Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Jest to unikatowy w Polsce kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy współczesnego marketera w zakresie: dokonywania analizy rynku i badań konsumentów, rozumienia potrzeb i pragnień nabywców, tworzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferty marketingowej i komunikacji z klientem, wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi internetowych w budowaniu i realizacji strategii marketingowej. Zajęcia, wysoko oceniane przez studentów, prowadzą pracownicy Uczelni mający duże osiągnięcia publikacyjne i badawcze w zakresie marketingu, a także praktycy o dużym doświadczeniu w działalności marketingowej.

Kierunek kształci specjalistów marketingu, którzy:
posiadają szerokie zasoby wiedzy i umiejętności predestynujących do pracy na
stanowiskach specjalistów, menedżerów i ekspertów ds. marketingu w różnych działach i sektorach gospodarki,
posiadają cenione na rynku pracy umiejętności, takie jak: wykorzystanie Internetu w marketin­gu, kreowanie wizerunku marki, zarządzanie komunikacją z klientami,
mogą w przyszłości zakładać własne firmy i agencje marketingowe.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Marketing
Marketing usług
Handel i zarządzanie sprzedażą
Podstawy e-marketingu
Zarządzanie marketingiem
Zachowanie konsumenta
Zarządzanie projektami
Podstawy komunikacji rynkowej

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Przy kierunku działa Rada Dyrektorów Marketingu. Misją Rady jest stworzenie pomostu łączącego naukę i dydaktykę marketingu, w tym zwłaszcza kierunek MiKR z praktycznymi doświadczeniami specjalistów z tej dziedziny.

Studenci kierunku mają możliwość włączenia się w działalność naukową i organizacyjną Uczelni. Z ich udziałem realizowane są projekty badawcze tj.: badania sondażowe wraz z wywiadami pogłębionymi badania postaw obywatelskich wśród uczniów szkół podstawowych. Owocem współpracy ze studentami są wspólnie przygotowywane artykuły czy referaty wygłaszane na sympozjach i konferencjach naukowych.
Przykładem dużego sukcesu Studentów kierunku jest zdobycie przez nich w 2021 roku platynowego i brązowego certyfikatu w konkursie ResearchLab.

Prace licencjackie i magisterskie studentów kierunku nagradzane są przez instytucje zewnętrzne, np. Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu czy firmę Statsoft.
Co roku Katedra organizuje naukowo-dydaktyczną konferencję plakatową, na której studenci mają możliwość zaprezentować projekty kreatywnych kampanii reklamowych i uczestniczyć w konkursie na najlepszą pracę. W ramach konferencji odbywa się sesja posterowa – wystawa plakatów, która cieszy się dużym zainteresowaniem pracowników i studentów.

Przy kierunku działa Koło Naukowe KolMark 2.0. Uczestnicy organizują eventy, debaty, biorą udział w szkoleniach, realizują projekty marketingowe. Aktywność w Kole Naukowych stwarza studentom możliwość rozwoju naukowego i publikacji – samodzielnie lub we współautorstwie – artykułów naukowych. Udzielają się w mediach społecznościowych prowadząc profil na Facebooku i Instagramie.

Studenci kierunku kilkukrotnie uczestniczyli w cyklicznych wyjazdach dydaktyczno-krajoznawczy w słowackie Tatry Wysokie (Štrbské pleso – Popradské Pleso). Wyjazd łączy wędrówkę górską ze zdobywaniem wiedzy z problematyki euromarketingu i marketingu międzynarodowego.

Dzięki współpracy pracowników uczelni z przedstawicielami praktyki część zajęć ma charakter warsztatowy i praktyczny.
Przykładem mogą być zajęcia warsztatowe z udziałem przedstawicieli agencji reklamowych i badawczych, wizyty w siedzibie firm, obserwacja pracy badaczy czy wizyty w profesjonalnej „fokusowni”.

Studenci Kierunku mają szerokie możliwości wyjazdów do zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus.

Kierunek 2-krotnie został wyróżniony ważnymi certyfikatami : “Studia z Przyszłością oraz “Lider Jakości Kształcenia”.

Na pierwszym stopniu kształcenia studenci zdobywają wiedzę pozwalającą na analizę zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i projektowanie strategii i działań marketingowych organizacji gospodarczych i innego rodzaju instytucji.

Absolwenci kierunku MiKR mogą znaleźć zatrudnienie w działach przedsiębiorstw odpowiedzialnych za marketing oraz sprzedaż. Marketerzy pracują w każdej branży, od agrobiznesu przez przemysł motoryzacyjny po handel detaliczny. W firmach potrzebni są nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych umiejętnościach np. analitycy rynku, osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych czy rzecznicy prasowi. Wiele miejsc pracy oferują agencje reklamy, agencje public relations, instytuty badań rynku. Na korzyści, jakie daje odpowiednie stosowanie narzędzi marketingowych, coraz baczniej zwracają uwagę jednostki samorządowe i organizacje non profit.

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa oferuje także wiedzę i umiejętności potrzebne przy zakładaniu oraz kierowaniu własną firmą.