Kierunek Logistyka Międzynarodowa,
stacjonarne, I stopień inżynierskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Logistyka Międzynarodowa  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień inżynierskie
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa są skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają charakter interdyscyplinarny – studenci zdobywają wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, technicznych oraz informatycznych. Program kierunku zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zarządzania łańcuchami dostaw ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażania centrów logistycznych oraz zarządzania projektami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy analizy danych, prognozowanie zdarzeń i procesów oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ICT. Stawiając na nowoczesność w nauczaniu Logistyki program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci kierunku poza wiedzą posiadali również kompetencje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

W dobie globalizacji, integracji oraz technologizacji studia przygotowane przez badaczy, specjalistów i praktyków zatrudnionych w UE w Krakowie są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, przygotowując przyszłych menadżerów do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
Nowoczesna baza dydaktyczna, zbalansowany zarządczo – technicznie program kształcenia i doskonała kadra specjalistów i naukowców są gwarancją realizacji celu studiów, zapoznania studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, wskazania na złożoność i wieloaspektowość międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazania możliwości i warunków kształtowania logistyki w ujęciu międzynarodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Modele biznesu w przedsiębiorstwach logistycznych
Cyfryzacja i automatyzacja w magazynie
Metody i techniki rozwiązywania problemów logistycznych
Metody analiz logistycznych (podstawowe i zaawansowane)
Logistyczna obsługa klienta
Motywowanie i kierowanie międzynarodowym zespołem logistycznym
Procesy negocjacyjne w logistyce
Globalizacja procesów logistycznych
Transport i spedycja
Transport multimodalny
Zarządzanie projektami
Centra logistyczne
Ekologistyka

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci mają wpływ na to co studiują – w trakcie studiów wybierają 9 przedmiotów.

Wśród naszych wykładowców są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w branży logistycznej.

Swoje zainteresowania logistyką studenci mogą rozwijać w prężnie działającym Kole Naukowym Logistyków „Cargo”.

Co roku organizujemy Sympozjum wyjazdowe dla studentów (od drugiego roku studiów) i absolwentów, na którym oprócz zabawy są prowadzone zajęcia przez wykładowców oraz zaproszonych gości (praktyków).

W 2021 roku została opublikowana książka pt. „Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii” napisana przez studentów naszego kierunku.

W 2022 roku planowana jest kolejna książka pt. ”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w logistyce”, której autorami również będą studenci.

Studenci mają możliwość brania udziału w programach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów:
a) TopYoung100 (program dla 100 najlepszych studentów logistyki z całej Polski),
b) CloudNine (konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki).

W ramach współpracy z innymi uczelniami kształcącymi na kierunkach logistycznych nasi studenci mogą brać udział w seminariach prowadzonych przez praktyków.

Ponadto studenci mogą zaangażować się w działalność organizacyjną stowarzyszenia Ad Meritum oraz projekt SOS (Społeczna Odpowiedzialność Studentów).

Na koniec studiów w ramach kierunku organizujemy uroczyste Pożegnanie Absolwentów.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w środowisku krajowym i międzynarodowym:
a) w przedsiębiorstwach, w których istotna jest logistyczna koordynacja procesów np.: obsługa klienta;
b) w przedsiębiorstwach o specjalizacji logistycznej w dystrybucji i handlu, zwłaszcza handlu elektronicznym w zakresie magazynowania i dystrybucji;
c) w firmach spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
d) w przedsiębiorstwach transportowych;
e) w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach specjalisty ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów;
f) w firmach doradczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna jako biznesowy doradca w zakresie logistyki.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka Międzynarodowa zapraszamy do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Logistyka.