Kierunek Ekonomia,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Ekonomia  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na poznawaniu i zrozumieniu mechanizmów rządzących powstawaniem i przebiegiem złożonych zjawisk i procesów ekonomicznych charakterystycznych dla współczesnej gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania i zrozumienia różnych aspektów działalności gospodarczej, metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych, a także interakcji zachodzących między sferą finansową a sferą realną gospodarki.

W przeciwieństwie do studiów I stopnia, które mają charakter zawodowy, studia magisterskie mają charakter uniwersytecki. Plan studiów II stopnia został przygotowany starannie, zgodnie z zasadą, że studia magisterskie mają być ukierunkowane na rzeczywiste pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I stopnia, a nie na powtórzenie wyłożonych tam treści. Przekazywane treści mają w większym stopniu charakter ogólnoakademicki, są w dużym stopniu oparte na aktualnym stanie wiedzy naukowej, a jednocześnie dotyczą ważnych i złożonych zjawisk i procesów gospodarczych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

• Ekonomia menedżerska
• Makroekonomia II
• Prognozowanie procesów ekonomicznych
• Rynek finansowy
• Ekonomia międzynarodowa

oraz szeroka gama przedmiotów specjalnościowych, które studenci kierunku mogą realizować w ramach czterech oferowanych specjalności.

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Jedną z bardzo mocnych stron kierunku – podobnie jak w przypadku studiów I stopnia – jest to, że stwarza szerokie możliwości specjalizacyjne. Kierując się swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami studenci mogą wybrać preferowaną specjalność z bogatej oferty. Ponadto, osoby zainteresowane pogłębieniem i poszerzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności mają możliwość kontynuowania studiów w ramach studiów doktoranckich oraz działania w kilku Studenckich Kołach Naukowych, m.in. w KN Makroekonomii i Gospodarki Światowej działającym przy Katedrze Makroekonomii, KN Analiz Makroekonomicznych działającym przy Katedrze Teorii Ekonomii, KN Austriackiej Szkoły Ekonomii działającym przy Katedrze Mikroekonomii.

Nauczanie ukierunkowane jest na kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych do wykorzystania wiedzy naukowej w praktyce gospodarczej, do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, , do prowadzenia pogłębionej analizy procesów i zjawisk gospodarczych i finansowych, do zabierania rzeczowego głosu w dyskusjach na tematy gospodarcze, a także do prowadzenia własnych badań naukowych.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podejmowania samodzielnej działalności w charakterze niezależnych przedsiębiorców, rzeczoznawców majątkowych, głównych ekonomistów, konsultantów ekonomicznych, a także analityków ekonomiczno-finansowych. Mogą również ubiegać się o zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz na różnych szczeblach administracji publicznej lub samorządowej (lokalnej), a także w dziennikarstwie (publicystyka ekonomiczna), szkolnictwie i oświacie. Będą także przygotowani do podjęcia – zwłaszcza po rozpoczęciu studiów III stopnia (studia doktoranckie) – pracy w szkolnictwie wyższym.