Kierunek Innowacje w Biznesie,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Innowacje w Biznesie  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Wiedza, przedsiębiorczość i innowacyjność to fundamenty rozwoju współczesnego biznesu i gospodarki. Kierunek pozwala pozyskać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Student nabywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0. Ma wiedzę jak założyć, prowadzić i skąd pozyskać dofinansowanie na swoją działalność gospodarczą na różnych etapach jego rozwoju, a także zdobędzie wiedzę jak prowadzić przedsięwzięcia i projekty innowacyjne.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Zarządzanie procesami innowacyjnymi,
Zarządzanie wiedzą,
Komercjalizacja i transfer wiedzy,
Metody twórczego myślenia,
Zarządzanie prawami własności intelektualnej,
Zarządzanie projektami innowacyjnymi,
Marketing produktów innowacyjnych,
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
Organizacyjne formy wspierania innowacyjności,
Modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Zajęcia prowadzone są przy wsparciu specjalnie dobranych ekspertów z firm, z którymi UEK ma podpisane umowy o współpracy.
Studenci biorą udział w realizacji ciekawych projektów, które są przygotowywane wspólnie z prowadzącymi zajęcia, a potem ich wyniki szeroko omawiane z praktykami.
Studenci angażują się w aktywności i projekty podejmowane w ramach „Laboratorium Grywalizacyjnego” (szerzej – Laboratorium nowych technologii w edukacji), które powstało w wyniku inicjatyw podejmowanych przez opiekunów Koła Naukowego „Idea”. Laboratorium posiada specjalistyczne sprzęty i wyposażenie oraz gry i pomoce dydaktyczne, z których można korzystać i je testować.

Absolwent jest przygotowany do specjalistycznej działalności w zakresie: nowoczesnych metod konkurowania, tworzenia i zarządzania innowacyjnymi modelami biznesowymi, wykorzystania metod i technik zarządzania innowacjami, opracowywania strategii i planu rozwoju organizacji, planowania i organizowania zadań, rozpoznawania potrzeb organizacji, wyceny i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia innowacji, opracowywania budżetów działów i projektów pracy w zespole, transferu technologii oraz funkcjonowania w otwartych sieciach współpracy małych i średnich przedsiębiorstw, praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału innowacyjnego i technicznego przedsiębiorstwa, zarządzania projektami, współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi, korzystania z różnych form pomocy w tym ze środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rozwój działalności gospodarczej.