Kierunek Ekonomia,
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Ekonomia  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

I stopień

SPECYFIKA KIERUNKU

Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na poznawaniu i zrozumieniu mechanizmów rządzących powstawaniem i przebiegiem zjawisk i procesów ekonomicznych charakterystycznych dla współczesnej gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, poszczególnych rynków, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania i zrozumienia różnych aspektów działalności gospodarczej, metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych, a także interakcji zachodzących między sferą finansową a sferą realną gospodarki.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Mikroekonomia
Makroekonomia
Analiza ekonomiczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ekonometria
Podstawy rachunkowości
Podstawy finansów

oraz szeroka gama przedmiotów specjalnościowych, które studenci kierunku mogą realizować w ramach czterech oferowanych specjalności.

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Jedną z bardzo mocnych stron kierunku jest to, że stwarza szerokie możliwości specjalizacyjne. Kierując się swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami studenci mogą wybrać swoją specjalność z bogatej gamy oferowanych specjalności. Ponadto, osoby zainteresowane pogłębieniem i poszerzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności mają możliwość kontynuowania studiów w ramach studiów magisterskich oraz działania w kilku Studenckich Kołach Naukowych, m.in. w KN Makroekonomii i Gospodarki Światowej działającym przy Katedrze Makroekonomii, KN Analiz Makroekonomicznych działającym przy Katedrze Teorii Ekonomii, KN Austriackiej Szkoły Ekonomii działającym przy Katedrze Mikroekonomii.

Nauczanie ukierunkowane jest na kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzania działalności gospodarczej, a także do rzeczowego i fachowego analizowania i interpretowania procesów i zjawisk gospodarczych i finansowych oraz do zabierania rzeczowego głosu w dyskusjach na tematy gospodarcze.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz na różnych szczeblach administracji publicznej lub samorządowej (lokalnej), a także w dziennikarstwie (publicystyka ekonomiczna), szkolnictwie i oświacie. Mogą również podejmować – zwłaszcza po ukończeniu studiów II stopnia – samodzielną działalność w charakterze niezależnych przedsiębiorców, rzeczoznawców majątkowych, głównych ekonomistów, konsultantów ekonomicznych, a także analityków ekonomiczno-finansowych

I stopień