Kierunek Global Business Services,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Global Business Services  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Jest to pierwszy w Polsce kierunek studiów licencjackich (3-letnie, stacjonarne) który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Współpraca z międzynarodowymi korporacjami – przedstawiciele firm byli zaangażowani w dobór treści kształcenia, a także występują jako współprowadzący zajęcia, przyczyniając się do uatrakcyjnienia przekazywanych treści. Partnerzy kierunku będą oferować praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów z międzynarodowych korporacji.

Do głównych atutów kierunku należy:
• współprowadzącymi zajęcia są przedstawiciele sektora GBS; treści związane z realnymi wyzwaniami funkcjonowania centrów usług dla biznesu,
• praktyki zawodowe w uznanych międzynarodowych firmach,
• zajęcia w języku angielskim bez dodatkowych opłat,
• elastyczność w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej,
• duży udział zajęć w formule konwersatoryjnej i ćwiczeniowej.

Oferujemy trzy ścieżki dydaktyczne poświęcone następującym obszarom:
• Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, co związane jest z uwzględnieniem wielokulturowości i doborem odpowiednich podejść i metod pomocniczych (design thinking, agile, itp.).
• Analityka biznesowa (Business Intelligence) – dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania surowych danych w użyteczną informację biznesową.
• Zarządzanie marką (Brand management) – koncentruje się na kształtowaniu marki w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym marki osobistej, pracodawcy, badań ukierunkowanych na użytkownika.

Kształcimy Absolwenta, który:
• umie zarządzać zmianą,
• jest otwarty na nowe zdarzenia,
• umie prezentować własne opinie,
• potrafi współpracować w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
• ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

Więcej o kierunku: gbs.uek.krakow.pl

WYBRANE PRZEDMIOTY

• IT w biznesie
• Data science
• Komunikacja w organizacji
• Rozwiązywanie problemów
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Przywództwo
• CSR
• Globalne inwestycje
• Finanse międzynarodowe
• Prawo zamówień publicznych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Partnerami kierunku jest ponad 25 korporacji międzynarodowych działających w Krakowie i nie tylko. Global business services to inaczej usługi dla biznesu. Ten sektor gospodarki tworzą najczęściej duże firmy z kapitałem zagranicznym zajmujące się usługami biznesowymi. Usługi biznesowe to usługi: informatyczne, finansowe, rachunkowościowe, logistyczne, zarządzania zasobami ludzkimi.

Najczęściej występują jako centra usług biznesowych takie jak:

• centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC),
• centra outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO),
• centra outsourcingu usług informatycznych (Information Technology Outsourcing, ITO),
• centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D).
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w liczbach
• 338,000 łączna liczba miejsc pracy w centrach usług dla biznesu w Polsce
• 1,513 łączna liczba centrów usług dla biznesu w Polsce
• 63 liczba centrów z co najmniej 1000 pracownikami
• 95 liczba inwestorów z Fortune Global 500 z centrami usług dla biznesu w Polsce
• 10% wzrost liczby miejsc pracy w sektorze GBS w Polsce w roku 2020.
• 970 liczba firm inwestycyjnych w sektor GBS w Polsce
• 50 liczba miast w Polsce gdzie firmy sektora GBS są zlokalizowane
• Kraków jest miastem o najwyższej liczbie zatrudnionych w sektorze GBS

Sektor GBS w Krakowie:

• 77,000 liczba zatrudnionych w centrach usług dla biznesu
• 234 liczba centrów usług dla biznesu
• 41 liczba centrów usług dla biznesu z co najmniej 500 pracownikami
• 10,9% skumulowany wzrost liczby stanowisk pracy w centrach GBS w latach 2016-2020
• 26,400 liczba stworzonych miejsc pracy od roku 2016
• 78,000 przewidywana liczba miejsc pracy w 2021 r.

Gdzie znajdziesz pracę?

• w międzynarodowych korporacjach sektora usług dla biznesu
• w firmach branż współpracujących z sektorem usług dla biznesu
• w administracji współpracującej z sektorem usług dla biznesu.

Korzyści pracy w sektorze GBS

• Możliwość rozpoczęcia pracy bez wcześniejszego doświadczenia w rozpoznawalnych globalnych firmach
• Praca w dynamicznym i interesującym środowisku międzynarodowym pracy w formule projektowej.
• Wspieranie różnorodności i komunikacji międzykulturowej.
• Możliwość rozwijania swojego talentu zgodnie z zainteresowaniami biznesowymi.
• Dogodne godziny pracy i rozbudowane pakiety socjalne.

Więcej o kierunku: gbs.uek.krakow.pl