Kierunek Finanse i Rachunkowość,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Finanse i Rachunkowość  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: Bank Centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, za­równo na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz pod-stawowej wiedzy ekonomicznej, wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Realizowane efekty kształcenia uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych, sporządzania sprawozdań finansowych.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają także zdobycie wiedzy z zakresu prospektywnej analizy danych finansowych, co będzie potrzebne absolwentom w podejmowaniu decyzji zarządczych w praktyce gospodarczej. Program obejmuje również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-eko­nomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza finansowa
Bankowość
Finanse
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstw
Finanse publiczne
Rachunkowość
Rachunkowość finansowa
Rynki finansowe
Ubezpieczenia

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Poszczególne specjalności w ramach kierunku przygotowują lub zwalniają studentów z państwowych lub międzynarodowych egzaminów, np. na Europejski Certyfikat Bankowca 3E (ECB-3E), na państwowego na doradcę podatkowego, na Association of Chartered Certified Accountants (AC-CA) i Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z za-kresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy.

CIMA jest wiodącą oraz największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Od października 2013 r. studenci UEK mają szansę zdobycia w ramach wspólnej ścieżki programowej UEK-CIMA certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie: Cert BA (The CIMA Certificate in Business Accounting) oraz DMA (Diploma in Management Accounting).

Ponadto, prowadzone są dla studentów akademie (np. Santander Universidades i Euroclear Bank Academy) i specjalne programy z praktykami.

W ramach kierunku funkcjonują następujące koła naukowe:

Koło Naukowe Bankowości
Koło Naukowe Finanse i Podatki
Koło Naukowe Rewizji Finansowej “Audyt”
Koło Naukowe Rynków Kapitałowych INDEX
Koło Naukowe Ubezpieczeń “Risk Management”
Turystyczne Koło Naukowe “Wagabunda”

Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.

Ten kierunek pomoże ci naprawdę zrozumieć, co to jest: cena, stopa procentowa, stopa podatkowa, kursy walutowe, stawki celne, rachunek kosztów oraz poznać wiele innych pojęć. Po tych studiach będziesz rozumieć zjawisko ryzyka na rynku finansowym i nauczysz się nim zarządzać.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

• teorie wyjaśniające złożone zależności w zakresie ekonomii i finansów a sferą realnej gospodarki, w skali krajowej i międzynarodowej.
• metody oraz narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości.
• w zaawansowanym stopniu regulacje i mechanizmy funkcjonowania podmiotów systemu finansowego – przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, rynków finansowych oraz sektora finansów publicznych – w skali krajowej i międzynarodowej.
• w zaawansowanym stopniu istotę i zasady funkcjonowania instytucji bankowych i pozabankowych.
• w zaawansowanym stopniu inwestycyjne aktywa finansowe i kryteria ich wyboru.
• w zaawansowanym stopniu zawartość informacyjną poszczególnych elementów sprawozdania finansowego jak i konstrukcję oraz interpretację wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
• w zaawansowanym stopniu istotę i sposoby przetwarzania informacji oraz ich właściwego interpretowania odnośnie przedsiębiorstw.
• zmiany cywilizacyjne, ich złożone uwarunkowania i praktyczne konsekwencje ekonomiczno-społeczne, w tym finansowe.
• podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w instytucjach krajowych i zagranicznych: bankach, przedsiębiorstwach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach sektora finansów publicznych, domach maklerskich, giełdzie, firmach audytorskich, biurach rachunkowych i innych.
• pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
• podstawowe zasady tworzenia, a także uwarunkowania rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Umiejętności – absolwent potrafi:

• formułować i rozwiązywać złożone, jak i nietypowe problemy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, w tym nie w pełni przewidywalnych warunkach.
• gromadzić informacje na temat przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie.
• poprzez odpowiedni dobór informacji oraz przy zastosowaniu właściwych metod i narzędzi przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego, a także ocenić go na tle branży i rynku.
• obliczyć i wycenić efektywność instrumentów (finansowania, inwestowania) rynku finansowego.
• komunikować się z otoczeniem stosując przy tym specjalistyczną terminologię z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
• uczestniczyć w debacie – przygotować wystąpienie, odnieść się do różnych opinii i stanowisk z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
• planować i organizować pracę własną oraz w zespole, a także współdziałać z osobami reprezentującymi inne dyscypliny.
• samodzielnie planować i realizować własny rozwój poprzez zdobywanie wiedzy przez całe życie.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów:

• do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
• do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości i jest gotów do korzystania z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
• do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania projektów społecznych, a także inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.
• do wyrażania własnych sądów w sprawach społecznych i światopoglądowych.
• do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę nabytą w trakcie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość.
• do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych uwzględniających zasady etyki, dorobku oraz tradycji zawodu i wymagania tego od innych.

Gdzie można znaleźć pracę:

• instytucje finansowe
• instytucje regulacyjne
• instytucji międzynarodowych
• kancelarie prawne
• podmioty administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
• przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjnych