, wydarzeń na rynkach finansowych, surowcowych i nieruchomości.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Mikroekonomia
Makroekonomia
Biznes plan
Analiza sprawozdań finansowych
Analiza fundamentalna
Analiza techniczna
Commodity market
Międzynarodowe rynki finansowe
Narzędzia informatyczne w analizie danych i doradztwie gospodarczym
Ocena efektywności inwestycji
Rekomendacje inwestycyjne
Prawo gospodarcze
Wycena instrumentów finansowych
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami unijnymi
Komunikowanie i negocjacje

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Liczba kandydatów na 1 miejsce w ostatnich latach ma tendencję wzrostową:

• rok akademicki 2019/2020 – kandydaci: 89 (limit miejsc 70), liczba kandydatów na 1 miejsce: 1,27
• rok akademicki 2020/2021 – kandydaci: 142 (limit 65), liczba kandydatów na 1 miejsce: 2,18
• rok akademicki 2021/2022 – kandydaci: 140 (limit 58), liczba kandydatów na 1 miejsce: 2,41

Kierunek przygotowuje studentów do przeprowadzenia analizy i oceny danych ekonomicznych i finansowych.

Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

• oceny sytuacji makroekonomicznej, analizy sprawozdań finansowych i doradztwa inwestycyjnego;
• metod i narzędzi pozyskiwania danych;
• analizy technicznej i fundamentalnej;
• funkcjonowania giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych;
• tworzenia planów rozwoju przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjno-gospodarczych;
• wyceny przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka;
• przygotowania rekomendacji inwestycyjnych i zarządzania portfelem aktywów;
• innowacji finansowych, w tym zastosowania technologii blockchain w przedsiębiorstwach i jej znaczenia dla gospodarki, jak też funkcjonowania kryptowalut.

Gdzie można znaleźć pracę:

• instytucje finansowe (np. banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, giełdy);
• działy analiz biznesowych przedsiębiorstw;
• działy analiz inwestycyjno-gospodarczych w korporacjach;
• przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem: biznesowym, finansowym, podatkowym;
• instytucje Unii Europejskiej;
• jednostki samorządu terytorialnego.