Kierunek Gospodarka Przestrzenna,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Gospodarka Przestrzenna  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Gospodarka przestrzenna, jako kierunek studiów, cechuje się wysokim stopniem interdyscyplinarności. Prowadzona jest w Uniwersytecie Ekonomicznym, co wynika z zapotrzebowania biznesu i administracji na specjalistów o wiedzy i umiejętnościach w zakresie gospodarki przestrzennej, zdolnych do współdziałania w interdyscyplinarnych grupach rozwiązujących złożone problemy praktyczne dotyczące przestrzeni i zarzadzania nią.

Oferujemy 7-semestralne inżynierskie studia I stopnia w ramach specjalności „planowanie i inżynieria przestrzenna”, po ukończeniu których absolwenci I stopnia mogą podjąć 3-semestralne magisterskie studia II stopnia.

Kierunek daje mocny background w zakresie z ekonomii, architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, systemów informacji przestrzennej, geodezji i kartografii, geografii ekonomicznej, inżynierii środowiska i ekologii, nieruchomości, prawa, finansów publicznych, zarządzania oraz języka obcego.

Nasi studenci w trakcie kształcenia się na Gospodarce Przestrzennej zyskują kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne.

Dajemy możliwość profilowania studiów I stopnia, oferując blisko 30 przedmiotów do wyboru.

Kształcimy inżynierską kadrę ekonomiczną o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w zakresie gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni, znajdującą zatrudnienie w administracji, gospodarce regionalnej i lokalnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Makroekonomia,
Mikroekonomia,
Ekonomika miast i regionów
Finansowe aspekty planowania przestrzennego
Partycypacja społeczna w zarządzaniu rozwojem
Podstawy gospodarki przestrzennej
Podstawy wyceny i gospodarki nieruchomościami
Podstawy zarządzania
Prawo budowlane
Samorząd terytorialny
Strategie rozwoju regionalnego

Architektura krajobrazu
Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne
GIS (Systemy informacji przestrzennej)
Infrastruktura danych przestrzennych
Podstawy geodezji
Podstawy komputerowego modelowania i wizualizacji terenu
Planowanie przestrzenne
Projektowanie urbanistyczne
Projektowanie infrastruktury technicznej
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią Rewitalizacja zespołów zdegradowanych
Zarządzanie projektami inżynierskimi

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studia łączą teorię z praktyką – oprócz słuchania wykładów nasi studenci opracowują własne projekty, prowadzą własne badania naukowe, wyjeżdżają w teren, zapoznają się z praktyką wykonywania zawodów związanych z kierunkiem studiów.

Przygotowujemy specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, w tym m.in.: projektowania przestrzeni publicznych, programowania rozwoju w układach terytorialnych, konstruowania wizji rozwoju jednostek przestrzennych, tworzenia strategii rozwoju, gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego z zachowaniem rozwoju zrównoważonego.

Oferujemy wykształcenie zwiększające szanse znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy – dbamy o kompetencje techniczne i komputerowe studentów – uczymy wykorzystania nowoczesnych narzędzi, kształcimy praktycznie dzięki zajęciom w laboratoriach, uczymy pracy z programami m.in.: QGIS, ArcGIS, Autocad, Surfer, SketchUp.

Gwarantujemy zajęcia z Kadrą rozwijającą praktyczne kompetencje i kluczowe kwalifikacje studentów – pracownicy naukowo-dydaktyczni to specjaliści oraz praktycy w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transportu, infrastruktury technicznej oraz informatyki i geoinformatyki.

Jesteśmy najlepsi w Krakowie – wg najnowszego rankingu kierunków studiów “Perspektywy 2021” Gospodarka Przestrzenna prowadzona w UEK jest najwyżej ocenionym kierunkiem tego typu Krakowie i 4 w Polsce!

Jesteśmy rozpoznawalni, a nasze zajęcia na Kierunku GP są wysoko oceniane – zostaliśmy docenieni przez instytucję akredytującą – Polską Komisję Akredytacyjną, co zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Doskonałości Kształcenia – Kształcenia w kategorii partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wyróżnienie obejmuje studia inżynierskie oraz magisterskie (I i II stopień).

Specyfiką naszej Gospodarki Przestrzennej są liczne zajęcia projektowe i terenowe, które poszerzają umiejętności i kompetencje zawodowe, pozwalające na podjęcie pracy w wielu dziedzinach, nawet tych niezwiązanych bezpośrednio z gospodarką przestrzenną

Nasi studenci mogą rozwijać własne zainteresowania, włączając się w liczne wydarzenia organizowane przez studenckie koła naukowe w UEK, w tym także działające przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich – Koło Naukowe Urbanistyki.

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna dają znaczący zasób wiedzy i umiejętności do podejmowania pracy w administracji publicznej, zwłaszcza w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska przyrodniczego, biurach rozwoju i promocji, jak i w prywatnych działalnościach, jako np. projektant, asystent projektanta. przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości.