Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierunek Finanse i Rachunkowość,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Finanse i Rachunkowość  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: Bank Centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej, wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na do-głębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Realizowane efekty kształcenia uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia prze-biegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych, sporządzania sprawozdań finansowych.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają także zdobycie wiedzy z zakresu prospektywnej analizy danych finansowych, co będzie potrzebne absolwentom w podejmowaniu decyzji zarządczych w praktyce gospodarczej. Program obejmuje również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Polityka finansowa
Polityka pieniężna
Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza
Standardy sprawozdawczości finansowej
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Nadzór właścicielski

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Poszczególne specjalności w ramach kierunku przygotowują lub zwalniają studentów z państwowych lub międzynarodowych egzaminów, np. na Europejski Certyfikat Bankowca 3E (ECB-3E), na państwowego na doradcę podatkowego, na Association of CharteredCertifiedAc-countants (ACCA), CharteredInstitute of Management Accountants (CIMA) i certyfikacji Chartered Financial Analyst (CFA).

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy. Prestiżową akredytację ACCA posiadają studia II stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Rynki finansowe, Audyt finansowy oraz studia podyplomowe: Finanse i rachunkowość.

CIMA jest wiodącą oraz największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Od października 2013 r. studenci UEK mają szansę zdobycia w ramach wspólnej ścieżki programowej UEK-CIMA certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie: Cert BA (The CIMA Certificate in Business Accounting) oraz DMA (Diploma in Management Accounting).

CFA (Chartered Financial Analyst), to jeden z najbardziej prestiżowych i globalnych tytułów zawodowych przyznawanych w branży finansowej. Tytuł nadawany jest przez amerykański CFA Institute. Prawo do posługiwania się tytułem CFA uzyskują osoby, które pomyślnie zaliczą egzaminy na trzech następujących po sobie poziomach oraz wykażą się czteroletnim doświadczeniem w pracy związanej z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Ponadto, prowadzone są dla studentów akademie (np. Santander Universidades i Euroclear Bank Academy) i specjalne programy z praktykami.

W ramach kierunku funkcjonują następujące koła naukowe:

• Koło Naukowe Bankowości,
• Koło Naukowe Finanse i Podatki,
• Koło Naukowe Rewizji Finansowej “Audyt”,
• Koło Naukowe Rynków Kapitałowych INDEX,
• Koło Naukowe Ubezpieczeń “Risk Management”,
• Turystyczne Koło Naukowe “Wagabunda”.

Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.

Ten kierunek pomoże ci naprawdę zrozumieć, co to jest: cena, stopa procentowa, stopa podatkowa, kursy waluto-we, stawki celne, rachunek kosztów oraz poznać wiele innych pojęć. Po tych studiach będziesz rozumieć zjawisko ryzyka na rynku finansowym i nauczysz się nim zarządzać.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

• teorie i metody badawcze wyjaśniające złożoność zjawisk z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości w stopniu pogłębionym;
• metody oraz narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk w za-kresie ekonomii, finansów i rachunkowości w stopniu pogłębionym;
• w stopniu pogłębionym procesy w zakresie zmian struktur, instytucji i więzi ekonomicznych w aspekcie ekonomii, finansów i rachunkowości oraz rozumie ich uwarunkowania i rządzące nimi prawidłowości;
• w stopniu pogłębionym cele, instrumenty polityki finansowej państwa (monetarnej, fiskalnej, walutowej) oraz jej wpływ na rynki finansowe i działalność podmiotów sfery realnej i finansowej;
• w pogłębionym stopniu sposób zarządzania instytucjami finansowymi, w tym ryzyko związane z ich działalnością, inwestycjami finansowymi, portfelem inwestycyjnym oraz jego budową;
• w stopniu pogłębionym nadrzędne zasady rachunkowości finansowej, zaawansowane instrumenty rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów oraz metody i procedury rewizji finansowej w odniesieniu do różnych branż i form organizacyjno-prawnych działalności;
• w stopniu pogłębionym zasady i narzędzia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności analizy finansowej, wyceny, restrukturyzacji oraz zróżnicowane sposoby podejmowania decyzji finansowych, w tym podatkowych;
• współczesne problemy cywilizacyjne i ich skutki ekonomiczno-społeczne, w szczególności finansowe;
• ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości na różnych stanowiskach w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
• ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, umożliwiające założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Umiejętności – absolwent potrafi:

• identyfikować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy ekonomiczno-finansowe oraz innowacyjnie wykonywać zadania z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;
• poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, a także zróżnicowane metody i narzędzia, przeprowadzać pogłębione analizy finansowe różnych podmiotów; prezentować ich wyniki oraz samodzielnie formułować merytorycznie uzasadnione wnioski i rekomendacje;
• wykorzystać informacje gospodarcze (syntetyczne i analityczne) do podejmowania decyzji taktycznych, operacyjnych oraz strategicznych;
• odpowiednio przygotować dane źródłowe i sporządzić sprawozdanie finansowe według przepisów krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego;
• identyfikować, mierzyć i oceniać poziom ryzyka finansowego, kompetentnie zaproponować różne rozwiązania i poddać je krytyce;
• określić optymalny portfel inwestycyjny i źródła jego finansowania poprzez odpowiedni dobór informacji, metod obliczeniowych i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;
• formułować i weryfikować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;
• komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, a także prowadzić debatę uwzględniając różne poglądy i stanowiska;
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wykorzystując specjalistyczne słownictwo z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;
• w ramach prac zespołowych współdziałać z innymi osobami, planować i organizować różne przedsięwzięcia przyjmując w nich różne role oraz kierować pracą zespołu;
• samodzielnie uczyć się przez całe życie, planować własny rozwój i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów:

• do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;
• do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z zakresu zdobytej wiedzy z ekonomii, finansów i rachunkowości, w tym do korzystania z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów;
• do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania projektów społecznych, a także inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego w sposób otwarty i tolerancyjny;
• do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;
• do prawidłowej identyfikacji i odpowiedzialnego rozstrzygania problemów związanych z wykonywaniem zawodu uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne;
• do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Gdzie można znaleźć pracę:

• instytucje finansowe,
• instytucje regulacyjne,
• instytucji międzynarodowych,
• kancelarie prawne,
• podmioty administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
• przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjnych.