Kierunek Doradztwo Podatkowe,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek Doradztwo Podatkowe  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek Doradztwo Podatkowe, prowadzony w Instytucie Prawa UEK, ma charakter nowatorski i unikatowy w Polsce południowej – łączy w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi oraz finansowymi.

Program studiów dostarcza kompleksowej wiedzy i umiejętności dostosowanych do wymogów rynku pracy i zmian otoczenia społeczno-gospodarczego. Szczególną zaletą kierunku jest praktyczny profil kształcenia. Duża liczba ćwiczeń praktycznych, pozwala na rzeczywiste przygotowanie studentów do dalszej pracy zawodowej, w której będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności. Program studiów został równocześnie tak skonstruowany, aby umożliwić studentom pragnącym podejść do egzaminu na doradcę podatkowego nabycie na zajęciach obowiązkowych wiedzy, kompetencji i umiejętności koniecznych do zdania części pisemnej i ustnej tego egzaminu. Podkreślenia wymaga również fakt, że zajęcia prowadzone są przez znakomitych naukowców oraz praktyków posiadających bogate doświadczenie: sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów.

Studenci kierunku Doradztwo Podatkowe mają możliwość wyboru odbywania praktyk ukierunkowanych zarówno w obszarze stanowienia jak i stosowania prawa podatkowego. Do wyboru studentów pozostaje szeroki wachlarz praktyk, m.in. w Rządowym Centrum Legislacji, Instytucie Finansów w Warszawie, kancelariach prawnych (w tym kancelariach doradztwa podatkowego na podstawie porozumienia z Małopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych), Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, Organach administracji, a w szczególności w Wydziałach ds. Podatków czy też w działach prawnych przedsiębiorców.

Absolwent z chwilą ukończenia studiów otrzyma także certyfikat kursu komputerowego Symfonia.

PRZEDMIOTY

Przedmioty obligatoryjne:

Rok studiów I
Semestr I

 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Prawo podatkowe materialne ogólne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo celne i dewizowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Rok studiów I
Semestr 2

 • Postępowanie podatkowe
 • Ewidencje podatkowe i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Podatki bezpośrednie I – Podatki dochodowe i podatek tonażowy
 • Podatki pośrednie I – VAT
 • Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa
 • Postępowanie celno-skarbowe i procedury szczególne

Rok studiów II
Semestr 3

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Podatki pośrednie II – akcyza, podatek od gier
 • Podatki bezpośrednie II – podatki i opłaty samorządowe
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Rok studiów II
Semestr 4

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
 • Podatki bezpośrednie III – podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od sprzedaży detalicznej, opłaty (quasi podatki) kształtujące zachowania konsumenckie: „podatek cukrowy”, „opłata recyklingowa”, itp.
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty do wyboru:

Rok studiów I
Semestr I

 • Prawo UE* / EU Law
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawna ochrona konkurencji
 • Przekształcenia przedsiębiorstw
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo finansów publicznych
 • Ustroje małżeńskie majątkowe

Rok studiów I
Semestr II

 • Polityka fiskalna
 • Funkcjonowanie administracji skarbowej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Daniny i sankcje ekologiczne
 • Ekonomiczne aspekty upadłości
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 • Pomoc publiczna
 • Raje podatkowe

Rok studiów II
Semestr III

 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
 • Komputerowe systemy finansowo- księgowe
 • Audyt finansowy
 • Finanse branż niefinansowych
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Podatki i rachunkowość w organizacjach pozarządowych
 • Uwarunkowania podatkowe w działalności gospodarczej
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

Rok studiów II
Semestr IV

 • Rola TSUE i pytania prejudycjalne w sprawach podatkowych
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w biznesie / Tax risk management
 • Metodyka pracy doradcy podatkowego
 • Opodatkowanie instytucji i usług finansowych
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Argumentacja prawnicza
 • Ochrona praw podatnika
 • Prawne aspekty FinTech

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Ten unikalny i jedyny w Polsce południowej kierunek stanowi interesujące, a także pożądane na rynku pracy połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z różnych dyscyplin naukowych zogniskowanych na problematyce podatkowej.

Celem dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Doradztwo Podatkowe jest w szczególności przygotowanie absolwentów do egzaminu państwowego dla kandydatów na doradców podatkowych, ale też pracy w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przepisy prawa podatkowego są coraz bardziej skomplikowane i często nowelizowane, a ich praktyczne stosowanie wymaga odpowiedniej wiedzy. Stąd dynamiczny rozwój poszukiwania przez pracodawców osób ze znajomością prawa podatkowego, jak też zawodu doradcy podatkowego.  Jak wynika z danych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Polsce jest niespełna 9 tys. osób czynnie wykonujących ten zawód, podczas gdy np. w Niemczech jest ich ok. 80 tysięcy.  Skomplikowanie prawa podatkowego oraz powyższe liczby pokazują ogromny potencjał rozwoju tego zawodu.

Celem studiów na kierunku Doradztwo Podatkowe jest w szczególności przygotowanie absolwentów do egzaminu państwowego dla kandydatów na doradców podatkowych.

Absolwenci kierunku Doradztwo Podatkowe to jednak nie tylko przyszli doradcy podatkowi, lecz także specjaliści potrzebni w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego, organach administracji, pracownicy mniejszych przedsiębiorców, ale też dużych korporacji. Dodatkowo, status absolwenta tego kierunku umożliwia zatrudnienie wszędzie tam, gdzie stosuje się w szczególności prawo podatkowe oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Znajomość prawa podatkowego stanowi wartość dodaną na rynku pracy w szczególności w obliczu tak niestałej rzeczywistości podatkowej.

Absolwent kierunku jest nie tylko wyposażony w konkretną wiedzę, ale i w umiejętności interpretacji zmiennych przepisów prawa podatkowego.